Opublikowano:

Statut Szkoły Podstawowej Nr 56

Podstawy prawne

 1. Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 1997 nr 78 poz. 483).
 2. Konwencja o Prawach Dziecka uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 listopada 1989 r. (Dz. U. Nr 120 z 1991 r. poz. 526).
 3. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1943).
 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949).
 5. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. wprowadzająca – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949)
 6. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 poz. 1379).
 7. Akty wykonawcze MEN wydane na podstawie ustaw: Prawo oświatowe, Przepisy wprowadzające, Karta Nauczyciela.
 8. Ustawa z dnia 14 marca 2014 r.. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (Dz. U. z 2014 r.., po. 498).
 9. Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 poz. 239).
 10. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity:  Dz. U. z 2016 poz. 922).
 11. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: 2016 poz. 1870).
 12. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  (tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz. 575).
 13. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity:  Dz. U. z 2017 r. poz. 682.).
 14. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity:  Dz. U. z 2016 r.poz. 23, 868, 996, 1579, 2138, z 2017 r. poz. 935.).
 15. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 poz. 902).

Spis treści

 • ROZDZIAŁ I – POSTANOWIENIA WSTĘPNE
 • ROZDZIAŁ II – MISJA SZKOŁY, MODEL ABSOLWENTA
 • ROZDZIAŁ III – CELE I ZADANIA SZKOŁY
 • ROZDZIAŁ IV – SPOSOBY REALIZACJI ZADAŃ SZKOŁY
 • ROZDZIAŁ V – ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE
  • Dyrektor Szkoły
  • Rada Pedagogiczna
  • Rada Rodziców
  • Samorząd Uczniowski
 • ROZDZIAŁ VI – ORGANIZACJA NAUCZANIA W SZKOLE
  • Arkusz organizacyjny
  • Zasady Rekrutacji uczniów
 • ROZDZIAŁ VII – ORGANIZACJA NAUCZANIA RELIGII/ETYKI
 • ROZDZIAŁ VIII – PROGRAMY NAUCZANIA. PODRĘCZNIKI I MATERIAŁY EDUKACYJNE
  • Zasady korzystania z podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych zakupionych z dotacji celowej
 • ROZDZIAŁ IX – ORGANIZACJA, FORMY I SPOSOBY ŚWIADCZENIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ
  • Zasady udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
  • Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej
  • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna uczniowi zdolnemu
  • Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej
  • Zadania i obowiązki nauczycieli i specjalistów w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
  • Obowiązki wychowawcy w zakresie wspierania uczniów
  • Zadania i obowiązki pedagoga szkolnego
  • Zadania i obowiązki logopedy
  • Organizacja nauczania, wychowania i opieki uczniom niepełnosprawnym, niedostosowanym społecznie i zagrożonym niedostosowaniem społecznym
  • Nauczanie indywidualne
  • Indywidualny tok nauki, indywidualny program nauki
 • ROZDZIAŁ X – ORGANIZACJA WYCHOWANIA I OPIEKI
  • Szkolny system wychowania
  • Program wychowawczo-profilaktyczny
  • Ogólne zasady zapewnienia bezpieczeństwa
  • Świetlica szkolna
  • Stołówka szkolna
  • Wolontariat w szkole
 • ROZDZIAŁ XI – SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO
  • Sposoby realizacji działań doradczych
 • ROZDZIAŁ XII – BIBLIOTEKA SZKOLNA
 • ROZDZIAŁ XIII – OBOWIĄZEK SZKOLNY
  • Odroczenie obowiązku szkolnego
  • Spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą
 • ROZDZIAŁ XIV – PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ
  • Członek społeczności szkolnej
  • Prawa i obowiązki uczniów
  • Nagrody dla uczniów
  • Kary dla uczniów
  • Przeniesienie ucznia do innej szkoły
 • ROZDZIAŁ XV – WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA
  • Informacje ogólne
  • Obowiązki nauczycieli z procesie oceniania uczniów
  • Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności
  • Dokumentacja procesu nauczania i osiąganych wyników
  • Indywidualizacja procesu nauczania
  • Klasyfikacja półroczna i roczna
  • System oceniania na pierwszym etapie edukacyjnym
  • System oceniania na drugim etapie edukacyjnym
  • Skala ocen z zajęć edukacyjnych
  • Pisemne formy sprawdzania wiedzy i osiągnięć edukacyjnych uczniów
  • Tryb i warunki uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny z zajęć edukacyjnych
  • Ocenianie zachowania
  • Kryteria ocen z zachowania
  • Egzamin klasyfikacyjny
  • Egzamin poprawkowy
  • Egzamin ósmoklasisty
  • Wyniki egzaminu
  • Promowanie i ukończenie szkoły
 • ROZDZIAŁ XVI – ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE
  • Informacje ogólne
  • Bezpieczeństwo dzieci
  • Zasady rekrutacji do oddziału przedszkolnego
  • Przyprowadzanie i odbieranie dziecka z oddziału przedszkolnego
  • Prawa i obowiązki dziecka w oddziale przedszkolnym
 • ROZDZIAŁ XVII – NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY
  • Obowiązki i prawa nauczycieli
  • Zadania wychowawców klas
  • Zadania nauczycieli w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczniom
  • Pracownicy szkoły
  • Regulamin pracy
  • Zespoły nauczycielskie
  • Współpraca rodziców z nauczycielami
 • ROZDZIAŁ XVIII – Postanowienia końcowe

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Szkoła Podstawowa Nr 56 w Szczecinie im. kpt. ż. w. Konstantego Maciejewicza zwana dalej szkołą jest placówką publiczną i:

 1. prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie ramowych planów nauczania;
 2. przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;
 3. zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach;
 4. realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego i podstawę wychowania przedszkolnego. 
 5. realizuje ustalone przez ministra właściwego ds. oświaty i wychowania zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów.
 1. Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Jacka Malczewskiego 22 w Szczecinie.
 2. Organem prowadzącym jest  Gmina Miasto Szczecin.
 3. Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Zachodniopomorski Kurator Oświaty.
 4. Ilekroć w statucie mowa jest o szkole należy przez to rozumieć 8-letnią Szkołę Podstawową Nr 56 w Szczecinie im. kpt. ż. w. Konstantego Maciejewicza.
 5. Szkoła używa pieczęci:
 1. 1)okrągłej dużej zawierającej godło państwowe i treść: Szkoła Podstawowa nr 56 w Szczecinie;
 2. 2)okrągłej małej zawierającej godło państwowe i treść: Szkoła Podstawowa nr 56 w Szczecinie;
 3. 3)podłużnej o treści: 

Szkoła Podstawowa Nr 56 

im. kpt. ż. w. Konstantego Maciejewicza 

ul. Malczewskiego 22

 1. Szczecin, TEL.918121665 

NIP 851-11-65-781

 1. Szkoła jest jednostką budżetową.
 2. Szkoła prowadzi nauczanie w oddziałach szkolnych I – VIII.
 3. Szkoła prowadzi oddziały przedszkolne.
 4. 10.Szkoła może prowadzić w czasie wolnym od nauki placówkę wypoczynku dla dzieci i młodzieży po uzyskaniu zgody organu prowadzącego zgodnie z odrębnymi przepisami. 
 5. 11.W szkole zorganizowane są oddziały ogólnodostępne i sportowe oraz klasy z innowacją pedagogiczną z języka obcego nowożytnego. 
 6. 12.Cykl kształcenia trwa 8 lat.
 7. 13.Nauka w szkole odbywa się na dwie zmiany.
 8. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmuje się:
 1. z urzędu – dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły na podstawie zgłoszenia rodziców;
 2. na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) – dzieci zamieszkałe  poza obwodem  szkoły w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami.
 1. 15.W przypadku, gdy liczba kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła, kandydatów przyjmuje się na podstawie kryteriów określonych w  ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017. poz. 59) oraz przez Prezydenta Miasta Szczecin . 
 2. 16.Szkoła prowadzi rekrutację uczniów zgodnie z zasadą powszechnej dostępności. Szczegółowe zasady rekrutacji określają regulaminy rekrutacji do oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych i oddziałów sportowych.
 3. 17.Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem lub za jego zgodą – z poszczególnymi nauczycielami.
 4. 18.Za zgodą dyrektora, w  szkole mogą odbywać się lekcje otwarte dla studentów szkół wyższych, nauczycieli i doradców metodycznych, mających zajęcia z dydaktyki przedmiotu.
 1. 2.

Ilekroć w statucie jest mowa bez bliższego określenia o:

 1. Szkole – należy rozumieć Szkołę Podstawową Nr 56 (SP56) w Szczecinie;
 2. Radzie Pedagogicznej – należy rozumieć Radę Pedagogiczna przy SP56;
 3. Radzie Rodziców – należy rozumieć Radę Rodziców przy SP56;
 4. Samorządzie Uczniowskim – należy rozumieć Samorząd Uczniowski przy SP56;
 5. Rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby   (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem;
 6. Nauczycielu – należy przez to rozumieć każdego pracownika pedagogicznego szkoły;
 7. Uczniu – należy rozumieć ucznia/uczennicę SP56.

ROZDZIAŁ II

MISJA SZKOŁY, MODEL ABSOLWENTA

 1. 3.

Misja szkoły

 1. W naszej szkole jest przyjazna atmosfera dla uczniów, rodziców i pracowników.
 2. Dbamy o wzajemny szacunek między uczniami, nauczycielami i rodzicami.
 3. Stwarzamy uczniom możliwość nauki i udzielamy pomocy w celu rozwijania zainteresowań.
 4. Stwarzamy im warunki do rozwoju fizycznego.
 5. Uczniowie, nauczyciele i rodzice zobowiązani są do respektowania i poszanowania Praw Dziecka.
 1. 4.

Wizja szkoły

 1. Uczeń naszej szkoły jest samodzielny, otwarty na drugiego człowieka, ciekawy świata, odpowiedzialny za swoją naukę oraz własne wybory. Ma poczucie swojej wartości i zna swoje mocne strony. 
 2. Nauczyciel naszej szkoły to osoba aktywna, posiadająca autorytet, rozumiejąca dzieci i ich potrzeby, przychylna i potrafiąca zjednać ich sobie. Pobudza w nich chęć rozwoju własnej osobowości i stwarza klimat wzajemnej akceptacji. 
 3. Rodzice doradzają, opiniują, wspierają organizacyjnie i materialnie szkołę, przez co mają poczucie autentycznego współudziału i współdecydowania o istocie oraz sposobach wychowywania swoich dzieci. 
 4. Szkoła wyposaża uczniów w wiedzę i umiejętności wykraczające poza ramowy program nauczania poprzez wprowadzenie nauki języka angielskiego i niemieckiego od klasy pierwszej oraz nauczanie podstawowej obsługi komputera. 
 5. Zadaniem szkoły jest stymulowanie rozwoju jednostek utalentowanych poprzez wczesne ich rozpoznawanie oraz stwarzanie odpowiednich warunków do indywidualnego rozwoju ucznia na lekcjach przedmiotowych oraz zajęciach pozalekcyjnych. 
 6. Szkoła otacza opieką uczniów mających trudności w nauce, w tym nad uczniami z dysfunkcjami dyslektycznymi. 
 7. Szkoła oferuje zajęcia dodatkowe:
 • ruchowe (sport, turystyka, gimnastyka korekcyjna, pływanie) 
 • intelektualne rozwijające zainteresowania (koła przedmiotowe) 
 • wyrównawcze (dla uczniów mających kłopoty w nauce) 
 • kulturalne (chór, koło teatralne) 
 1. Uczniowie szkoły mogą korzystać z biblioteki, świetlicy, sali komputerowej, basenu i radiowęzła szkolnego. 
 1. 5.

Model absolwenta

Absolwent naszej szkoły powinien mieć rozwinięte zainteresowania i uzdolnienia. Jest tolerancyjny, koleżeński i wrażliwy.

 1. W zakresie kształcenia i samokształcenia potrafi:
 • uważnie słuchać i dyskutować,
 • odważnie prezentować swoje zdanie,
 • wyciągać poprawne wnioski,
 • sprawnie posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
 • czytać ze zrozumieniem,
 • korzystać ze źródeł informacji,
 • posługiwać się komputerem,
 • porozumiewać się w języku angielskim i niemieckim,
 • posługiwać się poprawnie pojęciami humanistycznymi, matematycznymi i przyrodniczymi,
 • łączyć zdobytą wiedzę z praktyką.
 1. W swoim środowisku:
 • wie gdzie szukać pomocy,
 • zna tradycje swojego miasta i regionu,
 • szanuje tradycje narodowa,
 • potrafi pracować w grupie,
 • szanuje mienie własne i cudze,
 • jest życzliwy i chętny do pomocy innym,
 • kulturalnie zachowuje się w szkole, domu i placówkach kulturalnych.
 1. W zakresie zdrowia i wypoczynku:
 • dba o swoje zdrowie i higienę osobistą,
 • dba o swój wygląd i sprawność fizyczną,
 • potrafi powiedzieć „nie”,
 • zna swoje możliwości.

ROZDZIAŁ III

CELE I ZADANIA SZKOŁY

 1. 6.
 1. Nadrzędną ideą szkoły jest dobro ucznia.
 2. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie Prawo oświatowe oraz przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie, a także w Programie Wychowawczo-profilaktycznym, dostosowanym do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska.
 3. Głównym celem szkoły jest zapewnienie uczniom możliwości pełnego rozwoju intelektualnego i fizycznego w warunkach poszanowania ich godności oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej poprzez:
 1. wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji,
 2. wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele); 
 3. rozwijanie kompetencji takich jak kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość; 
 4. rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania; 
 5. ukazywanie wartości wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności; 
 6. rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki; 
 7. wyposażenie uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich umiejętności, które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat; 
 8. wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej; 
 9. wszechstronny rozwój osobowy ucznia przez pogłębianie wiedzy oraz zaspokajanie                           i rozbudzanie jego naturalnej ciekawości poznawczej;
 10. kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu społecznym oraz odpowiedzialności za zbiorowość; 
 11. zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na umiejętności przygotowania własnego warsztatu pracy; 
 1. Działalność dydaktyczno-wychowawcza oraz działalność organów szkoły i organizacji działających na terenie szkoły prowadzona jest zgodnie z zasadami pedagogiki, przepisami prawa oraz ideami zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Konwencji
  o Prawach Dziecka.
 2. Rodzice lub opiekunowie uczniów uczestniczą w życiu szkoły, przedstawiając wnioski i uwagi na zebraniach rodziców oraz poprzez udział swoich przedstawicieli w radach klasowych, radzie  rodziców.
 3. Szkoła zapewnia zaopatrzenie w bezpłatne podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe dla uczniów na poszczególnych poziomach edukacyjnych, zgodnie z harmonogramem określonym w art. 11 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2014 r., poz. 811).

ROZDZIAŁ IV

SPOSOBY REALIZACJI ZADAŃ SZKOŁY

 1. 7.
 1. Działalność edukacyjna szkoły jest określona przez:

1) szkolny zestaw programów nauczania, który obejmuje całą działalność szkoły z punktu widzenia dydaktycznego;

2) program wychowawczo-profilaktyczny.

 1. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły mają obowiązek realizować program wychowawczo-profilaktyczny szkoły. Treści wychowawcze realizuje się w ramach zajęć edukacyjnych, zajęć z wychowawcą oraz podczas zajęć pozalekcyjnych.
 2. Edukacja szkolna przebiega w następujących etapach edukacyjnych:

1) wychowanie przedszkolne organizowane w oddziałach przedszkolnych;

2) pierwszy etap edukacyjny – klasy I–III szkoły podstawowej;

3) drugi etap edukacyjny – klasy IV–VIII szkoły podstawowej.

 1. 8.

1. Edukacja w oddziale przedszkolnym ma na celu przede wszystkim wsparcie całościowego rozwoju dziecka w zakresie zadań związanych z: 

1) wspieraniem wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju,

2) tworzeniem warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa,

3) wspieraniem aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych,

4) zapewnieniem prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony,

5) wspieraniem samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, doborem treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań,

6) wzmacnianiem poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie,

7) promowaniem ochrony zdrowia, tworzeniem sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym o bezpieczeństwo w ruchu drogowym,

8) przygotowywaniem do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbaniem o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w szkole oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci,

9) tworzeniem sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki,

10) tworzeniem warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka,

11) tworzeniem warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy,

12) współdziałaniem z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka,

13) kreowaniem, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w szkole, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju,

14) systematycznym uzupełnianiem, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju,

15) systematycznym wspieraniu rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzących do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole,

16) organizowaniem zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku poznawanie kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej lub języka regionalnego,

17) tworzeniem sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.

 1. 9.
 1. W zakresie kształcenia szkoła zapewnia uczniom:
  1. 1)realizację programów nauczania zgodnych z podstawami programowymi kształcenia ogólnego dla przedmiotów objętych  ramowym planem  nauczania;
  2. 2)poznanie wymaganych pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy na poziomie umożliwiającym co najmniej kontynuację nauki na następnym etapie kształcenia;
  3. 3)podejmowanie działań mających na celu dochodzenie do rozumienia, a nie tylko pamięciowego opanowania przekazywanych treści;
  4. 4)możliwość rozwijania myślenia przyczynowo – skutkowego;
  5. 5)poznanie zasad rozwoju osobowego i życia społecznego;
  6. 6)poznanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury europejskiej;
  7. 7)poszerzenie wiedzy o regionie Pomorza Zachodniego i jego roli w Euroregionie Pomerania;
  8. 8)pogłębianie wiedzy ekologicznej, prozdrowotnej i turystycznej.
 1. Szkoła zapewnia warunki do nabywania umiejętności:
  1. 1)planowania, organizowania i oceniania własnej nauki, przyjmowania za nią coraz większej odpowiedzialności;
  2. 2)skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach, prezentacji własnego punktu widzenia i brania pod uwagę poglądów innych ludzi, poprawnego posługiwania się językiem ojczystym, przygotowania do publicznych wystąpień;
  3. 3)efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie;
  4. 4)twórczego myślenia;
  5. 5)wykorzystania zdobytej wiedzy do rozwiązywania problemów i efektywnego posługiwania się technologią informacyjną;
  6. 6)poszukiwania, porządkowania i wykorzystania informacji z różnych źródeł;
  7. 7)stosowania zdobytej wiedzy w praktyce;
  8. 8)rozwijania sprawności umysłowej i osobistych zainteresowań;
  9. 9)przyswajania sobie metod i technik negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów
   i problemów społecznych.
 2. W zakresie pracy wychowawczej nauczyciele szkoły zmierzają do tego, aby uczniowie:
 1. 1)znajdowali w szkole środowisko wszechstronnego rozwoju osobowego (w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, etycznym, moralnym, duchowym);
 2. 2)rozwijali w sobie dociekliwość poznawczą, ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie;
 3. 3)mieli świadomość życiowej użyteczności poszczególnych przedmiotów szkolnych,
  jak i edukacji;
 4. 4)byli samodzielni w dążeniu do dobra w wymiarze indywidualnym i społecznym, godząc umiejętnie dążenie do dobra własnego z dobrem innych;
 5. 5)byli odpowiedzialni za siebie i innych;
 6. 6)szanowali wolność własną i innych;
 7. 7)poszukiwali, odkrywali i dążyli do osiągnięcia wielkich celów życiowych i wartości wyższych, ważnych dla znalezienia własnego miejsca w świecie;
 8. 8)uczyli szacunku do dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego
  oraz przygotowywali się do życia w rodzinie, społeczności lokalnej i w państwie,
  w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego i kształtowania postaw patriotycznych;
 9. 9)przygotowywali się do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów
  i hierarchizacji wartości oraz mieli możliwość doskonalenia się;
 10. 10)kształtowali postawę dialogu, umiejętności słuchania innych i rozumienia
  ich poglądów oraz umieli działać na rzecz tworzenia w szkole wspólnoty nauczycieli
  i uczniów.
 1. 10.

1. Szkoła, mając na uwadze wiek i potrzeby psychofizyczne uczniów oraz uwzględniając obowiązujące w szkole przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, określa zakres i sposób wykonywania zadań opiekuńczych:

 1. 1)w czasie przerw lekcyjnych nauczyciele zobowiązani są do pełnienia dyżurów zgodnie z obowiązującym regulaminem i harmonogramem dyżurów;
 2. 2)dyżurującemu nauczycielowi nie wolno przerwać dyżuru do czasu zastąpienia go przez innego nauczyciela;
 3. 3)za nieobecnego nauczyciela dyżur wyznacza się nauczycielowi pełniącemu zastępstwo;
 4. 4)nauczyciele uczący w klasach 0-III zapewniają permanentną opiekę uczniom swojego oddziału podczas trwania zajęć edukacyjnych;

  a) nauczyciele uczący w oddziałach przedszkolnych po skończonych zajęciach oddają dzieci pod opiekę rodziców lub pod opiekę wychowawcy świetlicy;

  b) nauczyciele uczący w klasach I w okresie adaptacji po skończonych zajęciach oddają dzieci pod opiekę rodziców lub pod opiekę wychowawcy świetlicy.

 1. 5)w miejscach o zwiększonym ryzyku wypadku – sala gimnastyczna, pracownia komputerowa itp. opiekunowie pracowni lub inni pracownicy odpowiedzialni za prowadzenie zajęć opracowują regulaminy i na początku roku szkolnego zapoznają z nimi uczniów;
 2. 6)wszyscy pracownicy szkoły oraz uczniowie są zobowiązani do zwracania szczególnej uwagi i otaczania opieką w każdej sytuacji najmłodszych uczniów, zwłaszcza oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych, a także uczniów niepełnosprawnych;
 3. 7)zasady bezpieczeństwa, higieny pracy i nauki w szkole, obowiązki nauczycieli,
  a także pracowników administracji i obsługi w tym zakresie, regulują odrębne przepisy;
 4. 8)wszyscy pracownicy szkoły zobowiązani są do systematycznego wpajania uczniom zasad bezpiecznego zachowania oraz reagowania na wszystkie dostrzeżone sytuacje stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa;
 5. 9)w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniom w obiekcie szkolnym nadzór nad tym; kto wchodzi na teren szkoły sprawuje pracownik obsługi szkoły, którego wspomagają wszyscy pracownicy;
 6. 10)wszyscy pracownicy szkoły są zobowiązani do zwracania uwagi na osoby postronne przebywające na terenie szkoły i kierowania ich  do sekretariatu szkoły;
 7. 11)obowiązkiem pracowników szkoły jest zawiadomienie dyrektora o wszelkich dostrzeżonych na terenie szkoły zdarzeniach noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia i życia uczniów.

ROZDZIAŁ V

ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE

 1. 11.

1. Organami szkoły są:

 1. dyrektor szkoły;
 2. rada pedagogiczna;
 3. rada rodziców;
 4. samorząd uczniowski.
 1. 12.

 Dyrektor szkoły

 1. W ramach swoich kompetencji dyrektor szkoły:
 2. 1)jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli
  i pracowników nie będących nauczycielami, w związku z powyższym decyduje między innymi w sprawach:
 1. a)zatrudniania i zwalniania nauczycieli i innych pracowników szkoły,
 2. b)przyznaje nagrody, premie oraz wymierza kary porządkowe wszystkim pracownikom (zgodnie z odrębnymi przepisami – Karta nauczyciela, Kodeks Pracy),
 1. 2)kieruje bieżąca działalnością dydaktyczno-wychowawczą;
 2. 3)sprawuje kontrolę zarządczą;
 3. 4)reprezentuje szkołę na zewnątrz;
 4. 5)sprawuje nadzór pedagogiczny i prowadzi dokumentację z tym związaną; 
 5. 6)jest przewodniczącym rady pedagogicznej i organizuje jej pracę;
 6. 7)występuje z wnioskami, po zaciągnięciu opinii rady pedagogicznej  w sprawie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły; 
 7. 8)sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki do ich harmonijnego rozwoju psychofizycznego;
 8. 9)określa szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej; 
 9. 10)wyznacza terminy egzaminów poprawkowych i klasyfikacyjnych;
 10. 11)realizuje uchwały rady rodziców oraz rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji;
 11. 12)dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły zaopiniowanym przez radę pedagogiczną oraz radę rodziców i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły;
 12. 13)wstrzymuje wykonanie uchwał rady pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa i o wstrzymaniu wykonania uchwały niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny;
 13. 14)współpracuje ze wszystkimi organami szkoły;
 14. 15)sprawuje kontrolę spełniania obowiązku szkolnego przez uczniów, a w szczególności:
 1. a)prowadzi ewidencję spełniania obowiązku szkolnego,
 2. b)występuje o nałożenie kary na rodziców, zgodnie z trybem ustawy o   postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
 3. c)współpracuje z radą rodziców w zakresie kontroli realizacji obowiązku szkolnego.
 1. 16)na pisemną prośbę rodziców i na podstawie orzeczenia lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej wydaje decyzje odpowiednio, o nauczaniu indywidualnym lub indywidualnym toku i programie nauki;
 2. 17)podejmuje decyzje o zwolnieniu ucznia z określonych ćwiczeń  fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, nauki drugiego języka obcego oraz na podstawie odrębnych przepisów z zajęć komputerowych;
 3. 18)na wniosek rodziców ucznia dyrektor może zezwolić na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą;
 4. 19)ustala na podstawie propozycji zespołów nauczycieli oraz w przypadku braku porozumienia w zespole nauczycieli, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej  i rady rodziców:
 1. a)zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujący we wszystkich oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata szkolne,
 2. b)materiały ćwiczeniowe obowiązujące w poszczególnych oddziałach w danym roku szkolnym.
 1. 19)podaje corocznie w terminie do dnia zakończenia zajęć dydaktycznych w danym roku szkolnym zestaw podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w danym roku szkolnym;
 2. 20)ustala szczegółowe zasady korzystania przez uczniów z podręczników lub materiałów edukacyjnych, uwzględniając konieczność zapewnienia co najmniej trzyletniego okresu używania tych podręczników lub materiałów;
 3. 21)wykonuje czynności administracyjne związane z zakupem do biblioteki szkolnej podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych i innych materiałów bibliotecznych oraz czynności związane z gospodarowaniem tymi podręcznikami  i materiałami;
 4. 22)określa zasady gospodarowania zestawem podręczników lub materiałów edukacyjnych;
 5. 23)wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych.
 6. Dyrektor ma prawo do:
 1. 1)wydawania poleceń służbowych wszystkim pracownikom szkoły;
 2. 2)przyjmowania uczniów do szkoły w trakcie roku szkolnego;
 3. 3)oceny pracy nauczycieli oraz innych pracowników szkoły;
 4. 4)udzielania pomocy merytorycznej i metodycznej w sprawach wychowawczych;
 5. 5)decydowania o wewnętrznej organizacji szkoły i jej bieżącym funkcjonowaniu;
 6. 6)wydawania zarządzeń w sprawach warunków pracy uczniów, nauczycieli; pracowników administracji i obsługi oraz dotyczących ich bezpieczeństwa.
 1. Dyrektor powołuje komisję rekrutacyjną oraz jej przewodniczącego, która prowadzi prace związane z naborem uczniów do oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych, a także rozpatruje odwołania rodziców od decyzji tej komisji.
 2. Dyrektor szkoły określa w porozumieniu z radą rodziców wzór jednolitego stroju (niebieska koszulka z logo szkoły) noszonego przez uczniów.
 3. Dyrektor szkoły określa sytuacje, w których przebywanie ucznia na terenie szkoły nie wymaga noszenia przez niego jednolitego stroju, np. ze względu na szczególną organizację zajęć dydaktyczno-wychowawczych w określonym dniu lub w innych dniach (strój sportowy, turystyczny).
 4. Dyrektor szkoły wyznacza dni, w których obowiązuje uczniów strój galowy, to jest: biała koszula (bluzka), czarne (granatowe) spodnie lub spódnica, w klasach I-III kołnierz marynarski, a w klasach IV-VIII krawat marynarski.
 5. Dyrektor szkoły wydaje zarządzenia, które są protokołowane w wersji elektronicznej. Wersja papierowa dla nauczycieli jest udostępniona w pokojach nauczycielskich w budynkach A i B, natomiast dla administracji i obsługi u kierownika administracyjnego. Wydruki zarządzeń przechowuje się w segregatorze wraz z nośnikami elektronicznymi w sekretariacie szkoły. Prowadzi się rejestr zarządzeń do wglądu w sekretariacie.
 6. W szkole tworzy się stanowiska wicedyrektora albo wicedyrektorów szkoły, a także inne stanowiska kierownicze – w oparciu o opinię rady pedagogicznej i organu prowadzącego. Podstawę tworzenia stanowisk kierowniczych stanowią odrębne przepisy.
 7. Kompetencje wicedyrektora/ów określają przydziały czynności i obowiązków ustalane przez dyrektora szkoły. W szczególności do zadań wicedyrektora/ów należą:
 1. 1)pierwszy wicedyrektor szkoły przejmowanie obowiązków dyrektora w czasie jego nieobecności w szkole;
 2. 2)kontrola prowadzenia dokumentacji podstawowej – dzienników lekcyjnych i arkuszy ocen;
 3. 3)nadzór nad realizacją zadań dydaktycznych i wychowawczych wynikających z planu pracy szkoły;
 4. 4)prowadzenie dokumentacji i kontrola godzin ponadwymiarowych nauczycieli;
 5. 5)udział w pracach stałych i doraźnych komisji rady pedagogicznej;
 6. 6)organizowanie zastępstw za nieobecnych nauczycieli;
 7. 7)kontrola dyżurów nauczycieli;
 8. 8)sporządzanie na podstawie planu pracy szkoły rocznego terminarza imprez
  i wydarzeń szkolnych;
 9. 9)opieka nad nauczycielami rozpoczynającymi pracę w szkole;
 10. 10)koordynacja praktyk studenckich;
 11. 11)nadzór na prowadzeniem egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych;
 12. 12)nadzór nad pracą pedagoga i psychologa szkolnego;
 13. 13)opracowanie planu i koordynacja zajęć pozalekcyjnych;
 14. 14)nadzór nad organizacją letniego i zimowego wypoczynku uczniów organizowanego przez szkołę;
 15. 15)nadzór nad pracą biblioteki i czytelni szkolnej;
 16. 16)nadzór nad realizacja obowiązku szkolnego;
 17. 17)udział w sporządzaniu projektu tygodniowego rozkładu lekcji w szkole oraz przydziału zajęć dodatkowych nauczycieli;
 18. 18)nadzór nad działaniami związanymi z uczestnictwem uczniów w zawodach sportowych, konkursach i olimpiadach przedmiotowych;
 19. 19)koordynacja szkoleń rady pedagogicznej;
 20. 20)koordynacja i nadzór nad pracą z uczniami szczególnie uzdolnionymi.
 1. 13.

Rada Pedagogiczna

 1. Rada pedagogiczna  jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
 2. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole. Jej przewodniczącym jest dyrektor szkoły.
 3. Posiedzenia rady pedagogicznych zwoływane są przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym półroczu w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania
  i promowania uczniów,  a także po zakończeniu roku szkolnego oraz w miarę bieżących potrzeb.
 4. Posiedzenia rady pedagogicznej zwołuje jej przewodniczący z urzędu lub na wniosek co najmniej 1/3 jej członków oraz na wniosek rady rodziców, organu prowadzącego lub organu nadzorującego.
 5. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie jej członków o terminie i porządku zebrania.
 6. W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej.
 7. W posiedzeniu rady pedagogicznej ma prawo udziału osoba pełniąca funkcję nadzoru pedagogicznego po uprzednim powiadomieniu dyrektora szkoły.
 8. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków w głosowaniu jawnym z zastrzeżeniem postanowień ust. 9.
 9. Rada pedagogiczna przeprowadza głosowanie tajne w sprawach osobowych, a także na żądanie co najmniej 3 członków.
 10. 10.Członkowie rady są zobowiązani do przestrzegania tajemnicy posiedzeń.
 11. 11.Zebrania rady są protokołowane. Protokół wraz z listą obecności podpisują  dyrektor
  i protokolant. Protokół jest zatwierdzany na najbliższym posiedzeniu rady. Projekt protokołu z ostatniego posiedzenia rady przed jego zatwierdzaniem jest wykładany
  w sekretariacie co najmniej na 3 dni przed kolejnym posiedzeniem. Uwagi do protokołu wnosi się najpóźniej na  jeden dzień przed jego zatwierdzeniem.  Zatwierdzone
  i podpisane protokoły wraz z listą obecności są przechowywane w archiwum szkoły.
 12. 12.Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:
 1. 1)uchwalanie statutu szkoły i jego zmian;
 2. 2)zatwierdzanie planów pracy szkoły;
 3. 3)zatwierdzanie programu wychowawczo-profilaktycznego, po zasięgnięciu opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego;
 4. 4)zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
 5. 5)podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych
  w szkole;
 6. 6)ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli;
 7. 7)podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy uczniów;
 8. 8)podejmowanie uchwał o przeniesieniu ucznia do innego równoległego oddziału;
 9. 9)zatwierdzania wniosków komisji rady;
 10. 10)zatwierdzania wniosków w sprawie przyznania uczniom nagród i wyróżnień oraz udzielania kar;
 11. 11)wybór spośród swoich członków przedstawicieli do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora szkoły;
 12. 12)ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą lub placówką przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły lub placówki.
 13. 13.Rada pedagogiczna posiada kompetencje opiniujące, do których należą w szczególności sprawy związane z:
 1. 1)organizowaniem pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowego rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;
 2. 2)projektem planu finansowego szkoły;
 3. 3)propozycjami zespołów nauczycieli dotyczących wyboru jednego podręcznika lub materiału edukacyjnego;
 4. 4)programami z zakresu kształcenia ogólnego przed dopuszczeniem do użytku szkolnego;
 5. 5)wnioskami dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
 6. 6)propozycjami dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac
  i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
 7. 7)projektami regulaminów szkolnych o charakterze wewnętrznym;
 8. 8)kandydaturami na funkcje wicedyrektorów i inne  kierownicze w szkole.
 9. 9)realizacją projektu edukacyjnego, wprowadzanego przez dyrektora szkoły.
 10. 14.Rada pedagogiczna poza uprawnieniami określonymi  w ust. 12 i 13 ma również prawo do:
 1. 1)okresowego i rocznego analizowania i oceniania procesu nauczania, wychowania
  i opieki oraz organizacyjnych i materialnych warunków pracy szkoły;
 2. 2)występowanie z wnioskami w sprawach organizacji nauczania i wychowania oraz
  w sprawach oceny pracy nauczyciela;
 3. 3)zgłaszanie spośród swoich członków kandydatów na funkcje kierownicze w szkole;
 4. 4)występowanie z wnioskiem do organu prowadzącego szkołę o odwołanie z funkcji dyrektora lub do dyrektora – o odwołanie nauczyciela z funkcji wicedyrektora lub innej kierowniczej w szkole;
 5. 5)przygotowania projektu zmian statutu szkoły;
 6. 6)oceny sytuacji oraz stanu szkoły i występowania z wnioskami do dyrektora, oraz organu prowadzącego szkołę, w szczególności w sprawach organizacji zajęć pozalekcyjnych i przedmiotów nadobowiązkowych.
 7. 15.Rada pedagogiczna uchwala regulamin swojej działalności.
 1. 14.

Rada Rodziców

 1. W szkole działa rada rodziców reprezentująca ogół rodziców uczniów.
 2. W skład rady rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w wyborach w czasie zebranie rodziców uczniów danego oddziału.
 3. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa
  w szczególności:
  1. 1)wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady;
  2. 2)szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad oddziałowych.
 1. Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami
  i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.
 2. W ramach  swoich kompetencji  rada rodziców: 
 1. uchwala w porozumieniu z radą pedagogiczną program wychowawczy szkoły obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym;
 2. uchwala, program wychowawczo-profilaktyczny dostosowany do potrzeb szkoły, obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym;
 3. opiniuje:
 1. projekt planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły,
 2. program i harmonogram poprawy efektywności wychowania i kształcenia,
  w przypadku, gdy nadzór pedagogiczny poleca taki opracować,
 3. propozycje dyrektora zawierającą zestaw podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w danym roku szkolnym,
 4. projekt stroju obowiązkowego, który ma  być noszony przez uczniów na terenie szkoły.
 1. może wnioskować do dyrektora szkoły o dokonanie oceny pracy nauczyciela
  z wyjątkiem nauczyciela stażysty;
 2. ma prawo delegować swojego przedstawiciela do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora szkoły;
 3. może delegować swojego przedstawiciela do Zespołu Oceniającego, powołanego przez organ nadzorujący do rozpatrzenia odwołania nauczyciela od oceny pracy.
 1. Programy, o których mowa w ust.5 pkt 1 i 2, rada rodziców uchwala w terminie 30 dni  od rozpoczęcia roku szkolnego,  w porozumieniu z radą pedagogiczną.
 2. W przypadku, gdy w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego rada rodziców
  nie uzyska porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programów, o których mowa w ust.5 pkt 1 i 2, programy te ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem nadzoru pedagogicznego. 
 3. W celu wspierania działalności statutowej szkoły, rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin, o którym mowa w ust. 3.
 1. 15.

Samorząd Uczniowski

 1. W  szkole działa samorząd uczniowski.
 2. Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
 3. Zasady wybierania i działania organów samorządu określą regulamin przyjęty przez ogół uczniów.
 4. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami wszystkich uczniów szkoły.
 5. Samorząd może przedstawiać radzie rodziców, radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi szkoły  wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
  1. 1)prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celami
   i wymaganiami edukacyjnymi;
  2. 2)prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
  3. 3)prawo do organizacji życia szkoły, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;
  4. 4)prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej;
  5. 5)prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z opiekunem samorządu i dyrekcją;
  6. 6)prawo wyboru nauczyciela pełniącego role opiekuna samorządu.
 1. 16.
 1. Poszczególne organy  szkoły porozumiewają się w oparciu o zasady zawarte
  w wewnętrznych regulaminach, które powinny:
  1. 1)gwarantować każdemu z nich możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji określonych ustawą o systemie oświaty
   i regulaminem działania;
  2. 2)umożliwiać poszukiwanie rozwiązań w różnych sytuacjach konfliktowych w ramach kompetencji organów szkoły;
  3. 3)zapewniać bieżący przepływ informacji pomiędzy organami szkoły
   o podejmowanych i planowanych działaniach lub podejmowanych decyzjach.
 2. W razie konfliktu pomiędzy: radą pedagogiczna, rada rodziców i  samorządem uczniowskim, w przypadku, gdy sporów tych nie można rozwiązać w oparciu
  o istniejące regulaminy działania tych organów, organem rozstrzygającym jest dyrektor szkoły w ramach swych kompetencji wynikających z aktualnie obowiązujących przepisów.

ROZDZIAŁ VI

ORGANIZACJA NAUCZANIA W SZKOLE

 1. 17.
 1. Rok szkolny rozpoczyna się dnia 1 września danego roku, a kończy z dniem 31 sierpnia następnego roku.
 2. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września, a kończą w pierwszy piątek po 20 czerwca. Jeżeli pierwszy dzień września wypada w piątek lub sobotę, zajęcia rozpoczynają się w najbliższy poniedziałek po dniu 1 września.
 3. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego. 
 4. Rok szkolny dzieli się na dwa półrocza, po upływie których uczniowie są oceniani
  i klasyfikowani. Decyzja o terminie zakończenia pierwszego półrocza zapada na sierpniowym posiedzeniu rady pedagogicznej. Przy podejmowaniu decyzji rada pedagogiczna winna  dążyć do tego, aby  poszczególne półrocza były równe.
 5. Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły może w danym roku szkolnym ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Łączny wymiar w/w dni wynosi 10 dni.  
 6. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, o których mowa w ust. 5 mogą być ustalone:  
 1. w dni, w których w szkole odbywa się egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej;
 2. w dni świąt religijnych niebędących dniami ustawowo wolnymi od pracy, określone
  w przepisach o stosunku państwa do poszczególnych kościołów lub związków wyznaniowych;
 3. w inne dni, jeżeli jest to uzasadnione organizacją pracy szkoły lub potrzebami społeczności lokalnej.
 1. Dyrektor szkoły, w terminie do 30 września, informuje nauczycieli, uczniów oraz ich rodziców o ustalonych w danym roku szkolnym dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 
 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, niezależnie od dodatkowych dni wolnych  od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, może za zgodą organu prowadzącego, ustalić inne dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, pod warunkiem zrealizowania zajęć przypadających w te dni
  w wyznaczone soboty. 
 3. W dniach, o których mowa w ust 6, szkoła ma obowiązek zorganizowania zajęć opiekuńczo-wychowawczych.  
 4. Szkoła ma obowiązek informowania rodziców o możliwości udziału dzieci w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych organizowanych w dniach, o których mowa w ust. 6.
 5. Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych nie są dniami wolnymi od pracy dla nauczycieli.  
 6. Dyrektor szkoły za zgodą organu prowadzącego szkołę, w sytuacjach zagrażających zdrowiu, bezpieczeństwu uczniów może czasowo zawiesić zajęcia szkolne.
 7. Zajęcia, o których mowa w ust.11 podlegają odpracowaniu w wyznaczonym przez dyrektora terminie.
 8. W przypadku zagrożenia bezpieczeństwa uczniów nauczyciel jest zobowiązany
  nie dopuścić do zajęć lub przerwać je, wyprowadzając uczniów z miejsca zagrożenia
  oraz powiadomić o tym niezwłocznie dyrektora szkoły.

Arkusz organizacyjny

 1. 18.
 1. Arkusz organizacji szkoły  określa  szczegółową organizację nauczania, wychowania
  i opieki w danym roku szkolnym, opracowany przez dyrektora szkoły
  z uwzględnieniem ramowych planów nauczania oraz planu finansowego szkoły – do dnia 21 kwietnia każdego roku.
 2. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności:
 1. liczbę oddziałów poszczególnych klas;
 2. liczbę uczniów w poszczególnych oddziałach;
 3. liczbę pracowników ogółem;
 4. liczbę nauczycieli wraz z informacją o ich kwalifikacjach oraz liczbie godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli;
 5. liczbę pracowników administracji i obsługi oraz etatów przeliczeniowych;
 6. ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych lub godzin finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę, w tym liczbę godzin zajęć realizowanych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 7. liczbę zajęć świetlicowych. 
 1. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły dyrektor szkoły,
  z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację stałych, obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.
 2. Wszelkie zmiany w arkuszu organizacyjnym dokonywane są w formie aneksu
  i zatwierdzane przez organ prowadzący.
 3. 19.
 1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział.
 2. Liczba dzieci w oddziałach przedszkolnych nie może przekraczać 25 osób.
 3. Liczba uczniów realizujących obowiązek w I etapie edukacyjnym nie może przekraczać 25 uczniów w oddziale:
 1. w przypadku przyjęcia z urzędu, w okresie od rozpoczęcia do zakończenia zajęć dydaktycznych do oddziału klasy I, II lub III szkoły podstawowej, ucznia zamieszkałego w obwodzie szkoły, dyrektor szkoły po poinformowaniu rady oddziałowej, dzieli dany oddział, jeżeli liczba uczniów jest zwiększona ponad liczbę określoną;
 2. dyrektor szkoły może odstąpić od podziału, o którym mowa w ust. 3, pkt.1, zwiększając liczbę uczniów w oddziale na wniosek rady oddziałowej oraz po uzyskaniu zgody organu prowadzącego;
 3. liczba uczniów w oddziale klas I–III szkoły podstawowej może być zwiększona nie więcej niż o 2 uczniów, jeżeli liczba uczniów w oddziale klas I–III szkoły podstawowej zostanie zwiększona, w szkole zatrudnia się asystenta nauczyciela, który wspiera nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne, wychowawcze
  i opiekuńcze w tym oddziale, oddział, w którym liczbę uczniów zwiększono może funkcjonować ze zwiększoną liczbą uczniów w ciągu całego etapu edukacyjnego.
 1. Oddział można dzielić na grupy oddziałowe, grupy międzyoddziałowe oraz grupy międzyklasowe na zajęciach języków obcych, zajęć komputerowych, wychowania fizycznego.
 2. Podział na grupy wymienione w ust. 4 obejmuje oddziały IV-VIII powyżej 24 uczniów
  i jest obowiązkowy na zajęciach z zajęciach komputerowych i  języków obcych. 
 3. Zajęcia z języka obcego w klasach IV-VIII prowadzone są w grupach liczących od 10 do 24 uczniów – podział klasy na grupy dokonywany jest po diagnozie na podstawie poziomu zaawansowania.
 4. Zajęcia z wychowania fizycznego w klasach IV – VIII prowadzone są w grupach liczących od 12 do 26 uczniów. W przypadku oddziałów powyżej 26 uczniów następuje podział na grupy.  
 5. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć edukacyjnych ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć. Zajęcia mogą trwać dłużej niż 45 minut w szczególności  występowania dwóch godzin lekcyjnych wychowania fizycznego.
 6. Tygodniowy rozkład zajęć klas I – III  określa ogólny przydział czasu na poszczególne zajęcia wyznaczone ramowym planem nauczania.  Szczegółowy rozkład dzienny zajęć ustala nauczyciel. 
 7. Godziny lekcyjne oddzielają przerwy, których długość jest uzależniona zasadami higieny pracy. Nie mogą być krótsze niż 10 minut. Zapewnia się dwie dłuższe, co najmniej  15 minutowe przerwy obiadowe. 
 1. 20.

Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są: 

 1. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia ogólnego realizowane zgodnie z ramowym planem nauczania.
 2. Dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się: 
 1. zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych, o których mowa w ust. 1; 
 2. zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania;
 3. zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych;
 4. zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej: w tym zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz zajęcia specjalistyczne.
 5. zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów
 6. zajęcia edukacyjne, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 12  ust. o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z  dnia stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (Dz. U. Nr 17, poz. 78, z późn. zm. Art.4)), organizowane w trybie określonym w tych przepisach.
 1. 21.

1. Zajęcia w szkole prowadzone są: 

 1. w systemie klasowo-lekcyjnym, godzina lekcyjna trwa 45 min. 

2. Dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych:

 1. w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć, o ile będzie to wynikać z założeń prowadzonego eksperymentu lub innowacji pedagogicznej;
 1. w grupach  tworzonych z poszczególnych oddziałów, z zachowaniem zasad podziału na grupy, opisanych w niniejszym statucie;
 2. w strukturach międzyoddziałowych, tworzonych z uczniów z tego samego etapu edukacyjnego:  zajęcia z języków obcych, informatyki, religii, etyki, zajęcia WF-u, zajęcia artystyczne, techniczne;
 3. w strukturach międzyklasowych, tworzonych z uczniów z różnych poziomów edukacyjnych: zajęcia z j. obcego, specjalistyczne z WF-u, plastyki, techniki;
 4. w toku nauczania indywidualnego; 
 5. w formie realizacji indywidualnego toku nauczania lub programu nauczania;
 6. w formach realizacji obowiązku szkolnego poza szkołą;
 7. w formie zblokowanych zajęć dla oddziału lub grupy międzyoddziałowej w wymiarze wynikającym z ramowego planu nauczania, ustalonego dla danej klasy w cyklu kształcenia. Dopuszcza się prowadzenie zblokowanych zajęć z: techniki i  wychowania fizycznego (2 godz.);
 8. w systemie wyjazdowym o strukturze międzyoddziałowej i międzyklasowej: obozy naukowe, wycieczki  turystyczne i krajoznawcze, białe i zielone szkoły, wymiany międzynarodowe, obozy szkoleniowo-wypoczynkowe w okresie ferii letnich.
 1. 22.
 1. W szkole mogą być tworzone:
 1. 1)oddziały sportowe, których zasady działania określają odrębne przepisy;
 2. 2)klasy lingwistyczne;
 3. 3)klasy autorskie;
 4. 4)klasy o rozszerzonym programie wychowania fizycznego.
 5. W szkole mogą istnieć również oddziały integracyjne. 
 1. liczba uczniów w oddziałach, o których mowa w ust. 2 powinna wynosić od 15 do 20,  w tym od 3 do 5 uczniów niepełnosprawnych;
 2. w oddziałach, o których mowa w ust. 2 można zatrudniać dodatkowo nauczycieli posiadających specjalne przygotowanie pedagogiczne  oraz specjalistów prowadzących zajęcia rewalidacyjne.
 3. Szkoła obejmuje kształceniem specjalnym dzieci i młodzież niepełnosprawne, niedostosowane społecznie i zagrożone niedostosowaniem społecznym, wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy:
 4. 1)uczniowi  objętemu  kształceniem  specjalnym  dostosowuje  się  odpowiednio  program  wychowania przedszkolnego i program nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia. Dostosowanie następuje na podstawie opracowanego dla ucznia indywidualnego programu  edukacyjno-terapeutycznego  uwzględniającego  zalecenia  zawarte 
  w orzeczeniu  o potrzebie  kształcenia specjalnego.
 1. 23.
 1. Zajęcia dodatkowe organizuje się z uwzględnieniem niżej wymienionych zasad: 
 1. 1)zajęcia dodatkowe prowadzone są w grupach międzyklasowych i między-oddziałowych poza systemem klasowo-lekcyjnym;
 2. 2)zajęcia dodatkowe organizowane są w ramach posiadanych przez szkołę środków finansowych.
 3. Godziny zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt. 2 Karty Nauczyciela przeznaczone są na zajęcia wpływające na zwiększenie szans edukacyjnych, rozwijanie uzdolnień
  i umiejętności uczniów. Przydział godzin następuje w terminie do 15 września każdego roku szkolnego, po rozpatrzeniu potrzeb uczniów i szkoły z uwzględnieniem deklaracji nauczycieli.
 1. 24.

Zasady rekrutacji uczniów

 1. Podstawowym warunkiem naboru jest liczba dzieci określona przez organ prowadzący.
 2. Termin i kryteria rekrutacji ustala organ prowadzący szkołę
 3. Do szkoły przyjmuje się w pierwszej kolejności kandydatów zamieszkałych na terenie obwodu szkoły oraz dzieci uczęszczające do oddziału przedszkolnego w szkole.
 4. Zapisy dzieci do szkoły odbywają się na podstawie terminowego zgłoszenia do szkoły dziecka przez rodziców, obowiązkowo w formie elektronicznej i papierowej.
 5. Na wniosek rodziców dziecko zamieszkałe poza obwodem, może zostać przyjęte do pierwszej klasy jedynie w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami.
 6. W szkole są prowadzone klasy z innowacją pedagogiczną z języka angielskiego, z innowacją pedagogiczną z języka niemieckiego, sportowe o profilu pływackim, koszykarskim.
 7. Nabór do klas z innowacją pedagogiczną z języka angielskiego lub niemieckiego odbywa się na zasadach wprowadzonych zarządzeniem dyrektora szkoły.
 8. Nabór do klasy sportowej o profilu pływackim odbywa się na podstawie odrębnych przepisów. 
 9. Dzieci do oddziału przedszkolnego realizującego program wychowania przedszkolnego przyjmowane są w oparciu o par. 112 niniejszego statutu.

ROZDZIAŁ VII

ORGANIZACJA NAUKI RELIGII/ETYKI

 1. 25.
 1. Szkoła organizuje uczniom nauczanie religii lub etyki na życzenie rodziców
 2. Życzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wyrażone w formie pisemnej deklaracji.
 3. Zajęcia z religii/etyki są organizowane w szkole dla grup liczących 7 i więcej uczniów. 
 4. W przypadku, gdy na zajęcia religii konkretnego wyznania lub etyki zgłosi się mniej niż 7 uczniów z danego oddziału, zajęcia te mogą być organizowane w formie zajęć międzyoddziałowych lub międzyklasowych obejmujących jeden etap edukacyjny;
 5. W przypadku, gdy w szkole na dany etap edukacyjny liczba chętnych na te zajęcia będzie mniejsza niż 7 osób, dyrektor szkoły przekazuje informację rodzicom o możliwości nauki w formie zajęć międzyszkolnych.
 6. W przypadku, gdy w szkole zostaną zorganizowane lekcje religii/etyki, po złożeniu deklaracji, o której mowa w ust.2, udział ucznia w zajęciach jest obowiązkowy.
 7. Nauczyciela religii zatrudnia dyrektor szkoły na podstawie imiennego, pisemnego skierowania wydanego w przypadku Kościoła Rzymsko – Katolickiego przez właściwego biskupa diecezjalnego, a w przypadku innych kościołów lub wyznań na podstawie decyzji  zwierzchników tych  kościołów lub wyznań.
 8. Nauczyciel religii/etyki wchodzi w skład rady pedagogicznej.
 9. Nauczyciel religii/etyki ma prawo do organizowania spotkań  z rodzicami uczniów. Termin i miejsce spotkania ustalany jest każdorazowo z dyrektorem szkoły
 10. Nauka religii/etyki odbywa się w wymiarze dwóch godzin lekcyjnych tygodniowo.
 11. Uczeń może uczestniczyć w dwóch rodzajach zajęć tj. zarówno w zajęciach z religii jak i z etyki.  
 12. W przypadkach, gdy uczeń nie uczestniczy w zajęciach o których mowa  w ust. 1 szkoła zapewnia opiekę wychowawczą na czas odbywania zajęć, z wyłączeniem pierwszych
  i ostatnich lekcji.  
 13. W sytuacjach, jak w ust. 5, podstawę wpisania ocen z religii lub etyki do arkusza ocen i świadectwa stanowi zaświadczenie wydane przez katechetę, nauczyciela etyki prowadzących zajęcia w grupach międzyszkolnych.  
 14. Ocena z religii/ etyki wlicza się do średniej ocen uprawniających do otrzymania świadectwa z wyróżnieniem. Oceny z religii/ etyki nie mają wpływu na promocję ucznia. 
 15. Ocena z religii/ etyki w klasach I – VIII wyrażana jest w skali stopni szkolnych. 
 16. W przypadku, gdy uczeń uczestniczy w dwóch rodzajach edukacji na świadectwie
  i w arkuszu ocen umieszcza się ocenę korzystniejszą dla ucznia.  
 17. Za treści nauczania religii określonego wyznania odpowiadają właściwe władze zwierzchnie kościołów lub związków wyznaniowych.  

ROZDZIAŁ VIII

PROGRAMY NAUCZANIA. PODRĘCZNIKI I MATERIAŁY EDUKACYJNE

 1. 26.

Podstawą działalności szkoły są:

 1. podstawy programowe;
 2. szkolny zestaw programów nauczania;
 3. zatwierdzone programy autorskie i innowacje pedagogiczne;
 4. szkolne plany nauczania;
 5. obowiązujące zasady klasyfikowania i promowania uczniów;
 6. wewnątrzszkolny system oceniania;
 7. program wychowawczo-profilaktyczny;
 8. program rozwoju szkoły.
 1. 27.
 1. Praca wychowawczo-dydaktyczna w szkole prowadzona jest w oparciu o obowiązującą podstawę programową kształcenia ogólnego dla I i II etapu edukacyjnego zgodnie                         z przyjętymi programami nauczania dla poszczególnych edukacji przedmiotowych.
 2. Program nauczania obejmuje treści nauczania ustalone dla danych zajęć edukacyjnych w podstawie programowej ułożone chronologicznie, ze wskazaniem celów kształcenia                       i wychowania zawartymi w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Program nauczania może zawierać treści wykraczające poza zakres treści kształcenia ustalone
  w podstawie programowej, pod warunkiem, że treści wykraczające poza podstawę programową:
 1. 1)uwzględniają aktualny stan wiedzy naukowej, w tym metodycznej;
 2. 2)są przystosowane do danego poziomu kształcenia pod względem stopnia trudności; formy przekazu, właściwego doboru pojęć, nazw, terminów i sposobu ich wyjaśniania;
 3. 3)wraz z treściami zawartymi w podstawie programowej stanowią logiczną całość.
 1. Program nauczania zaproponowany przez nauczyciela musi być dostosowany do potrzeb i możliwości uczniów, dla których jest przeznaczony i powinien uwzględniać warunki dydaktyczne i lokalowe szkoły, zainteresowania uczniów, lokalizację szkoły, warunki środowiskowe i społeczne uczniów.
 2. Program nauczania, nauczyciel lub zespół nauczycieli, opracowuje się na cały etap edukacyjny.
 3. Nauczyciel może zaproponować program nauczania ogólnego opracowany samodzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami. Nauczyciel może również zaproponować program opracowany przez innego autora (autorów) lub program opracowany przez innego autora (autorów) wraz z dokonanymi przez siebie modyfikacjami. Wprowadzone modyfikacje do programu nauczyciel wyróżnia innym kolorem czcionki oraz dołącza pisemne  uzasadnienie wprowadzenia zmian.
 4. Program nauczania dla zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, dopuszcza do użytku w danej szkole dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, na wniosek nauczyciela lub nauczycieli.
 5. Program nauczania ogólnego zawiera:
 1. 1)szczegółowe cele kształcenia i wychowania;
 2. 2)  treści zgodne z treściami nauczania zawartymi w podstawie programowej kształcenia   ogólnego;
 3. 3)  sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania, z uwzględnieniem możliwości    indywidualizacji pracy w zależności od potrzeb i możliwości uczniów oraz warunków,  w jakich program będzie realizowany;
 4. 4)  opis założonych osiągnięć ucznia;
 5. 5)  propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania osiągnięć ucznia.
 1. Wniosek, o którym mowa w ust. 6, dla programów, które będą obowiązywały 
  w kolejnym roku szkolnym nauczyciel lub nauczyciele składają w formie pisemnej do dnia 15 czerwca poprzedniego roku szkolnego.
 2. Dyrektor szkoły lub upoważniona przez niego osoba, wykonująca zadania   z zakresu nadzoru pedagogicznego dokonuje analizy formalnej programu nauczania zaproponowanego przez nauczyciela/nauczycieli programu. W przypadku wątpliwości, czy przedstawiony program spełnia wszystkie warunki opisane  w ust. 7, dyrektor szkoły może zasięgnąć opinii o programie innego nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, posiadającego wykształcenie wyższe i kwalifikacje wymagane do prowadzenia zajęć edukacyjnych, dla których program jest przeznaczony,  doradcy metodycznego lub zespołu przedmiotowego funkcjonującego w szkole.
 3. Opinia, o której mowa w ust. 9 zawiera w szczególności ocenę zgodności programu
  z podstawą programową kształcenia ogólnego i dostosowania programu do potrzeb edukacyjnych uczniów. 
 4. Opinia o programie powinna być wydana w ciągu 14 dni, nie później niż do 31 lipca.
 5. Program nauczania do użytku wewnętrznego w szkole dopuszcza dyrektor szkoły,
  z zastrzeżeniem ust. 6 w terminie do 31 sierpnia każdego roku szkolnego. Dopuszczone programy nauczania stanowią Szkolny Zestaw Programów Nauczania. Numeracja programów wynika z rejestru programów w szkole i zawiera numer kolejny, pod którym został zarejestrowany program w zestawie, symboliczne oznaczenie szkoły i rok dopuszczenia do użytku. np. 15 SP56/2017. Dyrektor szkoły ogłasza szkolny zestaw programów nauczania w formie decyzji kierowniczej do dnia 1 września każdego roku.
 6. Dopuszczone programy nauczania podlegają ewaluacji po każdym roku pracy. Ewaluacji dokonują autorzy programu lub nauczyciele wykorzystujący go w procesie dydaktycznym. Wnioski przedstawiane są na posiedzeniach zespołów przedmiotowych w terminie do 30 czerwca każdego roku.
 7. Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów całości podstawy programowej.
 8. Indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne opracowane na potrzeby ucznia z orzeczeniem o niepełnosprawności, programy zajęć rewalidacyjno- wychowawczych dla uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym lub zagrożonych niedostosowaniem, plany pracy kółek zainteresowań dopuszcza dyrektor szkoły.
 9. Nauczyciel może zdecydować o realizacji programu nauczania:
 1. 1)z zastosowaniem podręcznika, materiału edukacyjnego lub materiału ćwiczeniowego lub
 2. 2)bez zastosowania podręcznika lub materiałów, o których mowa w pkt 1.
 3. Dyrektor szkoły, w przypadku realizowania przez nauczyciela z zastosowaniem podręcznika zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty, może przedstawić część programu obejmującą okres krótszy niż etap edukacyjny. 
 1. 28.
 1. Decyzję o w wykorzystywaniu podręcznika i innych materiałów dydaktycznych
  w procesie kształcenia podejmuje zespół nauczycieli prowadzący określoną edukację
  w szkole.
 2. W klasach I – III  w terminie do dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych zespół nauczycieli uczących w jednej klasie przedstawia dyrektorowi propozycję:
  1. 1)jednego podręcznika lub materiałów edukacyjnych do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej;
  2. 2)jednego podręcznika lub materiałów edukacyjnych do zajęć z zakresu języka obcego nowożytnego;
  3. 3)materiałów ćwiczeniowych  do poszczególnych edukacji, z zastrzeżeniem, by łączny koszt zakupu materiałów ćwiczeniowych nie przekroczył kwoty dotacji celowej, określonej w odrębnych przepisach.
 1. Dyrektor szkoły na podstawie propozycji zespołów nauczycielskich, uczących
  w poszczególnych klasach I – III, a także w przypadku braku zgody w zespole nauczycieli w sprawie podręcznika lub materiałów dydaktycznych oraz materiałów ćwiczeniowych ustala po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców:
  1. 1)zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujący we wszystkich oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata;
  2. 2)materiały ćwiczeniowe obowiązujące w poszczególnych oddziałach w danym roku szkolnym, z zastrzeżeniem, by łączny koszt zakupu materiałów ćwiczeniowych nie przekroczył kwoty dotacji celowej, określonej w odrębnych przepisach.
 2. Dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego szkołę, może ustalić w szkolnym zestawie podręczników  inny podręcznik niż zapewniony przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Koszt zakupu innego podręcznika niż zapewnianego bezpłatnie przez ministra oświaty i wychowania pokrywa organ prowadzący szkołę.
 3. Dyrektor szkoły, na wniosek nauczycieli uczących w poszczególnych klasach może dokonać zmiany w zestawie podręczników lub materiałach edukacyjnych, jeżeli nie ma możliwości zakupu danego podręcznika lub materiału edukacyjnego.
 4. Dyrektor szkoły, na wniosek nauczycieli uczących w danym oddziale,  może dokonać zmiany materiałów ćwiczeniowych z przyczyn, jak w ust. 5.
 5. Dyrektor szkoły, na wniosek zespołów nauczycielskich w poszczególnych klasach I – III  może uzupełnić  szkolny zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych, a na wniosek  zespołu nauczycieli uczących w oddziale  uzupełnić zestaw materiałów ćwiczeniowych.
 6. Propozycję podręczników lub materiałów edukacyjnych do prowadzenia zajęć
  w klasach IV –VI przedstawiają dyrektorowi szkoły, w terminie do dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, zespoły  nauczycieli utworzone odrębnie spośród nauczycieli prowadzących zajęcia z danej edukacji przedmiotowej. 
 7. Zespoły, o których mowa w ust. 8 przedstawiają dyrektorowi szkoły propozycję:
  1. 1)jednego podręcznika lub materiału edukacyjnego do danych zajęć edukacyjnych;
  2. 2)jednego lub więcej podręczników lub materiałów  edukacyjnych do nauczania obcego języka nowożytnego, biorąc pod uwagę poziomy nauczania języka obcego
   w klasach, w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych lub międzyklasowych;
  3. 3)jednego lub więcej podręczników lub materiałów edukacyjnych do zaplanowanych zajęć w zakresie niezbędnych do podtrzymania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej.
 8. Dyrektor szkoły podaje corocznie do publicznej wiadomości w terminie do dnia zakończenia zajęć dydaktycznych zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz wykaz materiałów ćwiczeniowych, obowiązujących w danym roku szkolnym. Informacja umieszczana jest na stronie internetowej szkoły oraz na wejściowych drzwiach szkolnych.

Zasady korzystania z podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych zakupionych z dotacji celowej

 1. 29.
 1.   Podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe, których zakupu dokonano z dotacji celowej MEN są własnością szkoły.
 2. 2.  Ilekroć mowa o: 
 1. 1)podręczniku – należy przez to rozumieć podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego, a zakupiony z dotacji celowej;
 2. 2)materiale edukacyjnym  – należy przez to rozumieć materiał zastępujący lub uzupełniający podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania, mający postać papierową lub elektroniczną;
 3. 3)materiale ćwiczeniowym – należy przez to rozumieć materiał przeznaczony dla uczniów służący utrwalaniu przez nich wiadomości i umiejętności.
 1. 3.Zakupione podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe wypożyczane są uczniom nieodpłatnie na czas ich użytkowania w danym roku szkolnym.
 2. 4.Podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe są ewidencjonowane w zasobach bibliotecznych, zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 r. w sprawie zasad ewidencji materiałów bibliotecznych (Dz. U. z 2008 r. nr 205 poz.1283). 
 3. 5.Biblioteka nieodpłatnie:
 1. 1)wypożycza uczniom podręczniki i materiały edukacyjne  mające postać papierową;
 2. 2)zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów edukacyjnych, mających postać elektroniczną;
 3. 3)przekazuje uczniom, bez obowiązku zwrotu do biblioteki materiały ćwiczeniowe. 
 1. Przed dniem rozpoczęcia roku szkolnego  lub na kilka dni przed wprowadzeniem kolejnej części podręcznika do obiegu szkolnego, bibliotekarz przygotowuje zestawy składające się z podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych dla każdego ucznia. Wychowawca odbiera je wraz z kartami bibliotecznymi, w których wpisane są numery wypożyczanych woluminów. Wydania materiałów dokonuje wychowawca. Potwierdzenie odbioru na kartach wypożyczeń kwitują rodzice. W roku szkolnym dopuszcza się, by po odbiór podręczników z biblioteki zgłaszali się uczniowie osobiście. 
 2. W terminie wskazanym przez nauczyciela uczniowie zwracają wypożyczone podręczniki i materiały edukacyjne do biblioteki. Do biblioteki nie zwraca się materiałów ćwiczeniowych, które z chwilą wypożyczenia pozostają na stałym wyposażeniu ucznia.
 3. Poszanowanie zbiorów bibliotecznych – zasady użytkowania wypożyczonych podręczników i materiałów edukacyjnych:
 1. czytelnicy są zobowiązani do poszanowania wypożyczonych i udostępnionych im materiałów bibliotecznych;
 2. czytelnicy w chwili wypożyczenia lub udostępniania zbiorów winni zwrócić uwagę na ich stan. W przypadku zauważonych braków i uszkodzeń należy to zgłosić bibliotekarzowi lub wychowawcy klasy;
 3. podręczniki obkłada się w specjalnie przygotowane przeźroczyste foliowe oprawy;
 4. zabrania się mazania, pisania i rysowania w podręcznikach i materiałach edukacyjnych;
 5. uczeń wykonuje ćwiczenia w materiałach ćwiczeniowych;
 6. z podręczników szkolnych i materiałów edukacyjnych nie wyrywa się kartek;
 7. podręczniki i materiały edukacyjne należy zwrócić do biblioteki w najlepszym możliwym stanie, gdyż w kolejnych dwóch latach będą wypożyczane następnym uczniom.
 8. 9.Postępowanie z podręcznikami i materiałami edukacyjnymi w przypadkach przejścia ucznia z jednej szkoły do innej szkoły w trakcie roku szkolnego:
 1. uczeń odchodzący ze szkoły jest zobowiązany do zwrócenia wypożyczonych podręczników do biblioteki najpóźniej w dniu przerwania nauki. Zwrócone podręczniki i materiały edukacyjne stają się własnością organu prowadzącego;
 2. w przypadku zmiany szkoły przez ucznia niepełnosprawnego, który został wyposażony w podręczniki i materiały edukacyjne dostosowane do jego potrzeb i możliwości psychofizycznych uczeń nie zwraca ich do biblioteki szkolnej i na ich podstawie kontynuuje naukę w nowej placówce. Szkoła wraz z wydaniem arkusza ocen przekazuje szkole protokół zdawczo-odbiorczy, do której uczeń został przyjęty przekazanie materiałów bibliotecznych. Przekazane zbiory stanowią własność organu prowadzącego, do której uczeń przechodzi. 
 1. 10.Czytelnik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia zbiorów biblioteki stwierdzone przy ich zwrocie. 
 2. 11.W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego w terminie wskazanym przez wychowawcę klasy, po dwukrotnym pisemnym wezwaniu do zwrotu,  szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu kosztu ich zakupu, zgodnie  z cenami ogłaszanymi przez właściwego ministra ds. oświaty
  i wychowania. Zwrot pieniędzy następuje na konto budżetowe szkoły i stanowi dochód budżetu państwa. 

ROZDZIAŁ IX

ORGANIZACJA, FORMY I SPOSOBY ŚWIADCZENIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

Zasady udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole

 1. 30.

1. W szkole organizuje się pomoc psychologiczno-pedagogiczną. Pomoc udzielana jest uczniom, rodzicom i nauczycielom.

 1. 2.Wszelkie formy świadczonej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole są bezpłatne, a udział ucznia w zaplanowanych zajęciach w ramach jej realizacji dobrowolny.
 2. 3.Pomoc psychologiczno-pedagogiczna polega na:
 1. rozpoznawaniu i zaspakajaniu potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia;
 2. rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia;
 3. rozpoznawaniu czynników środowiskowych wpływających na funkcjonowanie ucznia                       w szkole;
 4. stwarzaniu warunków do aktywnego i pełnego uczestnictwa ucznia w życiu szkoły i w życiu oraz w środowisku społecznym;
 5. rozpoznawaniu przyczyn trudności w opanowywaniu umiejętności i wiadomości przez ucznia;
 6. wspieraniu ucznia z wybitnymi uzdolnieniami;
 7. opracowywaniu i wdrażaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla uczniów niepełnosprawnych oraz indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych odpowiednio o charakterze resocjalizacyjnym lub socjoterapeutycznym dla uczniów niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym; 
 8. prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów i rodziców;
 9. podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczo-profilaktycznego oraz wspieraniu nauczycieli w tym zakresie;
 10. 10)wspieraniu uczniów, metodami aktywnymi, w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej oraz udzielaniu informacji w tym kierunku;
 11. 11)wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dzieci;
 12. 12)udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowywaniu wymagań edukacyjnych wynikających z realizacji programów nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych  i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom;
 13. 13)wspieraniu nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;
 14. 14)umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli;
 15. 15)podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.
 16. 4.Pomoc psychologiczno-pedagogiczną świadczona jest uczniom, gdy jej potrzeba zorganizowania wynika w szczególności z: 
 1. niepełnosprawności ucznia;
 2. niedostosowania społecznego;
 3. zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
 4. z zaburzeń zachowania i emocji;
 5. szczególnych uzdolnień;
 6. specyficznych trudności w uczeniu się;
 7. z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;
 8. choroby przewlekłej;
 9. sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
 10. 10)niepowodzeń szkolnych;
 11. 11)zaniedbań środowiskowych;
 12. 12)trudności adaptacyjnych.
 13. 5.O udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej mogą wnioskować:
 1. rodzice ucznia/prawni opiekunowie;
 2. uczeń;
 3. dyrektor szkoły/przedszkola;
 4. nauczyciele prowadzący zajęcia z uczniem oraz zatrudnieni w szkole specjaliści;
 5. pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania lub higienistka szkolna;
 6. poradnia psychologiczno-pedagogiczna;
 7. asystent edukacji romskiej;
 8. pomoc nauczyciela i asystent nauczyciela/ wychowawcy świetlicy  lub ucznia;
 9. pracownik socjalny;
 10. asystent rodziny;
 11. kurator sądowy;
 12. organizacje pozarządowe lub instytucje działające na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.
 1. 6. Wnioski ustne o organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej przedkłada się wychowawcy oddziału. W przypadku wniosków z instytucji zewnętrznych rozpatruje się wnioski złożone w formie pisemnej lub drogą elektroniczną w sekretariacie szkoły. 
 2. 7. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają:
 1. nauczyciele w bieżącej pracy z uczniem na zajęciach;
 2. specjaliści wykonujący w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno- pedagogicznej, w szczególności:
 1. pedagog,
 2. psycholog szkolny,
 3. logopeda,
 4. terapeuta pedagogiczny
 5. pracownicy szkoły poprzez zintegrowane oddziaływanie na ucznia.

Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole

 1. 31.

1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole realizowana przez każdego nauczyciela w bieżącej pracy z uczniem polega w szczególności na:

 1. dostosowaniu wymagań edukacyjnych do możliwości psychofizycznych ucznia i jego potrzeb;
 2. rozpoznawaniu sposobu uczenia się ucznia i stosowanie skutecznej metodyki nauczania;
 3. indywidualizacji pracy na zajęciach obowiązkowych i dodatkowych;
 4. dostosowanie warunków  nauki do potrzeb psychofizycznych ucznia.
 5. 2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna świadczona jest również w formach zorganizowanych w ramach godzin przeznaczonych na te zajęcia i ujętych w arkuszu organizacyjnym szkoły. W zależności od potrzeb i możliwości organizacyjnych mogą to być: 
 6. zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze:
Adresaci Uczniowie przejawiający trudności w nauce, w szczególności w spełnieniu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego 
Zadania Pomoc uczniom w nabywaniu wiedzy i umiejętności określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego
Podstawa udzielania Na wniosek wychowawcy lub innego nauczyciela przedmiotu, wniosek ucznia, rodzica
Prowadzący Nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje właściwe do rodzaju prowadzonych zajęć
Czas trwania jednostki zajęć 45 minut
Liczba uczestników Maksimum 8 osób
Okres udzielania pp Zgodnie z decyzją dyrektora
 1. zajęcia rozwijające uzdolnienia:
Adresaci Uczniowie szczególnie uzdolnieni
Zadania Rozwijanie zainteresowań i talentów uczniów. 
Podstawa udzielania Na wniosek wychowawcy lub innego nauczyciela przedmiotu, wniosek ucznia, rodzica, opinii PP o szczególnych uzdolnieniach
Prowadzący Nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje właściwe do rodzaju prowadzonych zajęć
Czas trwania jednostki zajęć 45 minut
Liczba uczestników Maksimum 8 osób
Okres udzielania pp. Zgodnie z decyzją dyrektora
 1. zajęcia korekcyjno-kompensacyjne:
Adresaci dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się 
Zadania Do zlikwidowania opóźnień w uzyskaniu osiągnięć edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia lub złagodzenia albo wyeliminowania zaburzeń stanowiących powód objęcia ucznia daną formą pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 
Podstawa udzielania Orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej lub opinia pp
Prowadzący Specjaliści posiadający kwalifikacje właściwe do rodzaju prowadzonych zajęć
Czas trwania jednostki zajęć 45 minut, (w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć w czasie krótszym niż 60 minut, z zachowaniem ustalonego dla ucznia łącznego tygodniowego czasu tych zajęć)
Liczba uczestników Maksimum 5 osób
Okres udzielania pp Zgodnie ze wskazaniami w orzeczeniu
 1. zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne oraz inne o charakterze terapeutycznym:
Adresaci Uczniowie z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne
Zadania Eliminowanie zaburzeń funkcjonowania społecznego
Podstawa udzielania Orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej lub opinia pp
Prowadzący Nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje właściwe do rodzaju prowadzonych zajęć
Czas trwania jednostki zajęć 45 minut, (w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć w czasie krótszym niż 60 minut, z zachowaniem ustalonego dla ucznia łącznego tygodniowego czasu tych zajęć)
Liczba uczestników Maksimum 10 osób
Okres udzielania pp Zgodnie z decyzją dyrektora,
 1. zajęcia logopedyczne:
Adresaci Uczniowie z deficytami kompetencji i zaburzeniami sprawności językowej
Zadania Eliminowanie zaburzeń funkcjonowania narządów mowy, na wniosek specjalistów po badaniach przesiewowych
Podstawa udzielania Orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej lub opinia pp, wniosek nauczyciela
Prowadzący Nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje właściwe do rodzaju prowadzonych zajęć
Czas trwania jednostki zajęć 45 minut, (w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć w czasie krótszym niż 60 minut, z zachowaniem ustalonego dla ucznia łącznego tygodniowego czasu tych zajęć)
Liczba uczestników Maksimum 4 osoby
Okres udzielania pp Zgodnie z decyzją dyrektora,
 1. zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu 
 2. 3.Inne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej to:
 1. porady i konsultacje dla uczniów – udzielane  i prowadzone przez pedagoga i psychologaszkolnego, w godzinach podanych na drzwiach gabinetu;
 2. porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia dla nauczycieli – zgodnie z planem nadzoru pedagogicznego lub w godzinach pracy pedagoga szkolnego – w przypadku  potrzeby indywidualnych konsultacji nauczycieli z pedagogiem;
 3. warsztaty dla uczniów szkoły podstawowej w zakresie rozwijania umiejętności uczenia się;
 4. organizacja kształcenia w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia na podstawie opinii poradni pp, i na wniosek rodziców dla uczniów, którzy w szczególności na stan zdrowia mają ograniczone możliwości uczestniczenia we wszystkich zajęciach lekcyjnych.  

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna uczniowi zdolnemu

 1. 32.

1.  Szkoła wspiera ucznia zdolnego poprzez:

 1. udzielanie uczniom pomocy w odkrywaniu ich predyspozycji, zainteresowań  i uzdolnień;
 2. wspieranie emocjonalne uczniów, kształtowanie w wychowankach adekwatnej samooceny i wiary w siebie;
 3. stymulowanie rozwoju, uzdolnień i zainteresowań oraz wyzwalanie potencjału twórczego uczniów;
 4. uwrażliwianie uczniów na potrzeby innych ludzi i zachęcanie do działań prospołecznych;
 5. promocja ucznia zdolnego, nauczyciela opiekuna i szkoły.
 6. 2.Formy i metody pracy z uczniem zdolnym ukierunkowane są w obrębie przedmiotów humanistycznych, artystycznych, matematyczno-przyrodniczych, sportowych i obejmują pracę:
 1. na lekcji;
 2. poza lekcjami;
 3. poza szkołą;
 4. inne formy (np. obozy naukowe, rajdy edukacyjne i obozy sportowo-wypoczynkowe).
 5. 3.Uczeń zdolny ma możliwość:
 1. rozwijania zainteresowań w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;
 2. uzyskania od nauczyciela pomocy w przygotowaniu się do konkursów i olimpiad;
 3. indywidualnej pracy, dostosowania stopnia trudności , poziomu i ilości zadań lekcyjnych i w domu;
 4. realizowania indywidualnego programy nauki lub indywidualnego toku nauki.
 5. 4.W pracy z uczniem zdolnym nauczyciel:
 1. rozpoznaje uzdolnienia uczniów;
 2. umożliwia uczniowi zdolnemu indywidualne, systematyczne konsultacje, celem ukierunkowania jego samodzielnej pracy;
 3. systematycznie współpracuje z rodzicami celem ustalenia kierunków samodzielnej pracy ucznia w domu;
 4. współpracuje z instytucjami wspierającymi szkołę, w tym Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w zakresie diagnozowania zdolności i zainteresowań kierunkowych ucznia;
 5. składa wniosek do dyrektora szkoły o zezwolenie na indywidualny program nauki lub indywidualny tok nauki.
 1. 5.Zainteresowania uczniów oraz ich uzdolnienia rozpoznawane są w formie wywiadów z rodzicami, uczniem, prowadzenia obserwacji pedagogicznych oraz z opinii  i orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznych. 
 2. 6.W przypadku stwierdzenia szczególnych uzdolnień nauczyciel edukacji przedmiotowej składa wniosek do wychowawcy o objęcie ucznia opieką pp. 
 3. 7.W szkole organizuje się kółka zainteresowań zgodnie z zainteresowaniami
  i uzdolnieniami uczniów.
 4. 8.Dyrektor szkoły, po upływie co najmniej jednego roku nauki, a w uzasadnionych przypadkach po śródrocznej klasyfikacji udziela uczniowi zdolnemu zgody na indywidualny tok nauki lub indywidualny program nauki, zgodnie z zasadami opisanym w  § 43 statutu szkoły.
 5. 9.Organizowane w szkole konkursy, olimpiady, turnieje stanowią formę rozwoju uzdolnień  i ich prezentacji. Uczniowie awansujący do kolejnych etapów objęci są specjalną opieką nauczyciela.

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom

 1. 33.

1.W Szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest uczniom:

 1. posiadającym orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach  i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych albo przepisów w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach, na zasadach określonych w Rozdziale IX Sattutu szkoły.
 2. posiadającym opinię poradni psychologiczno–pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej;
 3. posiadającym orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego orzeczenia;
 4. nieposiadającym orzeczenia lub opinii, ale dla których na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów, o którym mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach koniecznym jest zorganizowanie zinstytucjonalizowanej formy pomocy lub pomocy doraźnej w bieżącej pracy z uczniem;
 5. posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na podstawie tej opinii.
 1. 2.Nauczyciele pracujący z grupą uczniów prowadzą wnikliwą obserwację pedagogiczną, która polega na obserwacji zachowań, obserwacji relacji poszczególnych uczniów z innymi ludźmi, analizują  postępy w rozwoju związane z edukacją i rozwojem społecznym, analizują wytwory ucznia, opinie z poradni.  Na podstawie wyników obserwacji nauczyciele wstępnie definiują trudności / zdolności lub zaburzenia. 
 2. 3.W przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną odpowiednio nauczyciel, wychowawca lub specjalista niezwłocznie udziela tej pomocy w bieżącej pracy z uczniem i informuje o tym wychowawcę klasy.
 3. 4.Wychowawca klasy przekazuje tę informację pozostałym nauczycielom pracującym 
  z uczniem, w przypadku, gdy stwierdzi taką potrzebę.  Wychowawca klasy  przekazuje informację na najbliższym posiedzeniu zespołu nauczycieli uczących w danej klasie, a jeśli termin planowanego zebrania jest odległy – otrzymany  komunikat zapisuje w dzienniku lekcyjnym/e-dzienniku/ dzienniku wychowawcy.
 4. 5.Wychowawca klasy informuje rodziców ucznia o potrzebie objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną ich dziecka. Informacja jest przekazywana w formie zapisu w dzienniczku ucznia/ telefonicznie lub w trakcie indywidualnej rozmowy z rodzicem.
 5. 6.W przypadku, gdy wychowawca uzna, że należy uczniowi zorganizować szkolną formę pomocy psychologiczno-pedagogicznej (zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia rozwijające uzdolnienia, inne specjalistyczne formy pomocy), wychowawca zasięga opinii nauczycieli uczących w klasie. 
 6. 7.Wychowawca ma prawo zwołać zebranie wszystkich uczących nauczycieli  w oddziale  w celu: skoordynowania działań w pracy z uczniem, zasięgnięcia opinii nauczycieli, wypracowania wspólnych zasad postępowania wobec ucznia, ustalenia form pracy  z uczniem, dostosowania metod i form pracy do potrzeb i możliwości ucznia. Informację  o spotkaniu nauczycieli pracujących w jednym oddziale wychowawca przekazuje z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. 
 7. 8.Po dokonanych ustaleniach zespołu nauczycielskiego lub zebraniu opinii od poszczególnych nauczycieli, wychowawca proponuje formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej świadczonej poszczególnym uczniom. Propozycję przedstawia dyrektorowi szkoły.
 8. 9.Wychowawca przy czynnościach, o których mowa w ust. 7 współpracuje                               z rodzicami ucznia lub w razie potrzeby ze specjalistami zatrudnionymi w szkole.
 9. 10.Wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej ustala dyrektor szkoły, biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które w danym roku szkolnym mogą być przeznaczone na realizację tych form.
 10. 11.O ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w których poszczególne formy będą realizowane niezwłocznie zawiadamia się rodzica w formie pisemnej. Wychowawca klasy wpisuje powyższą informację w dzienniku wychowawcy/e-dzienniku lub  listownie przekazuje na spotkaniu z rodzicem, zaś rodzic własnoręcznym podpisem potwierdza otrzymanie informacji. 
 11. 12.Rodzic ma prawo do odmowy świadczenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej swojemu dziecku.
 12. 13.Wychowawca klasy jest koordynatorem wszelkich działań związanych z organizacją i świadczeniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej swoim wychowankom.
 13. 14.Każdy nauczyciel oraz specjalista zatrudniony w szkole ma obowiązek włączyć się w realizację zintegrowanych, wspólnie wypracowanych form i metod wspierania ucznia.  
 14. 15.W przypadku, gdy pomimo udzielanej uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej nie nastąpiła poprawa w funkcjonowaniu ucznia w szkole dyrektor szkoły, za zgodą rodziców, występuje do poradni psychologiczno-pedagogicznej o przeprowadzenie diagnozy i wskazanie rozwiązania problemu ucznia. 
 15. 16.Objęcie ucznia zajęciami dydaktyczno-wyrównawczymi i specjalistycznymi wymaga zgody rodzica. 
 16. 17.Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze prowadzi się w grupach międzyoddziałowych                       i oddziałowych. dyrektor szkoły wskazuje nauczyciela do prowadzenia zajęć dydaktyczno-wyrównawczych spośród nauczycieli danej edukacji przedmiotowych.
 17. 18.O zakończeniu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych decyduje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii nauczyciela prowadzącego te zajęcia lub na podstawie opinii wychowawcy.
 18. 19.Nauczyciel zajęć dydaktyczno-wyrównawczych jest obowiązany prowadzić dokumentację w formie dziennika zajęć pozalekcyjnych oraz systematycznie dokonywać ewaluacji pracy własnej, a także badań przyrostu wiedzy i umiejętności uczniów objętych tą formą pomocy.
 19. 20.Zajęcia specjalistyczne i korekcyjno-kompensacyjne prowadzą nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju zajęć.
 20. 21.Za zgodą organu prowadzącego, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zajęcia specjalistyczne mogą być prowadzone indywidualnie. 
 21. 22.O objęciu ucznia zajęciami dydaktyczno-wyrównawczymi lub zajęciami specjalistycznymi decyduje dyrektor szkoły. O zakończeniu udzielania pomocy w formie zajęć  specjalistycznych decyduje dyrektor szkoły na wniosek rodziców lub nauczyciela prowadzącego zajęcia.
 22. 23.W szkole zatrudniony jest pedagog, psycholog, logopeda,  na miarę potrzeb specjaliści, posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju prowadzonych zajęć. 
 23. 24.Porad dla rodziców i nauczycieli udzielają, w zależności od potrzeb, pedagog, psycholog, logopeda oraz inni nauczyciele posiadający przygotowanie do prowadzenia zajęć specjalistycznych, w terminach podawanych na tablicy ogłoszeń dla rodziców. W szkole mogą być prowadzone warsztaty dla rodziców w celu doskonalenia umiejętności z zakresu komunikacji społecznej oraz umiejętności wychowawczych. Informacja o warsztatach umieszczana jest na dwa tygodnie przed datą ich realizacji na tablicy ogłoszeń dla rodziców. 
 24. 25.Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli, wychowawców i specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej udziela poradnia pedagogiczno-psychologiczna w  Szczecinie  na zasadach określonych w zawartym porozumieniu pomiędzy stronami.

Zadania i obowiązki nauczycieli i specjalistów w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

 1. 34.

1. Do zadań i obowiązków każdego nauczycielaw zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej należy:

 1. rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów, z tym, że nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej prowadzą obserwację pedagogiczna mającą na celu rozpoznanie u uczniów trudności w uczeniu się, deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych oraz ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się;
 2. określanie mocnych stron, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
 3. rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie uczniów i ich uczestnictwo w życiu szkoły;
 4. świadczenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bieżącej pracy z uczniem;
 5. udział w pracach zespołu wychowawczego przy opracowywaniu zintegrowanych działań nauczycieli w celu podniesienia efektywności uczenia się i poprawy funkcjonowania ucznia w szkole;
 6. udział w pracach zespołu oceniającego efektywność świadczenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej i planującego dalsze działania oraz zebraniach organizowanych przez wychowawcę;
 7. uzupełnianie karty dostosowań wymagań edukacyjnych prowadzonych przez wychowawcę w obszarze dostosowania treści przedmiotowych;
 8. dostosowywanie metod i form pracy do sposobów uczenia się ucznia; Nauczyciel jest obowiązany na podstawie pisemnej opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia opracowuje się nastąpić na podstawie tego orzeczenia;
 9. indywidualizowanie pracy z uczniem na obowiązkowych   i  dodatkowych zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia; Indywidualizacja pracy z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach polega na:
 1. dostosowywaniu tempa pracy do możliwości percepcyjnych ucznia,
 2. dostosowaniu poziomu wymagań edukacyjnych do możliwości percepcyjnych, intelektualnych i fizycznych ucznia,
 3. przyjęciu adekwatnych metod nauczania i sprawdzania wiadomości i umiejętności ucznia,
 4. umożliwianiu uczniowi z niepełnosprawnością korzystania ze specjalistycznego wyposażenia i środków dydaktycznych,
 5. różnicowaniu stopnia trudności i form prac domowych;  
 1. 10)prowadzenie dokumentacji na potrzeby zajęć dodatkowych (dydaktyczno-wyrównawczych, rewalidacyjno-kompensacyjnych, pracy z uczniem zdolnym i innych specjalistycznych); 
 2. 11)współdziałanie z innymi nauczycielami uczącymi w klasie w celu zintegrowania                                i ujednolicenia oddziaływań na ucznia oraz wymiany doświadczeń i komunikowania postępów ucznia;
 3. 12)prowadzenie działań służących wszechstronnemu rozwojowi ucznia w sferze emocjonalnej i behawioralnej;
 4. 13)udzielanie doraźnej pomocy uczniom w sytuacjach kryzysowych z wykorzystaniem zasobów ucznia, jego rodziny, otoczenia społecznego i instytucji pomocowych;
 5. 14)komunikowanie rodzicom postępów ucznia oraz efektywności świadczonej pomocy;
 6. 15)stosowanie oceniania wspierającego ucznia z zachowaniem przede wszystkim charakteru motywującego oceny, w tym przekazywanie podczas różnych form oceniania informacji zwrotnej zawierającej 4 elementy:
 1. wyszczególnienie i docenienie dobrych elementów pracy ucznia,
 2. odnotowanie tego, co wymaga poprawienia lub dodatkowej pracy ze strony ucznia, aby uzupełnić braki w wiedzy oraz opanować wymagane umiejętności,
 3. przekazanie uczniowi wskazówek, w jaki sposób powinien poprawić pracę,
 4. wskazanie uczniowi sposobu w jaki powinien pracować dalej.

Obowiązki wychowawcy klasy  w zakresie wspierania uczniów

 1. 35.

1. W zakresie organizacji pomocy w psychologiczno-pedagogicznejuczniom powierzonej klasy do obowiązków wychowawcy należy:

 1. przeanalizowanie opinii poradni psychologiczno–pedagogicznej i wstępne zdefiniowanie trudności / zdolności uczniów;
 2. przyjmowanie uwag i opinii nauczycieli pracujących z daną klasą o specjalnych potrzebach edukacyjnych uczniów;
 3. zdobycie rzetelnej wiedzy o uczniu i jego środowisku; 
 4. wychowawca poznaje ucznia i jego sytuację poprzez rozmowy z nim i jego rodzicami, obserwacje zachowań ucznia i jego relacji z innymi,  analizę zauważonych postępów w rozwoju dziecka związanych z edukacją i rozwojem społecznym. Sam wchodzi w relację z uczniem i ma szansę dokonywać autorefleksji związanej z tym, co się w tej relacji dzieje. Dodatkowo ma możliwość analizowania dokumentów (orzeczenia, opinii, dokumentacji medycznej udostępnionej przez rodzica itp.), analizowania wytworów dziecka. Może mieć również dostęp do wyników badań prowadzonych przez specjalistów i do pogłębionej diagnozy;
 5. określenie specjalnych potrzeb ucznia samodzielnie lub we współpracy z grupą nauczycieli prowadzących zajęcia w klasie;
 6. w przypadku stwierdzenia, że uczeń wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej złożenia wniosku do dyrektora szkoły o uruchomienie sformalizowanej formy pomocy psychologiczno–pedagogicznej uczniowi – w  ramach form pomocy możliwych do uruchomienia w szkole;
 7. poinformowanie pisemnie rodziców o zalecanych formach pomocy dziecku. Pismo wychodzące do rodziców przygotowuje wychowawca, a podpisuje dyrektor szkoły lub upoważniona przez niego osoba. W przypadku pisma wychodzącego na zewnątrz wychowawca jest obowiązany zachować zasady obowiązujące w Instrukcji kancelaryjnej;
 8. monitorowanie organizacji pomocy i obecności ucznia na zajęciach;
 9. informowanie rodziców i innych nauczycieli o efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej  i postępach ucznia;
 10. 10)angażowanie rodziców w działania pomocowe swoim dzieciom;
 11. prowadzenie dokumentacji rejestrującej podejmowane działania w zakresie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom swojej klasy, zgodnie z zapisami w statucie szkoły;
 12. 12)stałe kontaktowanie się z nauczycielami prowadzącymi zajęcia w klasie w celu ewentualnego wprowadzenia zmian w oddziaływaniach pedagogicznych  i psychologicznych; 
 13. 13)prowadzenie działań służących wszechstronnemu rozwojowi ucznia w sferze emocjonalnej i behawioralnej;
 14. 14)udzielanie doraźnej pomocy uczniom w sytuacjach kryzysowych z wykorzystaniem zasobów ucznia, jego rodziny, otoczenia społecznego i instytucji pomocowych.
 15. 2.Wychowawcarealizuje zadania poprzez: 
 1. bliższe poznanie uczniów, ich zdrowia, cech osobowościowych, warunków rodzinnych i bytowych, ich  potrzeb i oczekiwań;
 2. rozpoznawanie i diagnozowanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych wychowanków;
 3. wnioskowanie o objęcie wychowanka pomocą psychologiczno-pedagogiczną;
 4. udział w pracach Zespołu dla uczniów z orzeczeniami;
 5. tworzenie środowiska zapewniającego wychowankom prawidłowy rozwój fizyczny
  i psychiczny, opiekę wychowawczą oraz atmosferę bezpieczeństwa i zaufania;
 6. ułatwianie adaptacji w środowisku rówieśniczym (kl.1) oraz pomoc w rozwiązywaniu konfliktów  z rówieśnikami;
 7. pomoc w rozwiązywaniu napięć powstałych na tle konfliktów rodzinnych, niepowodzeń szkolnych  spowodowanych trudnościami w nauce;
 8. utrzymywanie systematycznego kontaktu z nauczycielami uczącymi w powierzonej mu klasie w celu ustalenia zróżnicowanych wymagań wobec uczniów i sposobu udzielania im pomocy w nauce;
 9. rozwijanie pozytywnej motywacji uczenia się, wdrażanie efektywnych technik uczenia się; 
 10. 10)wdrażanie uczniów do wysiłku, rzetelnej pracy, cierpliwości, pokonywania trudności, odporności na niepowodzenia, porządku i punktualności, do prawidłowego i efektywnego organizowania sobie pracy;
 11. 11)systematyczne interesowanie się postępami (wynikami) uczniów w nauce: zwracanie szczególnej uwagi  zarówno na uczniów szczególnie uzdolnionych, jak  i na tych, którzy mają trudności i niepowodzenia w nauce, analizowanie wspólnie  z wychowankami, samorządem klasowym, nauczycielami i rodzicami przyczyn niepowodzeń uczniów w nauce, pobudzanie dobrze i średnio uczących się do dalszego podnoszenia wyników w nauce, czuwanie nad regularnym uczęszczaniem uczniów na zajęcia lekcyjne,  badanie przyczyn opuszczania przez wychowanków zajęć szkolnych, udzielanie wskazówek i pomocy   tym,   którzy (z przyczyn obiektywnych) opuścili znaczną ilość zajęć szkolnych i mają trudności   w uzupełnieniu materiału;
 12. 12)tworzenie poprawnych relacji interpersonalnych opartych na życzliwości i zaufaniu, m.in. poprzez organizację  zajęć pozalekcyjnych, wycieczek, biwaków, rajdów, obozów wakacyjnych, zimowisk, wyjazdów na „zielone szkoły”; 
 13. 13)tworzenie warunków umożliwiających uczniom odkrywanie i rozwijanie pozytywnych stron ich osobowości: stwarzanie uczniom warunków do wykazania się nie tylko zdolnościami poznawczymi, ale  także – poprzez powierzenie zadań na rzecz spraw   i osób drugich – zdolnościami organizacyjnymi, opiekuńczymi, artystycznymi, menedżerskimi, przymiotami ducha i charakteru;
 14. 14)współpracę z pielęgniarką szkolną, rodzicami, opiekunami uczniów w sprawach ich zdrowia,  organizowanie opieki i pomocy materialnej  uczniom;
 15. 15)udzielanie pomocy, rad i wskazówek uczniom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych, występowanie do organów szkoły i innych instytucji z wnioskami o udzielenie pomocy. 

Zadania i obowiązki pedagoga szkolnego/psychologa.

 1. 36.

1. Do zadań pedagoga/psychologa szkolnego należy:

 1. prowadzenie badań i działań diagnostycznych, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień ucznia;  
 2. diagnozowanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły;
 3. diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole i oddziale przedszkolnym w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę ograniczającą aktywne i pełne uczestnictwo w życiu szkoły, klasy lub zespołu uczniowskiego;
 4. udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 5. podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów uczniów;
 6. minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie i organizowanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej  w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia;
 7. wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno–pedagogicznej;
 8. inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
 9. pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
 10. 10)podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczo-profilaktycznego w stosunku do uczniów z udziałem rodziców i wychowawców;
 11. 11)działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej;
 12. 12)prowadzenie warsztatów dla rodziców oraz udzielanie im indywidualnych  porad                          w zakresie wychowania;
 13. 13)wspomaganie i pomoc nauczycielom w rozpoznawaniu potrzeb edukacyjnych, rozwojowych i możliwości uczniów w ramach konsultacji i porad indywidualnych, szkoleń wewnętrznych  WDN i udział w pracach zespołów wychowawczych;
 14. 14)współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz instytucjami i stowarzyszeniami działającymi na rzecz dziecka i ucznia; 
 15. 15)pomoc w realizacji wybranych zagadnień z programu wychowawczo-profilaktycznego;
 16. 16)nadzór i pomoc w przygotowywaniu opinii o uczniach do Sądu Rodzinnego, poradni psychologiczno-pedagogicznych lub innych instytucji;
 17. 17)przewodniczenie Zespołowi powołanemu do opracowania Indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych;
 18. 18)prowadzenie dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami.
 19. 2.Gabinety pedagogów/psychologów znajdują się na I piętrze w budynku A i II piętrze B. Na drzwiach wejściowych umieszcza się godziny dyżuru pedagoga/psychologa Wszelkie informacje do rodziców widnieją na stronie internetowej szkoły: w zakładce „Dla uczniów i rodziców”.

Zadania i obowiązki logopedy 

 1. 37.

1. Do zadań logopedy w przedszkolu, szkole i placówce należy w szczególności: 

 1. diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego uczniów; 
 2. prowadzenie zajęć logopedycznych dla uczniów oraz porad i konsultacji dla rodziców                       i nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń; 
 3. podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów; 
 4. wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w: 
 1. rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki,  
 2. udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 3. prowadzenie dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami.
 4. 2.Gabinet logopedyczny/terapii zajęciowej znajduje się na parterze w budynku A i B. 

Organizacja nauczania, wychowania i opieki uczniom niepełnosprawnym, niedostosowanym społecznie i zagrożonym niedostosowaniem społecznym

 1. 38.

1. W szkole kształceniem specjalnym obejmuje się uczniów posiadających orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego Nauczanie specjalne prowadzone jest w oddziałach ogólnodostępnych na każdym etapie edukacyjnym. 

2. Szkoła zapewnia uczniom z orzeczoną niepełnosprawnością lub niedostosowaniem społecznym:

 1. realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;
 2. odpowiednie warunki do nauki oraz w miarę możliwości  sprzęt specjalistyczny                                i środki dydaktyczne;
 3. realizację programów nauczania dostosowanych do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych ucznia;
 4. zajęcia specjalistyczne, stosownie do zaleceń w orzeczeniach pp i możliwości organizacyjnych szkoły;
 5. zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne stosownie do potrzeb;
 6. integrację ze środowiskiem rówieśniczym;
 7. dla uczniów niesłyszących, z afazją lub z autyzmem w ramach zajęć rewalidacyjnych naukę języka migowego lub zajęcia z innych alternatywnych metod komunikacji.
 8. 3.Szkoła organizuje zajęcia zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.
 1. 39.

1.Uczniowi niepełnosprawnemu możnaprzedłużyć o jeden rok w cyklu edukacyjnym okres nauki, zwiększając proporcjonalnie wymiar godzin zajęć obowiązkowych.

 1. 2.Decyzję o przedłużeniu okresu nauki uczniowi niepełnosprawnemu podejmuje w formie uchwały stanowiącej rada pedagogiczna, po uzyskaniu pozytywnej opinii Zespołu, o którym mowa w § 41 statutu oraz zgody rodziców.
 2. 3.Opinie o której mowa w ust. 2 sporządza się na piśmie.
 3. 4.Zgodę na przedłużenie o rok nauki rodzice ucznia składają w formie pisemnej do wychowawcy oddziału, nie później niż do 15 lutego danego roku szkolnego.
 4. 5.Decyzję o przedłużeniu okresu nauki podejmuje dyrektor szkoły nie później niż do końca lutego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej.
 5. 6.Przedłużenie nauki uczniowi niepełnosprawnemu może być dokonane w przypadkach:
 1. braków w opanowaniu wiedzy i umiejętności z zakresu podstawy programowej, utrudniającej kontynuowanie nauki w kolejnym etapie edukacyjnym, spowodowanych dysfunkcją ucznia lub usprawiedliwionymi nieobecnościami;
 2. psychoemocjonalnej niegotowości ucznia do zmiany szkoły. 
 1. 40.

1. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców oraz na podstawie orzeczenia poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym specjalistycznej, zwalnia ucznia z wadą słuchu lub                     z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją ze sprzężonymi niepełnosprawnościami lub autyzmem  z nauki drugiego języka obcego do końca danego etapu edukacyjnego.

 1. 2.Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego                                 z drugiego języka obcego na podstawie tego orzeczenia do zakończenia cyklu edukacyjnego.
 1. 41.
 1. Uczniowi niepełnosprawnemu szkoła organizuje zajęcia rewalidacyjne, zgodnie z zaleceniami poradni psychologiczno-pedagogicznej. Tygodniowy wymiar zajęć rewalidacyjnych w każdym roku szkolnym wynosi w oddziale ogólnodostępnym po 2 godziny tygodniowo na ucznia.
 2. Liczba godzin zajęć rewalidacyjnych dyrektor szkoły umieszcza w szkolnym planie nauczania i arkuszu organizacyjnym.
 3. Godzina zajęć rewalidacyjnych trwa 60 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć w czasie krótszym niż 60 minut, zachowując ustalony dla ucznia łączny czas tych zajęć. Zajęcia organizuje się w co najmniej dwóch dniach.
 1. 42.

1. W szkole da uczniów o potrzebie kształcenia specjalnego organizowane są:

 1. zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych w zakresie:
 1. korekcji wad postawy (gimnastyka korekcyjna),
 2. korygujące wady mowy (zajęcia logopedyczne i z logo rytmiki),
 3. korekcyjno-kompensacyjne,
 4. nauka języka migowego lub inne alternatywne metody komunikacji,
 5. zajęcia specjalistyczne:, terapia psychologiczna,
 6. inne, które wynikają z konieczności realizacji zaleceń w orzeczeniu poradni pp;
 1. zajęcia resocjalizacyjne dla uczniów niedostosowanych społecznie;
 2. zajęcia socjoterapeutyczne dla uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym;
 3. w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu.
 1. 43.

1.W szkole za zgodą organu prowadzącego można zatrudniać dodatkowo nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

 1. 2.Nauczyciele, o których mowa w ust. 1:
 1. prowadzą wspólnie z innymi nauczycielami zajęcia edukacyjne oraz wspólnie z innymi nauczycielami i ze specjalistami realizują zintegrowane działania i zajęcia, określone                              w programie;
 2. prowadzą wspólnie z innymi nauczycielami i ze specjalistami pracę wychowawczą z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym;
 3. uczestniczą, w miarę potrzeb, w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez nauczycieli oraz w zintegrowanych działaniach i zajęciach, określonych w programie, realizowanych przez nauczycieli i specjalistów;
 4. udzielają pomocy nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne oraz nauczycielom                          i specjalistom realizującym zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie, w doborze form i metod pracy z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym.
 1. 3.Dyrektor szkoły, uwzględniając indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym, wyznacza zajęcia edukacyjne oraz zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie, realizowane wspólnie z innymi nauczycielami przez nauczycieli, o których mowa w ust. 1, lub w których nauczyciele ci uczestniczą.
 2. 4.Rada pedagogiczna wskazuje sposób dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, do rodzaju niepełnosprawności lub indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, uwzględniając posiadane przez tego ucznia lub absolwenta orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w oparciu o szczegółową informację o sposobach dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu podaną do publicznej wiadomości na stronie internetowej CKE             w terminie do 1 września roku szkolnego, w którym przeprowadzany jest egzamin.
 3. 5.Zapewnienie warunków, o których mowa w ust. 4 należy do obowiązków przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego.
 1. 44.

1. Uczeń niepełnosprawny ma prawo do korzystania z wszelkich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej organizowanej w szkole w formach i na zasadach określonych w Rozdziale 3 statutu szkoły.

 1. 45.

1. W szkole powołuje się zespół ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o niedostosowaniu społecznym lub zagrożeniem niedostosowania społecznego, zwany dalej Zespołem Wspierającym.

 1. 2.W skład zespołu wchodzą: wychowawca oddziału jako przewodniczący zespołu, pedagog szkolny oraz nauczyciele specjaliści, zatrudnieni w szkole. 
 2. 3.Zebrania zespołu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w okresie. Zebrania zwołuje wychowawca oddziału, co najmniej z jednotygodniowym wyprzedzeniem. 
 3. 4.W spotkaniach zespołu mogą uczestniczyć:
 1. na wniosek dyrektora szkoły – przedstawiciel poradni psychologiczno-pedagogicznej;
 2. na wniosek lub za zgodą rodziców ucznia – lekarz, psycholog, pedagog, logopeda lub inny specjalista;
 3. asystent lub pomoc nauczyciela.
 1. 5.Osoby zaproszone do udziału w posiedzeniu zespołu, a niezatrudnione w szkole są zobowiązane udokumentować swoje kwalifikacje zawodowe oraz złożyć oświadczenie                          o obowiązku ochrony danych osobowych ucznia, w tym danych wrażliwych. W przypadku braków w powyższych dokumentach, osoba zgłoszona do udziału w posiedzeniu zespołu przez rodziców nie może uczestniczyć w pracach zespołu.
 2. 6.Dla uczniów, o których mowa w ust. 1, zespół na podstawie orzeczenia opracowuje indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny na okres wskazany w orzeczeniu. Zespół opracowuje program po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, uwzględniając diagnozę i wnioski sformułowane na jej podstawie oraz zalecenia do zawarte w orzeczeniu we współpracy, w zależności od potrzeb, z poradnią psychologiczno-pedagogiczną. 
 3. 7.Program opracowuje się w terminie 30 dni od dnia złożenia w szkole orzeczenia                          o potrzebie kształcenia specjalnego lub w terminie 30 dni przed upływem okresu, na jaki został opracowany poprzedni program. 
 4. 8.Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny (IPET)  określa:
 1. zakres i sposób dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia wraz z określeniem   metod i formy pracy z uczniem;
 2. rodzaj i zakres zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem, z tym, że  w przypadku:
 1. ucznia niepełnosprawnego — zakres działań o charakterze rewalidacyjnym,
 2. ucznia niedostosowanego społecznie — zakres działań o charakterze resocjalizacyjnym,
 3. ucznia zagrożonego niedostosowaniem społecznym — zakres działań  o charakterze socjoterapeutycznym,
 4. zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu.
 1. formy, sposoby i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, ustalone przez dyrektora szkoły zgodnie z przepisami; 
 2. działania wspierające rodziców ucznia oraz, w zależności od potrzeb, zakres współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży;
 3. zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia;
 4. zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami ucznia w realizacji zadań;
 5. wykaz zajęć edukacyjnych realizowanych indywidualnie lub w grupie liczącej do 5 uczniów, jeżeli występuje taka potrzeba.
 1. 9.Rodzice ucznia maja prawo uczestniczyć w opracowaniu indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego oraz w dokonywania okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia. Dyrektor szkoły zawiadamia rodziców o terminie posiedzenia zespołu listownie lub w przypadku prowadzenia dziennika elektronicznego poprzez dokonanie wpisu.
 2. 10.Rodzice otrzymują kopię programu i kopię wielospecjalistycznej oceny  poziomu funkcjonowania ucznia.                                 
 3. 11.W przypadku nieobecności rodziców na posiedzeniu Zespołu Wspierającego, rodzice są niezwłocznie zawiadamiani w formie pisemnej   o ustalonych dla dziecka formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w których poszczególne formy będą realizowane.   
 4. 12. Wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej ustala dyrektor szkoły, biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które w danym roku szkolnym mogą być przeznaczone na realizację tych form.
 5. 13.Nauczyciele pracujący z uczniem, dla którego został opracowany Indywidualny Program edukacyjno-terapeutyczny mają obowiązek znać jego treść oraz stosować się do zaleceń zawartych w nim. Zaleca się, by nauczyciele prowadzili notatki z zapisem postępu w rozwoju ucznia, w oparciu o które będzie dokonywana ocena efektywności działań.

Nauczanie indywidualne

 1. 46.

1. Uczniów, którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły obejmuje się indywidualnym nauczaniem.

 1. 2.Indywidualne nauczanie organizuje dyrektor szkoły. Indywidualne nauczanie organizuje się na czas określony wskazany w orzeczeniu o potrzebie indywidualnego nauczania  w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę. 
 2. 3.Dyrektor szkoły po ustaleniach zakresu i czasu prowadzenia nauczania indywidualnego z organem prowadzącym zasięga opinii rodziców (prawnych opiekunów) celem ustalenia czasu prowadzenia zajęć. 
 3. 4.Zajęcia indywidualnego nauczania przydziela dyrektor nauczycielom zatrudnionym
  w szkole zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami, zaś w przypadku prowadzenia zajęć indywidualnego nauczania w klasach I-III zajęcia powierza się jednemu lub dwóm nauczycielom.
 4. 5.W uzasadnionych przypadkach dyrektor może powierzyć prowadzenie zajęć indywidualnego nauczania nauczycielowi zatrudnionemu spoza placówki. Może to nastąpić
  w sytuacji braku nauczyciela do nauczania odpowiedniej edukacji, znacznej odległości miejsca prowadzenia zajęć od siedziby szkoły lub w związku z trudnościami dojazdu nauczyciela na zajęcia. 
 5. 6.Za zajęcia indywidualnego nauczania uważa się zajęcia prowadzone w indywidualnym i bezpośrednim kontakcie z uczniem.
 6. 7.Zajęcia indywidualnego nauczania prowadzi się w miejscu pobytu ucznia oraz zgodnie ze wskazaniami w orzeczeniu. 
 7. 8.W indywidualnym nauczaniu realizuje się wszystkie obowiązkowe zajęcia edukacyjne wynikające z ramowych planów nauczania dostosowane do potrzeb i możliwości psychofizycznych ucznia,  z wyjątkiem przedmiotów z których uczeń jest zwolniony, zgodnie                         z odrębnymi przepisami (WF, język obcy).  
 8. 9.Na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualne nauczanie, dyrektor może zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści wynikających z podstawy programowej, stosownie do możliwości psychofizycznych ucznia oraz warunków, w których zajęcia są realizowane. 
 9. 10.Wniosek, o którym mowa w ust. 9 składa się w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem/ Wniosek, o którym mowa w ust. 9 wpisuje się do Dziennika indywidualnego nauczania, zaś dyrektor szkoły akceptuje go własnoręcznym podpisem. 
 10. 11.Dzienniki indywidualnego nauczania zakłada się i prowadzi odrębnie dla każdego ucznia. 
 11. 12.Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego nauczania realizowanego bezpośrednio z uczniem wynosi:
 1. dla uczniów klasy I-III – od 6 do 8.  prowadzonych w co najmniej 2 dniach;
 2. dla uczniów klasy IV- VIII – od 8 do 10, prowadzonych w co najmniej 3 dniach.
 3. 13.Do obowiązków nauczycieli prowadzących zajęcia w ramach nauczania indywidualnego należy:
 1. dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb i możliwości ucznia;
 2. udział w posiedzeniach zespołu wspierającego opracowującego IPET;
 3. prowadzenie obserwacji funkcjonowania ucznia w zakresie możliwości uczestniczenia ucznia w życiu szkoły;
 4. podejmowanie  działań umożliwiających kontakt z rówieśnikami;
 5. podejmowanie działań 
 6. systematyczne prowadzenie Dziennika zajęć indywidualnych.
 1. 14. Na podstawie orzeczenia, opinii o aktualnym stanie zdrowia ucznia oraz wniosków z obserwacji nauczycieli i w uzgodnieniu z rodzicami ucznia, dyrektor szkoły organizuje różne formy uczestniczenia ucznia w życiu szkoły, w tym udział w zajęciach rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, uroczystościach i imprezach szkolnych oraz wybranych zajęciach edukacyjnych. Wszelkie informacje o możliwościach uczestniczenia dziecka oraz stanowisko rodziców/ prawnych opiekunów odnotowywane są w Dzienniku nauczania indywidualnego. 
 2. 15. Dyrektor szkoły ma prawo do zawieszenia organizacji nauczania indywidualnego                        w przypadku, gdy rodzice złożą wniosek o zawieszenie nauczania indywidualnego wraz                                  z zaświadczeniem lekarskim potwierdzającym czasową poprawę zdrowia ucznia, umożliwiającą uczęszczanie ucznia do szkoły.   
 3. 16.Dyrektor szkoły zaprzestaje organizacji nauczania indywidualnego na wniosek rodziców/prawnych opiekunów wraz z załączonym zaświadczeniem lekarskim, z którego wynika, że stan zdrowia ucznia umożliwia uczęszczanie ucznia do szkoły. W przypadku zawieszenia nauczania indywidualnego dyrektor szkoły jest zobowiązany powiadomić poradnię psychologiczno-pedagogiczną, która wydała orzeczenie oraz organ prowadzący szkołę.
 4. 17.Uczeń podlegający nauczaniu indywidualnemu podlega klasyfikacji i promowaniu  na zasadach określonych w WZO. 


Indywidualny tok nauki, indywidualny program nauki

 1. 47.

1.Szkoła umożliwia realizację indywidualnego toku nauki lub realizację indywidualnego programu nauki zgodnie z rozporządzeniem.  Uczeń ubiegający się o ITN powinien wykazać się:

 1. wybitnymi uzdolnieniami i zainteresowaniami z jednego, kilku lub wszystkich przedmiotów;
 2. oceną celującą lub bardzo dobrą z tego przedmiotu/przedmiotów) na koniec roku/semestru.
 1. 2.Indywidualny tok nauki może być realizowany według programu nauczania objętego szkolnym zestawem programów nauczania lub indywidualnego programu nauki.
 2. 3.Zezwolenie na indywidualny program nauki lub tok nauki może być udzielone  po upływie co najmniej jednego roku nauki, a w uzasadnionych przypadkach – po śródrocznej klasyfikacji.
 3. 4.Uczeń może realizować ITN w zakresie jednego, kilku lub wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, przewidzianych w planie nauczania danej klasy.
 4. 5.Uczeń objęty ITN może realizować w ciągu jednego roku szkolnego program nauczania   z zakresu dwóch  lub więcej klas i może być klasyfikowany i promowany w czasie całego roku szkolnego.
 5. 6.Z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na ITN mogą wystąpić:  
 1. uczeń –  za zgodą rodziców (prawnych opiekunów);
 2. rodzice (prawni opiekunowie) ucznia;
 3. wychowawca klasy lub nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek – za zgodą rodziców (prawnych opiekunów).
 1. 7. Wniosek składa się do dyrektora za pośrednictwem wychowawcy oddziału, który dołącza do wniosku opinię o predyspozycjach, możliwościach, oczekiwaniach i osiągnięciach ucznia.
 2. 8.Nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek, opracowuje program nauki lub akceptuje indywidualny program nauki opracowany poza szkołą.
 3. 9.W pracy nad indywidualnym programem nauki może uczestniczyć nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w szkole wyższego stopnia, nauczyciel doradca metodyczny, psycholog, pedagog zatrudniony w szkole oraz zainteresowany uczeń.
 4. 10.Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w ust. 8 dyrektor szkoły zasięga opinii rady Pedagogicznej i publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.
 5. 11.Dyrektor szkoły zezwala na ITN, w formie decyzji administracyjnej w przypadku pozytywnej opinii rady Pedagogicznej i pozytywnej opinii publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej.
 6. 12.W przypadku zezwolenia na ITN, umożliwiający realizację w ciągu jednego roku szkolnego programu nauczania z zakresu więcej niż dwóch klas wymaga jest pozytywna opinia organu nadzoru pedagogicznego.
 7. 13.Zezwolenia udziela się na czas określony.
 8. 14.Uczniowi przysługuje prawo wskazania nauczyciela, pod którego kierunkiem chciałby pracować.
 9. 15.Uczniowi, któremu zezwolono na ITN, dyrektor szkoły wyznacza nauczyciela – opiekuna  i ustala zakres jego obowiązków, w szczególności tygodniową liczbę godzin konsultacji – nie niższą niż 1 godz. tygodniowo i nie przekraczającą 5 godz. miesięcznie.
 10. 16.Uczeń realizujący ITN może uczęszczać na wybrane zajęcia edukacyjne do danej klasy lub do klasy programowo wyższej, w tej lub w innej szkole, na wybrane zajęcia w szkole wyższego stopnia albo realizować program we własnym zakresie.
 11. 17. Uczeń decyduje o wyborze jednej z następujących form ITN:
 1. uczestniczenie w lekcjach przedmiotu objętego ITN oraz jednej godzinie konsultacji indywidualnych;
 2. zdanie egzaminu klasyfikacyjnego z przedmiotu w zakresie materiału obowiązującego wszystkich uczniów  w danym semestrze lub roku szkolnym na ocenę co najmniej bardzo dobrą i w konsekwencji uczestniczenie  tylko w zajęciach indywidualnych z nauczycielem.
 1. 18. Konsultacje indywidualne mogą odbywać się w rytmie 1 godziny tygodniowo lub                      2 godziny co dwa tygodnie.
 2. 19.Rezygnacja z ITN oznacza powrót do normalnego trybu pracy i oceniania.
 3. 20.Uczeń realizujący ITN jest klasyfikowany na podstawie egzaminu klasyfikacyjnego, przeprowadzonego w terminie ustalonym z uczniem.
 4. 21.Kontynuowanie ITN jest możliwe w przypadku zdania przez ucznia rocznego egzaminu klasyfikacyjnego na ocenę co najmniej bardzo dobrą.
 5. 22.Decyzję w sprawie ITN każdorazowo odnotowuje się w arkuszu ocen ucznia.
 6. 23.Do arkusza ocen wpisuje się na bieżąco wyniki klasyfikacyjne ucznia uzyskane  w ITN.
 7. 24.Na świadectwie promocyjnym ucznia, w rubryce: „Indywidualny program lub tok nauki”, należy odpowiednio wymienić przedmioty wraz z uzyskanymi ocenami. Informację   o ukończeniu szkoły lub uzyskaniu promocji w skróconym czasie należy odnotować w rubryce „Szczególne osiągnięcia ucznia”.

Działania szkoły w zakresie współpracy z rodzicami:

 1. 1)w szkole respektowana jest  trójpodmiotowość oddziaływań wychowawczych
  i kształcących: uczeń-szkoła-dom rodzinny;
 2. 2)formy kontaktu z rodzicami: comiesięczne spotkania z rodzicami, dyżury nauczycieli w każdy pierwszy piątek miesiąca na indywidualne konsultacje, dzienniczek ucznia, droga elektroniczna, kontakty telefoniczne;
 3. 3)w przypadku pilnych spraw dotyczących dziecka wszelkie informacje można przekazywać do sekretariatu szkoły w godzinach 7.30 – 15.30;
 4. 4)do dyspozycji rodziców pozostaje pedagog szkolny, psycholog i logopeda. Godziny pracy  specjalistów  umieszczone są na drzwiach wejściowych do gabinetów i na stronie szkoły;
 5. szkoła współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną w Szczecinie.

ROZDZIAŁ X

ORGANIZACJA WYCHOWANIA I OPIEKI

Szkolny system wychowania

 1. 48.
 1. Na początku każdego roku szkolnego rada pedagogiczna opracowuje i zatwierdza szczegółowy plan pracy wychowawczo-profilaktycznej na dany rok szkolny z uwzględnieniem aktualnych potrzeb i szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego.
 2. Działania wychowawcze szkoły mają charakter systemowy i podejmują  je wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole wspomagani przez dyrekcję oraz pozostałych pracowników szkoły. Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły jest całościowy i obejmuje rozwój ucznia w wymiarze: intelektualnym, emocjonalnym, społecznym i zdrowotnym.
 3. Podjęte działania wychowawcze i profilaktyczne w bezpiecznym i przyjaznym środowisku szkolnym mają na celu przygotować ucznia do: 
 1. pracy nad sobą;
 2. bycia użytecznym członkiem społeczeństwa; 
 3. bycia osobą wyróżniającą się takimi cechami, jak:  odpowiedzialność, samodzielność,   odwaga, kultura osobista, uczciwość, dobroć, patriotyzm, pracowitość, poszanowanie   godności i innych, wrażliwość na krzywdę ludzką, szacunek dla starszych, tolerancja; 
 4. rozwoju samorządności; 
 5. dbałości o wypracowane tradycje: klasy, szkoły i środowiska; 
 6. budowania poczucia przynależności i więzi ze Szkołą; 
 7. tworzenia środowiska szkolnego, w którym obowiązują jasne i jednoznaczne reguły gry akceptowane i  respektowane przez wszystkich członków społeczności szkolnej. 
 1. Uczeń jest podstawowym podmiotem w systemie wychowawczym szkoły.
 2. Preferuje się następujące postawy będące kanonem zachowań ucznia:
 1. zna i akceptuje działania wychowawcze szkoły;
 2. szanuje oraz akceptuje siebie i innych;
 3. umie prawidłowo funkcjonować w rodzinie, klasie, społeczności szkolnej, lokalnej, demokratycznym  państwie oraz  świecie;
 4. zna i respektuje obowiązki wynikające z tytułu bycia: uczniem, dzieckiem, kolegą, członkiem społeczeństwa, Polakiem i Europejczykiem;
 5. posiada wiedzę i umiejętności potrzebne dla samodzielnego poszukiwania ważnych dla siebie wartości, określania celów i dokonywania wyborów;
 6. jest zdolny do autorefleksji, nieustannie nad sobą pracuje;
 7. zna, rozumie i realizuje w życiu: 
 1. zasady kultury bycia,
 2. zasady skutecznego komunikowania się,
 3. zasady bezpieczeństwa oraz higieny życia i pracy,
 4. akceptowany społecznie system wartości;
 1. chce i umie dążyć do  realizacji własnych zamierzeń;
 2. umie diagnozować zagrożenia w realizacji celów życiowych;
 3. 10) jest otwarty na zdobywanie wiedzy. 
 4. 6.W oparciu o program wychowawczo-profilaktyczny zespoły wychowawców (wychowawcy klas) opracowują klasowe programy na dany rok szkolny. Program wychowawczo-profilaktyczny  w klasie powinien uwzględniać następujące zagadnienia:
 1. poznanie ucznia, jego potrzeb i możliwości; 
 2. przygotowanie ucznia do poznania własnej osoby; 
 3. wdrażanie uczniów do pracy nad własnym rozwojem; 
 4. pomoc w tworzeniu systemu wartości;
 5. strategie działań, których celem jest budowanie satysfakcjonujących relacji w klasie: 
 1. adaptacja,
 2. integracja, 
 3. przydział ról w klasie, 
 4. wewnątrzklasowy system norm postępowania, 
 5. określenie praw i obowiązków w klasie, szkole, 
 6. kronika klasowa, strona internetowa itp. 
 7. budowanie wizerunku klasy i więzi pomiędzy wychowankami: 
 1. wspólne uroczystości klasowe, szkolne, obozy naukowe, sportowe, 
 2. edukacja zdrowotna, regionalna, kulturalna, 
 3. kierowanie zespołem klasowym na zasadzie włączania do udziału w podejmowaniu decyzji rodziców i  uczniów,
 4. wspólne narady wychowawcze, 
 5. tematyka godzin wychowawczych z uwzględnieniem zainteresowań klasy, 
 6. aktywny udział klasy w pracach na rzecz szkoły i środowiska, 
 7. szukanie, pielęgnowanie i rozwijanie tzw. „mocnych stron klasy”;
 8. strategie działań, których celem jest wychowanie obywatelskie i patriotyczne;

promowanie wartości kulturalnych, obyczajowych, środowiskowych i związanych z   ochroną zdrowia.

Program wychowawczo-profilaktyczny

 1. 49.
 1. Proces wychowawczo-opiekuńczy prowadzony jest w szkole zgodnie z Programem wychowawczo-profilaktycznym.
 2. Program opracowuje zespół składający się z  nauczycieli wskazanych przez dyrektora szkoły, pedagoga szkolnego i delegowanych przez radę rodziców jej przedstawicieli.
 3. Program wychowawczo-profilaktyczny opracowuje się po dokonanej diagnozie sytuacji wychowawczej w szkole, zdiagnozowaniu potrzeb uczniów i rodziców na cykl edukacyjny,  z uwzględnieniem dojrzałości psychofizycznej uczniów.
 4. Program wychowawczo-profilaktyczny Rada Rodziców uchwala w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego, po wcześniejszym uzyskaniu porozumienia z Radą Pedagogiczną. Przez porozumienie rozumie się pozytywne opinie o Programie wychowawczo-profilaktycznym wyrażone przez Radę Pedagogiczna i Radę Rodziców. 
 5. W przypadku, gdy w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego rada rodziców nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie Programu wychowawczo- 
  profilaktycznym, rozumianą jak w ust. 3,  programy te ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organami sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.
 6. Wychowawcy klas na każdy rok szkolny opracowują plany pracy wychowawczej, z uwzględnieniem treści Programu wychowawczo-profilaktycznego i przedstawią je do zaopiniowania na zebraniach rodziców. Pozytywną opinię kwitują przedstawiciele Oddziałowych Rad rodziców w dzienniku lekcyjnym lub pod przedstawionym planem pracy wychowawczej danego oddziału.
 7. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział opiece jednemu nauczycielowi, zwanemu dalej wychowawcą klasy. dyrektor szkoły zapewnia zachowanie ciągłości pracy wychowawczej przez cały okres funkcjonowania klasy.
 8. Dyrektor szkoły może podjąć decyzję o zmianie wychowawcy w danej klasie na własny wniosek w oparciu o wyniki prowadzonego nadzoru pedagogicznego lub na pisemny uzasadniony wniosek wszystkich rodziców danej klasy. 
 1. 50.
 1. Szkoła prowadzi szeroką działalność z zakresu profilaktyki poprzez: 
 1. realizacje przyjętego w szkole programu wychowawczo-profilaktycznego; 
 2. rozpoznawanie i analizowanie indywidualnych potrzeb i problemów uczniów;
 3. realizację określonej tematyki na godzinach do dyspozycji wychowawcy w współpracy z lekarzami, wolontariuszami organizacji działających na rzecz dziecka i rodziny;
 4. działania opiekuńcze wychowawcy klasy, w tym rozpoznawanie relacji między  rówieśnikami;
 5. promocję zdrowia, zasad poprawnego żywienia;
 6. prowadzenie profilaktyki stomatologicznej;
 7. prowadzenie profilaktyki uzależnień;
 8. zabezpieczenie dostępu uczniom do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju poprzez zabezpieczenie hasłem szkolnej sieci WiFi, a także instalowanie oprogramowania zabezpieczającego i ciągłą jego aktualizację.
 1. 51.
 1. Szkoła sprawuje indywidualną opiekę wychowawczą, pedagogiczno-psychologiczną: 
 2. nad uczniami rozpoczynającymi naukę w szkole poprzez:
 1. organizowanie spotkań dyrekcji szkoły z nowo przyjętymi uczniami i ich rodzicami,
 2. rozmowy indywidualne wychowawcy z uczniami i rodzicami na początku roku   szkolnego w celu rozpoznania cech osobowościowych ucznia, stanu jego zdrowia, warunków rodzinnych i materialnych, 
 3. organizację wycieczek integracyjnych,
 4. pomoc w adaptacji ucznia w nowym środowisku organizowana przez pedagoga lub psychologa szkolnego,
 5. udzielanie niezbędnej, doraźnej pomocy przez pielęgniarkę szkolną, wychowawcę lub  przedstawiciela  dyrekcji,
 6. współpracę z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, w tym specjalistyczną,
 7. respektowanie zaleceń lekarza specjalisty oraz orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznej,
 8. organizowanie w porozumieniu z organem prowadzanym nauczania indywidualnego na podstawie  orzeczenia o potrzebie takiej formy edukacji;
 1. nad uczniami znajdującymi się w trudnej sytuacji materialnej z powodu warunków   rodzinnych i  losowych, zgodnie z zasadami określonymi przez organ prowadzący;
 2. nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez:
 1. umożliwianie uczniom realizację indywidualnego programu nauki lub toku nauki, zgodnie z odrębnymi przepisami,
 2. objęcie opieką psychologiczno-pedagogiczną, określoną w Dziale II Rozdziale 3,
 3. dostosowanie wymagań edukacyjnych, metod, form pracy i tempa pracy do możliwości i potrzeb ucznia,
 4. rozwój zdolności ucznia w ramach kółek zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych,
 5. wspieranie ucznia w przygotowaniach do olimpiad i konkursów,
 6. indywidualizację procesu nauczania.
 7. nad uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
 1. 52.
 1. W szkole powołano koordynatora do spraw bezpieczeństwa.
 2. Do zadań koordynatora należy:
 1. integrowanie planowanych działań wszystkich podmiotów szkoły (nauczycieli, uczniów, rodziców) w zakresie poprawy bezpieczeństwa w szkole;
 2. współpraca ze środowiskiem lokalnym i instytucjami wspierającymi szkołę w działaniach  na rzecz bezpieczeństwa uczniów;
 3. popularyzowanie zasad bezpieczeństwa wśród uczniów;
 4. opracowywanie procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa                                  i naruszania bezpieczeństwa jednostki oraz zapoznawanie z nimi nauczycieli  i uczniów;
 5. prowadzenie stałego monitoringu bezpieczeństwa szkoły i uczniów;
 6. rozpoznawanie potencjalnych zagrożeń w szkole;
 7. podejmowanie działań w sytuacjach kryzysowych.
 1. 53.
 1. Szkoła zapewnia uczniom pełne bezpieczeństwo w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, poprzez:
 1. realizację przez nauczycieli zadań zapisanych w § 118 niniejszego statutu;
 2. pełnienie dyżurów nauczycieli – zasady organizacyjno-porządkowe i harmonogram pełnienia dyżurów ustala dyrektor szkoły. Dyżur nauczycieli rozpoczyna się od godziny 7.45 i trwa do zakończenia zajęć w szkole;
 3. opracowanie planu lekcji, który uwzględnia higieniczny tryb nauki: równomierne rozłożenie zajęć w poszczególnych dniach, różnorodność zajęć w każdym dniu, niełączenie  w kilkugodzinne jednostki zajęć z tego samego przedmiotu, z wyłączeniem przedmiotów, których program tego wymaga; 
 4. przestrzeganie liczebności grup uczniowskich;
 5. obciążanie uczniów pracą domową zgodnie z zasadami higieny;
 6. umożliwienie pozostawiania w szkole wyposażenia dydaktycznego ucznia;
 7. odpowiednie oświetlenie, wentylację i ogrzewanie pomieszczeń;
 8. oznakowanie ciągów komunikacyjnych zgodnie z przepisami;
 9. prowadzenie zajęć z wychowania komunikacyjnego, współdziałanie z organizacjami zajmującymi się ruchem drogowym;
 10. 10)kontrolę obiektów budowlanych należących do szkoły pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów. Kontroli obiektów dokonuje dyrektor szkoły co najmniej raz w roku;
 11. 11)umieszczenie w widocznym miejscu planu ewakuacji;
 12. 12)oznaczenie dróg ewakuacyjnych w sposób wyraźny i trwały;
 13. 13)zabezpieczenie szlaków komunikacyjnych wychodzących poza teren szkoły w sposób uniemożliwiający bezpośrednie wyjście na jezdnię;
 14. 14)ogrodzenie terenu szkoły;
 15. 15)zabezpieczenie otworów kanalizacyjnych, studzienek i innych zagłębień;
 16. 16)zabezpieczenie przed swobodnym dostępem uczniów do pomieszczeń kuchni                                 i pomieszczeń gospodarczych;
 17. 17)wyposażenie schodów w balustrady z poręczami zabezpieczającymi przed ewentualnym zsuwaniem się po nich;
 18. 18)wyposażenie pomieszczeń szkoły, a w szczególności wytypowanych sal dydaktycznych     w apteczki zaopatrzone w niezbędne środki do udzielenia pierwszej pomocy i instrukcję                         o zasadach udzielania tej pomocy; 
 19. 19)dostosowanie mebli, krzesełek, szafek do warunków antropometrycznych uczniów,                  w tym uczniów niepełnosprawnych;
 20. 20)zapewnianie odpowiedniej liczby opiekunów nad uczniami uczestniczącymi                               w imprezach i wycieczkach poza teren szkoły;
 21. 21)przeszkolenie nauczycieli w zakresie udzielania pierwszej pomocy;
 22. 22)zapewnienie bezpiecznych warunków prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego poprzez mocowanie na stałe bramek i koszy do gry oraz innych urządzeń, których przemieszczanie się może stanowić zagrożenie dla zdrowia ćwiczących;
 23. 23)objęcie budynku i terenu szkolnego nadzorem kamer.

Ogólne zasady zapewnienia bezpieczeństwa

 1. 54.
 1. Zasady sprawowania opieki podczas zajęć poza terenem szkoły oraz w trakcie wycieczek organizowanych przez nauczycieli określa regulamin wycieczek.
 2. Zasady pełnienia dyżurów nauczycieli określa regulamin dyżurów nauczycieli.
 3. Szkoła zapewnia uczniom bezpieczeństwo i opiekę na zajęciach obowiązkowych i nadobowiązkowych, w trakcie wycieczek oraz na przerwach międzylekcyjnych.
 4. Szkoła organizuje zajęcia zgodnie z ogólnymi zasadami bezpieczeństwa i higieny; zwracając uwagę na stan sprzętu i środków dydaktycznych, oświetlenia, warunki higieniczno-sanitarne w miejscu prowadzenia zajęć, temperaturę i warunki atmosferyczne.
 5. Zasady sprawowania opieki nad uczniami w czasie obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć są następujące:
 1. z chwilą wejścia na teren szkoły oraz na zajęcia, wszyscy uczniowie znajdują się pod opieką pracowników pedagogicznych, a w szczególności nauczyciela prowadzącego zajęcia;
 2. pracownicy, o których mowa wyżej, są zobowiązani do:
 1. przestrzegania zasad bezpieczeństwa uczniów na każdych zajęciach,
 2. pełnienia dyżurów na przerwach w wyznaczonych miejscach wg harmonogramu dyżurowania,
 3. wprowadzania uczniów do sal oraz pracowni i przestrzegania regulaminów obowiązujących w tych pomieszczeniach,
 4. sprowadzenia uczniów do szatni po ostatniej lekcji i dopilnowanie tam porządku (w przypadku uczniów kl. I – III),
 5. udzielania pierwszej pomocy uczniom poszkodowanym, a w razie potrzeby wezwania pomocy medycznej,
 6. zgłaszania dyrektorowi szkoły dostrzeżonych zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa uczniów oraz zaistniałych podczas zajęć wypadków;
 1. opiekun sali lekcyjnej opracowuje jej regulamin i na początku roku szkolnego zapoznaje z nim uczniów;
 2. w sali gimnastycznej i na boisku szkolnym nauczyciel prowadzący zajęcia wykonuje wszelkie czynności organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo zgodnie z regulaminem sali gimnastycznej oraz regulaminem korzystania z boiska; 
 3. szkoła, zapewniając uczniom dostęp do Internetu, obowiązana jest podejmować działania zabezpieczające uczniów przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju, w szczególności zainstalować i aktualizować oprogramowanie zabezpieczające.
 4. Pracownicy szkoły, w tym pracownicy administracji i obsługi w czasie wykonywania swoich zadań zawodowych są zobowiązani kierować się dobrem dziecka i troszczyć się o jego bezpieczny pobyt w szkole.
 1. 55.

1. Zadania opiekuńcze szkoły odpowiednio do wieku i potrzeb środowiskowych realizowane są wg następujących zasad: 

 1. 1)bezpośrednią opiekę nad uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć obowiązkowych i dodatkowych sprawuje nauczyciel prowadzący zajęcia;
 2. 2)opiekę nad uczniami podczas zajęć poza terenem szkoły w trakcie wycieczek, uroczystości organizowanych przez szkołę, zawodów sportowych, balów, sprawuje nauczyciel szkoły i ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów;
 3. 3)opiekunów dzieci i młodzieży przebywającej na wycieczkach, biwakach i obozach organizowanych przez szkołę obowiązuje bezwzględne respektowanie odrębnych przepisów, dotyczących ich warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki.
 1. 56.
 1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu
  z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej wychowawcą.
 2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności pożądane jest, by wychowawca prowadził swój oddział przez cały cykl nauczania.
 3. Rodzice i uczniowie mają możliwość wnioskowania do dyrektora szkoły o zmianę wychowawcy.
 4. Wychowawca, będąc świadomym uczestnikiem procesu wychowawczego
  i jednocześnie opiekunem dziecka, pełni zasadnicza rolę w systemie wychowawczym szkoły.
 5. Wychowawca jest animatorem życia zbiorowego i negocjatorem w rozstrzyganiu kwestii spornych wewnątrzspołecznych oraz między uczniami, a dorosłymi.
 6. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 4 i 5:
 1. 1)otacza indywidualną opieką wychowawczą każdego ze swoich wychowanków;
 2. 2)planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami:
 1. a)różne formy życia zespołowego, rozwijające jednostki i integrujące klasę,
 2. b)ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy.
 1. 3)współdziała z nauczycielami uczącymi w jego oddziale, uzgadniając z nimi
  i korygując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to zarówno uczniów szczególnie uzdolnionych jak i uczniów z różnymi trudnościami i niepowodzeniami);
 2. 4)utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu:
 1. a)poznania ich i ustalenia potrzeb opiekuńczo – wychowawczych ich dzieci,
 2. b)okazania im pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci i otrzymania od nich pomocy w swoich działaniach,
 3. c)włączania ich w sprawy życia klasy i szkoły.
 4. 5)odpowiednio współpracuje z pedagogiem/psychologiem szkolnym 
  i innymi specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów, organizującymi odpowiednie formy tej pomocy na terenie szkoły i w placówkach pozaszkolnych, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.
 1. Wychowawca wykonuje czynności administracyjne dotyczące klasy zgodnie
  z odrębnymi przepisami.
 2. Wychowawca ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej
  i metodycznej ze strony pedagoga/psychologa szkolnego, dyrektora, wicedyrektorów oraz rady pedagogicznej, a także ze strony wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek i instytucji oświatowych i naukowych.

Świetlica szkolna

 1. 57.
 1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy rodziców, dla uczniów zwolnionych z zajęć edukacyjnych oraz dla uczniów wymagających opieki pedagogiczno-psychologicznej w szkole funkcjonuje świetlica.  
 2. Zajęcia świetlicowe dostosowuje się do potrzeb edukacyjnych i rozwojowych uczniów, a także ich możliwości psychofizycznych. Wyposażenie świetlicy oraz organizacja czasu pozwala na odrabianie lekcji oraz rozwój fizyczny uczniów.
 3. Świetlica pracuje w godzinach 7.00 – 17.00.
 4. Do świetlicy przyjmuje się w pierwszej kolejności:
 1. 1)uczniów klas I-IV, w tym w szczególności dzieci obojga rodziców pracujących, dzieci z rodzin niepełnych, wielodzietnych i wychowawczo zaniedbanych, sierot, dzieci z rodzin zastępczych;
 2. 2)pozostałych chętnych o ile  istnieją nadal miejsca wolne.
 3. Świetlica w ramach swych działań realizuje następujące zadania: 
 1. 1)zapewnia fachową opiekę dla uczniów pozbawionych opieki  w godzinach pracy rodziców;
 2. 2)wspomaga proces dydaktyczny szkoły;
 3. 3)zapewnia wychowankom racjonalne żywienie;
 4. 4)upowszechnia zasady kultury zdrowotnej i kształtuje nawyki higieniczne;
 5. 5)wdraża wychowanków do samodzielnej pracy umysłowej i udziela uczniom słabszym pomocy w nauce;
 6. 6)realizuje zajęcia wynikające z programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły;
 7. 7)organizuje racjonalny wypoczynek i pobyt na świeżym powietrzu, troszcząc się
  o wychowanie fizyczne wychowanków;
 8. 8)organizuje zajęcia kulturalno-rozrywkowe;
 9. 9)organizuje zajęcia z zakresu techniki i wychowania plastycznego;
 10. 10)przeciwdziała niedostosowaniu społecznemu i demoralizacji.
 1. Zajęcia w świetlicy prowadzone są w grupach wychowawczych. Liczba uczniów
  w grupie wychowawczej podczas zajęć prowadzonych przez jednego wychowawcę nie powinna przekraczać 25.
 2. Zajęcia odbywają się w pomieszczeniu wyposażonym w podstawowy sprzęt świetlicowy, a w szczególności: meble, telewizor, radiomagnetofon, gry, zabawki, biblioteczkę oraz kąciki tematyczne.
 3. Rodzice pisemnie zgłaszają chęć skierowania dziecka do świetlicy szkolnej
  z dokładnym zaznaczeniem godzin ich pobytu oraz określeniem sposobu powrotu ucznia do domu.
 4. Dzieci uczęszczające do świetlicy szkolnej powinny być odbierane przez rodziców (prawnych opiekunów) osobiście lub przez osoby upoważnione.
 5. W przypadku złożenia przez rodziców (prawnych opiekunów) oświadczenia określającego dni i godziny, w których dziecko może samo wracać do domu, zezwala się na samodzielny powrót ucznia do domu.
 6. Rodzice zobowiązani są do odbierania dzieci w deklarowanych godzinach, nie później niż do godziny 17.00.
 7. Warunki przyprowadzania i odbierania dzieci oraz zachowanie uczniów w świetlicy, ich prawa i obowiązki określa regulamin świetlicy.

Stołówka szkolna

 1. 58.
 1. Szkoła zapewnia uczniom możliwość i higieniczne warunki spożycia jednego ciepłego

posiłku w stołówce szkolnej.

 1. Stołówka szkolna jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych dla uczniów i pracowników szkoły.
 2. Do korzystania z posiłków uprawnieni są:
 1. uczniowie wnoszący opłatę indywidualnie;
 2. uczniowie, których wyżywienie finansuje MOPR lub inni sponsorzy lub organizacje;
 3. pracownicy zatrudnieni w szkole.
 1. Uczniowie korzystający z ciepłego posiłku lub napoju wnoszą opłaty w wysokości pokrywającej koszty surowca. Inne szczegółowe zasady odpłatności może określić dyrektor w porozumieniu z radą rodziców w ramach posiadanych środków finansowych.
 2. Uczniowie z rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej otrzymują na podstawie decyzji Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie obiady bezpłatne. 
 3. Koszty bezpłatnych obiadów pokrywa Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie i częściowo rada rodziców albo sponsorzy.
 4. Z posiłków można korzystać tylko w stołówce. Szkoła nie prowadzi sprzedaży obiadów na wynos.
 5. W przypadku nieobecności ucznia w szkole dokonuje się odliczenia kosztów obiadów pod warunkiem zgłoszenia tego faktu najpóźniej do godziny 8.30 telefonicznie lub osobiście w sekretariacie szkoły lub u intendenta.
 6. Odliczenie za niewykorzystane posiłki (po uprzednim zgłoszeniu ust. 8) następuje w formie odpisu należności za wyżywienie w kolejnym miesiącu.
 7. Zasady bezpieczeństwa i higieny na stołówce szkolnej oraz szczegółowe zasady pracy stołówki określa Regulamin stołówki umieszczony na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy ogłoszeń w jadalni.

Wolontariat w szkole

 1. 59.
 1. W szkole funkcjonuje Szkolny Klub Wolontariatu.
 2. Szkolny klub wolontariusza ma za zadanie organizować i świadczyć pomoc najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne  i kulturalne.
 3. Członkiem klubu może być każdy uczeń, który ukończył 13 lat i przedłożył pisemną zgodę rodzica / opiekuna ustawowego na działalność w klubie. Do klubu mogą być wpisani uczniowie przed ukończeniem 13 roku życia, za zgodą rodziców/ ustawowych opiekunów, którzy mogą prowadzić działania pomocowe poza szkołą tylko pod nadzorem nauczyciela – koordynatora.
 4. Cele działania szkolnego klubu wolontariatu:
 1. zapoznawanie uczniów z ideą wolontariatu;
 2. angażowanie uczniów w świadomą, dobrowolną i nieodpłatną pomoc innym;
 3. promowanie wśród dzieci i młodzieży postaw: wrażliwości na potrzeby innych, empatii, życzliwości, otwartości i bezinteresowności w podejmowanych działaniach;
 4. organizowanie aktywnego działania w obszarze pomocy koleżeńskiej, społecznej, kulturalnej na terenie szkoły i w środowisku rodzinnym oraz lokalnym;
 5. tworzenie przestrzeni dla służby wolontarystycznej poprzez organizowanie konkretnych sposobów pomocy i tworzenie zespołów wolontariuszy do ich realizacji;
 6. pośredniczenie we włączaniu dzieci i młodzieży do działań o charakterze wolontarystycznym w działania pozaszkolne, promowanie i komunikowanie o akcjach prowadzonych w środowisku lokalnym, akcjach ogólnopolskich i podejmowanych przez inne organizacje;
 7. wpieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej;
 8. promowanie idei wolontariatu;
 9. prowadzenie warsztatów, szkoleń i cyklicznych spotkań wolontariuszy i chętnych do przystąpienia do Klubu lub chętnych do włączenia się do akcji niesienia pomocy;
 10. 10)angażowanie się w miarę potrzeb do pomocy w jednorazowych imprezach o charakterze charytatywnym.
 11. Wolontariusze: 
 1. wolontariusz, to osoba pracująca na zasadzie wolontariatu;
 2. wolontariuszem może być każdy uczeń, który na ochotnika i bezinteresownie niesie pomoc, tam, gdzie jest ona potrzebna;
 3. warunkiem wstąpienia do Klubu Wolontariatu jest złożenie w formie pisemnej deklaracji, do której obowiązkowo jest załączana pisemna zgoda rodziców (prawnych opiekunów);
 4. po wstąpieniu do Klubu wolontariatu uczestnik podpisuje zobowiązanie przestrzegania zasad wolontariatu i regulaminu, obowiązującego w szkole;
 5. członkowie klubu mogą podejmować pracę wolontarystyczną w wymiarze, który nie utrudni im nauki i pozwoli wywiązywać się z obowiązków domowych;
 6. członek Klubu kieruje się bezinteresownością, życzliwością, chęcią niesienia pomocy, troską o innych;
 7. członek klubu wywiązuje się sumiennie z podjętych przez siebie zobowiązań;
 8. każdy członek klubu systematycznie wpisuje do „Dzienniczka Wolontariusza” /„Dzienniczka Ucznia”/ „Dzienniczka Klasowego” wykonane prace. Wpisów mogą dokonywać także koordynatorzy oraz osoba lub przedstawiciel instytucji, na rzecz której wolontariusz działa;
 9. członek klubu systematycznie uczestniczy w pracy Klubu, a także w spotkaniach                          i warsztatach dla wolontariuszy;
 10. 10)każdy członek klubu stara się aktywnie włączyć w działalność Klubu oraz wykorzystując swoje zdolności i doświadczenie zgłaszać własne propozycje i inicjatywy;
 11. każdy członek klubu swoim postępowaniem stara się promować ideę wolontariatu, godnie reprezentować swoją szkołę oraz być przykładem dla innych;
 12. 12)każdy członek klubu jest zobowiązany przestrzegać zasad zawartych w Kodeksie Etycznym oraz Regulaminie Klubu;
 13. 13)wolontariusz może zostać skreślony z listy wolontariuszy za nieprzestrzeganie regulaminu szkolnego klubu wolontariusza. O skreśleniu z listy decyduje opiekun szkolnego klubu wolontariusza, po zasięgnięciu opinii zarządu Klubu.
 1. 60.
 1. Klubem wolontariusza opiekuje się nauczyciel – koordynator, który zgłosił akces do opieki nad tym klubem i uzyskał akceptację dyrektora szkoły.
 2. Opiekun Klubu ma prawo angażować do koordynowania lub sprawowania opieki w czasie zaplanowanych akcji pozostałych chętnych pracowników pedagogicznych lub deklarujących pomoc – rodziców.
 3. Na walnym zebraniu członków klubu w głosowaniu jawnym wybiera się spośród członków -zarząd klubu, składający się z pojedynczych osób reprezentujących odpowiednie poziomy klasowe.
 4. Wybory do zarządu przeprowadza się we wrześniu każdego roku szkolnego.
 5. Do każdej akcji charytatywnej wyznacza się spośród członków wolontariusza-koordynatora.
 6. Na koniec każdego okresu odbywa się walne zebranie w celu podsumowania działalności, przedłożenia wniosków, dokonania oceny efektywności prowadzonych akcji, wskazanie obszarów dalszej działalności.
 7. Klub wolontariusza prowadzi dziennik aktywności. Wpisów do dziennika aktywności mogą dokonywać wychowawcy klas w przypadku, gdy pomoc realizowana była przez pojedynczych uczniów na rzecz kolegi lub koleżanki np. pomoc w nauce.
 8. Szczegółową organizacje wolontariatu w szkole określa regulamin wolontariatu.
 1. 61.

1.Formydziałalności klubu:

 1. działania na rzecz środowiska szkolnego;
 2. działania na rzecz środowiska lokalnego;
 3. udział w akcjach ogólnopolskich za zgodą dyrektora szkoły.      
 1. Na każdy rok szkolny koordynator klubu wspólnie z członkami opracowuje plan pracy.
 2. Plan pracy oraz inne dokumenty regulujące działalność klubu podawane są do publicznej wiadomości na tablicy w holu na pierwszym piętrze i w zakładce na stronie www…………..
 1. 62.

1. Nagradzanie wolontariuszy ma charakter motywujący, podkreślający uznanie dla jego  działalności.

 1. Wychowawca klasy uwzględnia zaangażowanie ucznia w działalność wolontarystyczną i społeczną na rzecz szkoły przy ocenianiu zachowania ucznia, zgodnie z zasadami opisanymi  w rozdziale XV statutu szkoły.
 2. Formy nagradzania:
 1. pochwała dyrektora na szkolnym apelu;
 2. przyznanie dyplomu;
 3. wyrażenie słownego uznania wobec zespołu klasowego;
 4. pisemne podziękowanie do rodziców;
 5. wpisanie informacji o działalności społecznej w ramach wolontariatu na świadectwie ukończenia szkoły. Wpis na świadectwie uzyskuje uczeń, który przez trzy lata nauki brał udział w co najmniej trzech akcjach pozaszkolnych oraz systematycznie w każdym roku szkolnym uczestniczył w co najmniej czterech działaniach szkolnych.

ROZDZIAŁ XI

SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO

 1. 63.

Założenia programowe

 1. Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego ma na celu koordynację działań podejmowanych w szkole w celu przygotowania uczniów do wyboru kierunku kształcenia i zawodu. 
 2. Podejmowane działania mają pomóc uczniom w rozpoznawaniu zainteresowań i zdolności, zdobywaniu informacji o zawodach i pogłębianiu wiedzy na temat otaczającej ich rzeczywistości społecznej. W przyszłości ma to ułatwić młodemu człowiekowi podejmowanie bardzo ważnych wyborów edukacyjnych i zawodowych, tak aby te wybory były dokonywane świadomie, zgodnie z predyspozycjami i zainteresowaniami. 
 3. Planowanie własnej drogi edukacyjno-zawodowej jest procesem długotrwałym. Już na poziomie szkoły podstawowej należy wdrażać uczniom poczucie odpowiedzialności za własną przyszłość, uczyć myślenia perspektywicznego i umiejętności planowania, a w klasach VII-VIII należy organizować zajęcia związane z wyborem kształcenia i kariery zawodowej. 
 4. Decyzja dotycząca wyboru przyszłej szkoły ponadpodstawowej i zawodu, żeby była trafną, wymaga pomocy ze strony wielu osób i instytucji, między innymi szkoły i rodziców.
 5. Planowane zadania i treści przekazywane na lekcjach wychowawczych oraz w edukacjach przedmiotowych w klasach I-VIII mają za zadanie rozbudzać ciekawość poznawczą dzieci oraz motywację do nauki, kształtować umiejętności i postawy do naturalnej w tym wieku aktywności dzieci, umożliwiać poznawanie interesujących dzieci zawodów, kształtować gotowość do wyborów edukacyjnych np. drugiego języka, rodzaju zajęć technicznych, wyboru kółek zainteresowań, wyboru lektur i czasopism.
 6. System określa zadania osób uczestniczących w jego realizacji, czas i miejsce realizacji, oczekiwane efekty i metody pracy. 
 7. Głównym celem systemu jest pomoc w rozpoznawaniu indywidualnych możliwości, zainteresowań, uzdolnień i predyspozycji uczniów ważnych przy dokonywaniu w przyszłości wyborów edukacyjnych  i zawodowych. 
 8. Cele szczegółowe: 
 9. w klasach I-IV szkoły podstawowej:
 1. wyjaśnienie znaczenia pracy w życiu człowieka,
 2. zapoznanie uczniów z różnorodnością zawodów, jakie człowiek może wykonywać,
 3. uruchomienie kreatywności uczniów na temat swojej przyszłości,
 4. zapoznanie uczniów ze znaczeniem własnych zainteresowań i predyspozycji          w wyborze właściwego zawodu,
 5. poszukiwanie przez uczniów odpowiedzi na pytanie: jakie są moje możliwości, uzdolnienia, umiejętności, cechy osobowości, stan zdrowia
 6. rozwijanie umiejętności oceny swoich możliwości;
 7. w klasach VI-VIII szkoły podstawowej:
 1. odkrywanie i rozwijanie świadomości zawodowej uczniów, planowanie drogi edukacyjno-zawodowej na każdym etapie edukacji,
 2. motywowanie uczniów do podejmowania dyskusji i refleksji nad wyborem przyszłej szkoły i zawodu.
 3. rozbudzanie aspiracji zawodowych i motywowanie do działania,
 4. wdrażanie uczniów do samopoznania,
 5. wyzwalanie wewnętrznego potencjału uczniów,
 6. kształcenie umiejętności analizy swoich mocnych i słabych stron,
 7. rozwijanie umiejętności pracy zespołowej i współdziałania w grupie,
 8. wyrabianie szacunku dla samego siebie,
 9. poznanie możliwych form zatrudnienia,
 10. poznanie lokalnego rynku pracy,
 11. poznanie możliwości dalszego kształcenia i doskonalenia zawodowego,
 12. poznawanie struktury i warunków przyjęć do szkół ponadpodstawowych,
 13. diagnoza preferencji i zainteresowań zawodowych,
 14. poznawanie różnych zawodów,
 15. udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 16. 8.Główne zadania szkoły w zakresie doradztwa zawodowego: 
 1. wspieranie uczniów w planowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej;
 2. wspieranie rodziców i nauczycieli w działaniach doradczych na rzecz młodzieży;
 3. rozpoznawanie zapotrzebowania uczniów na informacje dotyczące edukacji i kariery;
 4. gromadzenie, aktualizowanie i udostępnianie informacji edukacyjnych  i zawodowych;
 5. udzielanie indywidualnych porad uczniom i rodzicom;
 6. prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących wspierających uczniów  w świadomym wyborze szkoły;
 7. wspieranie działań szkoły mających na celu optymalny rozwój edukacyjny  i zawodowy uczniów;
 8. współpraca z instytucjami wspierającymi realizację wewnętrznego systemu doradztwa zawodowego;
 9. w zakresie współpracy z rodzicami:
 1. podnoszenie umiejętności komunikowania się ze swoimi dziećmi,
 2. doskonalenie umiejętności wychowawczych,
 3. przedstawianie aktualnej oferty edukacyjnej szkół ponadpodstawowych,
 4. indywidualne spotkania z rodzicami, którzy zgłaszają potrzebę doradztwa zawodowego.
 1. 64.

Sposoby realizacji działań doradczych

 1. Działania z zakresu doradztwa zawodowego realizowane są w formach:
 1. zajęć grupowych w klasach VII -VIII ze szkolnym doradcą w wymiarze 10 godzin w jednym roku szkolnym;
 2. pogadanki, warsztaty, projekcja filmów edukacyjnych, prezentacje realizowane na godzinach wychowawczych;
 3. spotkania z przedstawicielami wybranych zawodów;
 4. wycieczki zawodoznawcze do zakładów pracy i instytucji kształcących;
 5. konkursy;
 6. udzielanie informacji w zakresie wyboru kierunku dalszego kształcenia zawodu i planowania dalszej kariery zawodowej;
 7. udzielanie indywidualnych porad i konsultacji dla uczniów, rodziców  i nauczycieli,
 8. giełdy szkół ponadpodstawowych;
 9. obserwacja zajęć praktycznych w szkołach zawodowych;
 10. 10)praca z komputerem – śledzenie danych statystycznych, korzystanie   z zasobów Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej    i Ustawicznej, korzystanie z publikacji EUROGAIDANCE, wykorzystywanie wyszukiwarki „Informator o zawodach”;
 11. 11)zakładka informacyjna na stronie internetowej szkoły (np. broszury dla rodziców, broszury dla uczniów);
 12. 12)wywiady i spotkania z absolwentami.
 13. 2.Poradnictwozawodowe w ramach pracy z uczniami obejmuje:
 1. pomoc w wyborze szkoły ponadpodstawowej;
 2. poznawanie siebie, zawodów;
 3. analizę rynku pracy i możliwości zatrudnienia;
 4. indywidualna pracę z uczniami mającymi problemy z wyborem szkoły;
 5. pomoc w planowaniu rozwoju zawodowego;
 6. konfrontowanie samooceny uczniów z wymaganiami szkół i zawodów;
 7. przygotowanie do samodzielności w trudnych sytuacjach życiowych.
 8. Zadania szkolnego doradcy zawodowego:  
 1. Systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje i pomoc                       w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej,
 2. Gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu i kierunku kształcenia,
 3. Wskazywanie osobom zainteresowanym (młodzieży, rodzicom, nauczycielom) źródeł dodatkowej, rzetelnej informacji na poziomie regionalnym, ogólnokrajowym, europejskim i światowym na temat: 
 1. rynku pracy, 
 2. trendów rozwojowych w świecie zawodów i zatrudnienia, 
 3. możliwości wykorzystania posiadanych uzdolnień i talentów w różnych   

     obszarach świata pracy, 

 1. instytucji i organizacji wspierających funkcjonowanie osób niepełnosprawnych   

     w życiu codziennym i zawodowym, 

 1. alternatywnych możliwości kształcenia dla młodzieży                     

     z  problemami emocjonalnymi i niedostosowaniem społecznym, 

 1. programów edukacyjnych Unii Europejskiej, 
 2. porównywalności dyplomów i certyfikatów zawodowych., 
 1. udzielanie indywidualnych porad edukacyjnych i zawodowych uczniom i ich rodzicom,
 2. prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej,
 3. kierowanie, w sprawach trudnych, do specjalistów: doradców zawodowych  w poradniach psychologiczno-pedagogicznych i urzędach pracy, lekarzy itp.
 4. koordynowanie działalności informacyjno-doradczej szkoły.
 5. wspieranie rodziców i nauczycieli w działaniach doradczych poprzez organizowanie spotkań szkoleniowo-informacyjnych, udostępnianie im informacji   i materiałów do pracy z uczniami itp. 
 6. współpraca z radą pedagogiczną w zakresie: 
 7.   tworzenia i zapewnienia ciągłości działań wewnątrzszkolnego systemu  

      doradztwa, zgodnie ze statutem szkoły, 

 1. realizacji zadań z zakresu przygotowania uczniów do wyboru drogi 

      zawodowej, zawartych w programie wychowawczym szkoły

 1. 10)systematyczne podnoszenie własnych kwalifikacji. 
 2. wzbogacanie warsztatu pracy o nowoczesne środki przekazu informacji (Internet, CD, wideo itp.) oraz udostępnianie ich osobom zainteresowanym. 
 3. 12)współpraca z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa: kuratoria oświaty, centra informacji i planowania kariery zawodowej, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, powiatowe urzędy pracy, wojewódzkie komendy OHP, zakłady doskonalenia zawodowego, izby rzemieślnicze i małej przedsiębiorczości, organizacje zrzeszające pracodawców itp.,
 4. 13)stworzenie Szkolnego Punktu Informacji Zawodowej w bibliotece szkolnej – gromadzenie i aktualizowanie informacji dotyczących wyborów zawodowo-edukacyjnych (broszury dla uczniów, rodziców, nauczycieli, scenariusze zajęć, poradniki, foldery informacyjne, prezentacje multimedialne, filmy, pomoce dydaktyczne);
 5. 14)stworzenie zakładki na stronie internetowej szkoły z treściami z zakresu doradztwa zawodowego (zamieszczanie broszur dla uczniów i rodziców, bieżących informacji o rynku pracy, materiałów poradnikowych dla uczniów i rodziców, linków do stron związanych z doradztwem zawodowym).

ROZDZIAŁ XII

BIBLIOTEKA SZKOLNA

 1. 65.
 1. Biblioteka jest interdyscyplinarną pracownią szkolną, składającą się z Wypożyczalni, Czytelni i Szkolnego Centrum Multimedialnego, która: 
  1. 1)służy realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów;
  2. 2)służy do realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych;
  3. 3)pełni funkcje szkolnego ośrodka informacji;
  4. 4)wspiera doskonalenie zawodowe nauczycieli;
  5. 5)popularyzuje wiedzę pedagogiczną wśród rodziców;
  6. 6)uczestniczy w przygotowaniu uczniów do samokształcenia i edukacji ustawicznej.
 2. Funkcje biblioteki:
 3. 1)kształcąca poprzez: 
  1. rozbudzenie i rozwijanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych związanych z nauką szkolną i z indywidualnymi zainteresowaniami uczniów,
  2. pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się,
  3. przysposabianie do samokształcenia, 
  4. tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji, z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną, 
  5. kształtowanie kultury czytelniczej i wzbogacanie kultury humanistycznej uczniów,
  6. wdrażanie czytelników do poszanowania książek, czasopism i innych materiałów bibliotecznych oraz sprzętu komputerowego;
 4. 2)opiekuńcza poprzez:
 1. rozpoznawanie aktywności czytelniczej uczniów, potrzeb i poziomu kompetencji czytelniczych,
 2. wykrywanie u potencjalnych czytelników przyczyn braku potrzeby czytania i udzielanie pomocy w ich przezwyciężaniu,
 3. wspomaganie działań szkoły w realizacji programów: wychowawczo- profilaktycznego, zdrowotnego, itp.
 4. otaczanie opieką wszystkich uczniów w ich poszukiwaniach czytelniczych,
 5. wspomaganie rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych poprzez wskazywanie im literatury pedagogicznej;
 6. 3)kulturalna – organizowanie działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną, poprzez:
 1. uczestniczenie w rozwijaniu życia kulturalnego uczniów,
 2. wspieranie kształtowania umiejętności odbioru wartości kulturalnych oraz ich tworzenia,
 3. wystawy tematyczne i okolicznościowe,
 4. konkursy czytelnicze i literackie,
 5. współpraca z instytucjami kulturalnymi poprzez:

  – zwiedzanie wystaw dotyczących literatury, pisarzy,

  – zachęcanie uczniów do udziału w konkursach, akcjach organizowanych w instytucjach  kulturalnych (tablica informacyjna, aktualności, strona internetowa szkoły),

  – repertuar Teatru Lalek Pleciuga.

 1. Do zadań biblioteki szkolnej należy:
 1. 1)popularyzacja nowości wydawniczych;
 2. 2)statystyka czytelnictwa uczniów;
 3. 3)informacja oparta na wykorzystaniu komputerowego warsztatu informacyjnego;
 4. 4)komputeryzacja biblioteki w oparciu o program MOL;             
 5. 5)renowacja i konserwacja księgozbioru.
 1. Biblioteka szkolna gromadzi książki, czasopisma i inne materiały niezbędne do realizacji procesu dydaktyczno- wychowawczego szkoły.
 2. Zbiory biblioteki szkolnej obejmują dwie grupy materiałów:

Dokumenty piśmiennicze:

 1. 1)wydawnictwa informacyjne (słowniki, encyklopedie, atlasy, teksty źródłowe itp.);
 2. 2)podręczniki i programy szkolne dla nauczycieli;
 3. 3)lektury podstawowe do języka polskiego i innych przedmiotów nauczania;
 4. 4)lektury uzupełniające do języka polskiego;
 5. 5)literaturę popularnonaukową i naukową;
 6. 6)wybrane pozycje z literatury pięknej;
 7. 7)wydawnictwa albumowe z różnych dziedzin;
 8. 8)czasopisma:
  1. dla dzieci i młodzieży,
  2. b)ogólnopedagogiczne,
  3. c)naukowe i popularnonaukowe,
  4. d)o tematyce ekologicznej,
  5. e)inne wydawnictwa potrzebne do realizacji poszczególnych przedmiotów nauczania,
  6. f)publikacje nauczycieli.

Dokumenty niepiśmiennicze:

 1. 1)nowoczesne nośniki informacji (płyty CD, DVD),
 2. 2)kasety magnetofonowe,
 3. 3)materiały audiowizualne wytworzone w procesie dydaktycznym szkoły,
 4. 4)filmy dydaktyczne, popularnonaukowe i instruktażowe.
 5. W bibliotece szkolnej stosuje się następujące zasady rozmieszczenia zbiorów:
 1. 1)księgozbiór podstawowy w wypożyczalni;
 2. 2)czasopisma w czytelni;
 3. 3)zbiory wydzielone w czytelni (księgozbiór podręczny).
 4. Księgozbiór ustawiony jest w układzie działowo-alfabetycznym:
 1. 1)dział lektur według układu alfabetycznego;
 2. 2)literatura naukowa, fachowa, popularnonaukowa według UKD;
 3. 3)księgozbiór dla nauczycieli według UKD;
 4. 4)wydzielony dział literatury dotyczącej  np. „Godzin do dyspozycji wychowawcy”;
 5. 5)wszystkie zbiory biblioteczne opatrzone są sygnaturą;
 6. 6)zbiory audiowizualne ułożone są według poszczególnych typów zbiorów w układzie numerycznym.
 7. Do obowiązków nauczycieli bibliotekarzy szczegółowo określonych w dokumencie „Zakres obowiązków nauczyciela bibliotekarza” w szczególności należy:

Praca pedagogiczna:

 1. 1)udostępnianie zbiorów;
 2. 2)pomoc w poszukiwaniu informacji;
 3. 3)indywidualne doradztwo w doborze lektur;
 4. 4)pomoc w samokształceniu;
 5. 5)prowadzenie różnorodnych form upowszechniania czytelnictwa (konkursy, wystawy, imprezy czytelnicze);
 6. 6)sprawowanie opieki nad działalnością łączników klasowych i aktywu bibliotecznego.

Praca wychowawcza:

 1. 1)wynikająca z realizacji Programu wychowawczo-profilaktycznego;
 2. 2)wynikająca z realizacji zadań szkolnych zespołów: edukacji morskiej, regionalno-patriotycznego, ekologiczno-zdrowotnego;

  Praca organizacyjna:

 1. 1)gromadzenie zbiorów zgodnie z potrzebami szkoły;
 2. 2)ewidencja i opracowanie zbiorów;
 3. 3)selekcja zbiorów zbędnych i zniszczonych;
 4. 4)organizacja warsztatu informacyjnego w postaci katalogów komputerowych, kartotek, teczek tematycznych, zestawień bibliograficznych;
 5. 5)wykorzystanie komputerowych i internetowych baz danych oraz programu „Biblioteka szkolna MOL OPTIVUM”;
 6. 6)współpraca z nauczycielami i wychowawcami poprzez:
 1. zaznajomienie się nauczycieli ze zbiorami,
 2. współpracę w zakresie realizacji planu pracy szkoły,
 3. współudział w zakresie edukacji samokształceniowej uczniów w  rozwijaniu ich kultury czytelniczej, między innymi przez stosowanie różnych form pracy ze zbiorami bibliotecznymi na zajęciach lekcyjnych oraz wdrażanie uczniów do samodzielnych poszukiwań bibliotecznych i bibliograficznych,
 4. rozbudzanie potrzeb czytania u uczniów stroniących  od książki i biblioteki,
 5. wykrywanie przyczyn braku potrzeb czytania przez uczniów,
 6. kształtowanie nawyku korzystania z biblioteki szkolnej,
 7. współudział we wszechstronnym przygotowywaniu ucznia do życia w społeczeństwie,
 8. pomoc w egzekwowaniu zwrotów książek do biblioteki i rozliczeń za książki zagubione lub zniszczone;
 9. 7)współpraca z rodzicami poprzez:
 1. udostępnianie zbiorów,
 2. wskazywanie literatury pedagogicznej pomocnej w rozwiazywaniu problemów wychowawczych,
 3. dotowanie przez Radę Rodziców zakupu nowych książek do biblioteki,
 4. współorganizację zbiórek książek, w szczególności lektur na potrzeby biblioteki,
 5. finansowanie przez Radę Rodziców nagród dla uczniów biorących udział w konkursach organizowanych przez bibliotekarza;
 6. 8)współpraca z innymi bibliotekami (szkolnymi, naukowymi) – poprzez wymiany międzybiblioteczne, zachęcanie do udziału w wystawach, konkursach, spotkaniach autorskich (tablica informacyjna, strona internetowa szkoły).
 7. Z biblioteki szkolnej mogą bezpłatnie korzystać:
 1. 1)uczniowie szkoły;
 2. 2)pracownicy szkoły;
 3. 3)rodzice uczniów szkoły;
 4. 4)inni użytkownicy na podstawie pisemnej zgody Dyrektora szkoły.
 1. 10.Każdy uczeń klasy pierwszej i nowo przyjęty do szkoły zapoznaje się z regulaminem biblioteki szkolnej i zasadami korzystania z niej.
 2. 11.W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki, czasopisma, płyty CD lub innego nośnika informacji, czytelnik zobowiązany jest do odkupienia takiej samej pozycji lub innej wskazanej przez bibliotekarza.
 3. 12.Czas pracy biblioteki:
 4. 1)biblioteka udostępnia swoje zbiory w czasie trwania zajęć dydaktycznych zgodnie 

z organizacją roku szkolnego od 01 września do drugiego piątku czerwca w godzinach pracy biblioteki;

 1. 2)okres udostępniania zostaje odpowiednio skrócony w czasie przeprowadzania 

w bibliotece skontrum;

 1. 3)czas otwarcia biblioteki ustalony jest w porozumieniu z Dyrektorem szkoły;
 2. 13.Udostępnianie książek i innych źródeł informacji:
 1. 1)księgozbiór podręczny(słowniki, encyklopedie, leksykony, wydawnictwa albumowe) udostępnia się tylko w czytelni, a pozostałe książki i czasopisma można wypożyczać do domu;
 2. 2)czytelnik może wypożyczać książki wyłącznie na swoje nazwisko;
 3. 3)jeżeli czytelnik nie przeczytał książki, a wypożyczalnia nie ma na nią nowych zamówień, uczeń może uzyskać prolongatę pod warunkiem, że uzgodni to z nauczycielem bibliotekarzem przed upływem terminu jej zwrotu.
 4. 4)jeżeli uczeń nie zwróci książki w określonym terminie, bibliotekarz może odmówić wypożyczenia następnych pozycji, aż do zwrotu książek przetrzymywanych;
 5. 5)czytelnik może prosić o zarezerwowanie książki (rezerwacja książek realizowana według kolejności zgłoszeń);
 6. 6)przed wypożyczeniem należy książkę obejrzeć i zwrócić uwagę bibliotekarza na ewentualne jej uszkodzenia;
 7. 7)uczniowie i pracownicy szkoły, którzy kończą naukę i pracę, zobowiązani są do zwrotu wypożyczonych  materiałów bibliotecznych, co potwierdza się pieczątką na karcie obiegowej;
 8. 8)korzystający z biblioteki zobowiązani są do poszanowania zbiorów (np. nie należy dokonywać zakreśleń, notatek na marginesach, zaginać lub wyrywać kartek);
 9. 9)kopiowanie materiałów możliwe jest za zgodą nauczyciela bibliotekarza, z zachowaniem praw autorskich.
 10. 14.Zasady korzystania z czytelni:
 1. 1)z czytelni mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i rodzice, bez wierzchnich okryć, które należy zostawić w szatni;
 2. 2)  w czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów tj. księgozbioru podręcznego, czasopism i zbiorów wypożyczalni;
 3. 3)korzystający z czytelni obowiązani są każdorazowo wpisać się do „ Zeszytu odwiedzin czytelni”;
 4. 4)przed opuszczeniem czytelni, czasopisma należy odnieść na wyznaczone miejsce, a książki zwrócić bibliotekarzowi;
 5. 5)w czytelni obowiązuje bezwzględna cisza.
 6. 15.Zasady korzystania z pracowni multimedialnej:
 1. 1)dostęp do komputerów (Internetu) jest możliwy w godzinach pracy biblioteki z wyjątkiem przerw międzylekcyjnych;
 2. 2)Internet w bibliotece szkolnej służy do wyszukiwania informacji o charakterze edukacyjnym;
 3. 3)przy każdym stanowisku komputerowym może przebywać jedna osoba;
 4. 4)osoby korzystające z komputera w bibliotece zobowiązane są do pozostawienia po sobie porządku;
 5. 5)nie wolno:
 1. przeprowadzać konfiguracji komputerów,
 2. odłączać i dołączać innych urządzeń np. słuchawki,
 3. instalować programów własnych oraz z Internetu,
 4. wkładać własnych dyskietek, płyt CD bez uprzedniego sprawdzenia programem antywirusowym, a nowych dyskietek bez uprzedniego sformatowania,
 5. wchodzić na strony internetowe propagujące treści łamiące prawo (pornografia, dyskryminacja rasowa lub religijna, narkotyki, propagowanie przemocy itp.),  
 6. w przypadku zniszczenia lub dewastacji sprzętu komputerowego koszty za naprawę sprzętu i instalację oprogramowania ponosi sprawca.
 7. Skontrum jest przeprowadzane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych (Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z dn. 20 listopada 2008 r. nr 205, poz. 1283).

ROZDZIAŁ XIII

OBOWIĄZEK SZKOLNY

 1. 66.
 1. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat oraz trwa nie dłużej niż do ukończenia 18 roku życia.  
 2. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat.
 3. Dyrektor szkoły podstawowej przyjmuje dziecko, o którym mowa w ust. 1, jeżeli dziecko:
  1. 1)korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej , albo

2) posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, założoną zgodnie z art. 168 oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.

 1. Dziecko, które zostało wcześniej przyjęte do szkoły podstawowej jest zwolnione
  z rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego.
 2. Dokonując podziału na oddziały w klasach pierwszych dyrektor grupuje dzieci od najmłodszego i kolejno wg miesięcy urodzenia.
 3. Na wniosek rodziców w szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły dokonując podziału może odstąpić od zasady, o której mowa w ust. 5. W szczególności odstępstwo od w/w zasady może nastąpić w przypadku: 
 1. 1)gdy, w tym samym roku szkolnym przyjmowane jest rodzeństwo urodzone
  w różnych rocznikach;
 2. 2)dzieci są spokrewnione;  
 3. 3)dzieci uczęszczały do tej samej grupy w oddziale przedszkolnym lub przedszkolu;
 4. 4)dzieci w drodze rekrutacji rozpoczną naukę w klasach z innowacją lub sportowych;  
 5. 5)konieczności planowania sprawnego i jak najkrótszego dowozu;
 6. 6)gdy ułatwi to rodzicom odbiór dzieci.

Odroczenie obowiązku szkolnego

 1. 67.
 1. Odroczenia obowiązku szkolnego dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego o jeden rok szkolny dokonuje dyrektor publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka.
 2. Odroczenie dokonuje się na wniosek rodziców złożony w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.
 3. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego obowiązek szkolny może być odroczony nie dłużej niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.
 4. W przypadku potrzeby dalszego odroczenia obowiązku dla dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia rodzice są zobowiązani złożyć ponowny wniosek w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat. Wnioski, o których mowa w ust.2 i 4 składa się nie później niż do 31 sierpnia. 
 5. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2 i 4 rodzic jest zobowiązany dołączyć orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz opinię, z której wynika potrzeba odroczenia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, założoną zgodnie z art. 168 oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.
 6. Dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego zgodnie z ust. 2, kontynuuje przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego, a dziecko posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawności sprzężone, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, także w ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym. 

Spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą

 1. 68.
 1. Obowiązek szkolny może być także spełniany przez dziecko poza szkołą na wniosek rodzica na podstawie decyzji administracyjnej dyrektora szkoły, w obwodzie której dziecko mieszka. 
 2. Dziecko spełniając odpowiednio obowiązek szkolny w formie, określonej w ust. 1 może otrzymać świadectwo ukończenia poszczególnych klas danej szkoły lub ukończenia tej szkoły na podstawie egzaminów klasyfikacyjnych przeprowadzonych przez szkołę, której dyrektor zezwolił na taką formę spełniania obowiązku szkolnego lub nauki.
 3. Rodzice dziecka do wniosku o spełnianie obowiązku szkolnego/obowiązku nauki jest zobowiązany dołączyć:
 1. 1)opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej;
 2. 2)oświadczenie ustawowych opiekunów o zapewnieniu dziecku/uczniowi warunków umożliwiających realizację podstawy programowej rocznego obowiązkowego wychowania przedszkolnego/ kształcenia ogólnego na danym etapie kształcenia;
 3. 3)zobowiązanie rodziców do przystępowania ucznia do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych w edukacji/ przedmiotów ujętych w szkolnym planie nauczania.
 4. Dyrektor szkoły może cofnąć zezwolenie na spełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego/ obowiązku szkolnego/obowiązku nauki w przypadku:
 1. 1)niezłożenia wniosku przez rodziców;
 2. 2)nieprzystąpienia ucznia z przyczyn nieusprawiedliwionych do egzaminów klasyfikacyjnych wskazanych w danym roku szkolnym lub niezdaniu rocznych egzaminów klasyfikacyjnych.
 1. 69.
 1. Niespełnianie obowiązku szkolnego podlega egzekucji w trybie przepisów
  o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
 2. Przez niespełnienie obowiązku szkolnego rozumie się nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50% obowiązkowych zajęciach edukacyjnych w szkole.
 3. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do:
 1. 1)dopełnienia czynności związanych z zgłoszeniem dziecka do szkoły;
 2. 2)zapewnienia regularnego uczęszczania na zajęcia szkolne;
 3. 3)zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć;
 4. 4)informowania w terminie do 30 września każdego roku, dyrektora szkoły podstawowej w obwodzie których dziecko mieszka, o realizacji obowiązku szkolnego poza szkołą obwodową.
 5. Jeżeli uczeń nie realizuje obowiązku szkolnego, szkoła:  
 1. 1)zwraca się do wydziału meldunkowego o potwierdzenie meldunku dziecka;
 2. 2)przeprowadza wywiad środowiskowy;
 3. 3)występuje do Policji z wnioskiem o ustalenie miejsca pobytu dziecka;
 4. 4)występuje do organu prowadzącego z wnioskiem o nałożenie grzywny na rodziców  z tytułu nierealizowania przez dziecko obowiązku szkolnego.
 5. Dziecko nie mające nigdzie zameldowania, a mieszkające w obwodzie szkoły uznaje się za ucznia rejonowego.

ROZDZIAŁ XIV

PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ

 1. 70.

Członek społeczności szkolnej

 1. Członkiem społeczności szkoły staje się każdy, kto został przyjęty do szkoły w określony przez zasady  przyjmowania sposób. 
 2. Wraz z zakończeniem nauki lub pracy w szkole traci się członkostwo społeczności szkolnej. 
 3. Żadne prawa obowiązujące w szkole nie mogą być sprzeczne z międzynarodowymi prawami człowieka i  dziecka.   
 4. Wszyscy członkowie społeczności szkolnej są równi wobec prawa bez względu na różnice rasy, płci, religii, poglądów  politycznych  czy  innych  przekonań,  narodowości,  pochodzenia  społecznego,  majątku,  urodzenia  lub  jakiekolwiek inne. 
 5. Traktowanie członków: 
 1. nikt nie może być poddawany okrutnemu, nieludzkiemu, upokarzającemu traktowaniu lub karaniu;
 2. żaden członek społeczności szkoły nie może podlegać arbitralnej i bezprawnej ingerencji
  w sferę jego życia prywatnego;
 3. szerzenie nienawiści lub pogardy, wywoływanie waśni lub poniżanie członka społeczności szkoły ze względu  na różnice narodowości, rasy, wyznania jest zakazane i karane;
 4. nikogo nie wolno zmuszać do uczestniczenia lub nieuczestniczenia w czynnościach, obrzędach religijnych lub  nauce religii;
 5. każdy bez względu na swój wiek i funkcję w szkole ma obowiązek:
 1. poszanowania godności osobistej, dobrego imienia i własności pozostałych osób,
 2. przestrzegania zasady poszanowania cudzej godności w kontaktach z innymi ludźmi,
 3. zachowania tajemnicy dotyczącej ważnych spraw osobistych i rodzinnych,
 4. zabronione są wszelkie działania agresywne skierowane do innej osoby oraz używanie wulgarnych słów, zwrotów i gestów.
 5. nikt nie ma prawa do wykorzystania swej przewagi: wieku, funkcji, siły fizycznej lub psychicznej do naruszania godności i praw innego człowieka.
 1. 6.Wszyscy członkowie społeczności szkolnej odpowiadają za dobra materialne zgromadzone w szkole. 
 2. 7.Uczeń i jego rodzice odpowiadają materialnie za świadomie wyrządzone przez ucznia szkody.
 3. 8.Wszyscy uczniowie naszej szkoły mają obowiązek troszczyć się o honor szkoły
  i kultywować jej tradycje.

Prawa i obowiązki uczniów

 1. 71.
 1. Uczeń ma prawo do:
 1. 1)właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;
 2. 2)opieki wychowawczej i zapewnionych warunków bezpieczeństwa, ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej, ochrony i poszanowania jego godności;
 3. 3)życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,
 4. 4)swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły oraz wyznawanej religii – jeśli nie narusza tym dobra innych osób;
 5. 5)rozwijania zainteresowań, zdolności, talentów;
 6. 6)udziału w zajęciach dodatkowych i pozalekcyjnych organizowanych przez szkołę;
 7. 7)sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce. Uczeń ma prawo znać programy nauczania z poszczególnych przedmiotów, z którymi zostaje zapoznany na początku roku szkolnego; wtedy też nauczyciele przedstawiają wymagania odnośnie sposobów oceniania wiedzy
  i umiejętności uczniów oraz kryteria ocen;
 8. 8)pomocy w przypadkach trudności w nauce;
 9. 9)korzystania z poradnictwa psychologicznego;
 10. 10)korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki, podczas zajęć szkolnych i pozaszkolnych;
 11. 11)wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową, zrzeszania się
  w organizacjach działających w szkole; 
 12. 12)pisemnych sprawdzianów wiadomości i umiejętności przeprowadzanych zgodnie
  z niniejszym statutem; 
 13. 13)wypoczynku podczas przerw świątecznych i ferii szkolnych bez konieczności odrabiania pracy domowej;
 14. 14)korzystania z telefonu komórkowego do kontaktu z rodzicami, jednak nie wtedy, gdy uczestniczy w lekcji lub zajęciach pozalekcyjnych, z zastrzeżeniem iż w trakcie zajęć lekcyjnych telefon winien być wyłączony, chyba że nauczyciel zdecyduje inaczej.
 15. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie szkoły,
  a zwłaszcza tych dotyczących:
 1. 1)systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły;
 2. 2)przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli
  i innych pracowników szkoły;
 3. 3)odpowiedzialności za własne życie, zdrowie, higienę oraz rozwój;
 4. 4)dbałości o wspólne dobro oraz ład i porządek w szkole;
 5. 5)estetycznego wyglądu tj. bez ekstrawaganckiej fryzury, biżuterii, itp. a także schludnego i przyzwoitego ubioru oraz odświętnego stroju podczas uroczystości szkolnych i reprezentowania szkoły na zewnątrz;
 6. 6)noszenia ustalonego stroju szkolnego;
 7. 7)obowiązkowego udziału w imprezach, obozach i uroczystościach związanych
  z przynależnością szkoły do różnych organizacji;
 8. 8)w ostatnim tygodniu roku szkolnego  uczeń ma obowiązek rozliczyć się ze szkołą. 
 1. Ucznia może zwolnić z danej lekcji dyrektor szkoły, wychowawca klasy lub nauczyciel danych zajęć edukacyjnych – na pisemny wniosek rodziców, w którym podano przyczynę zwolnienia oraz dzień i godzinę wyjścia ze szkoły.
 2. Uczniom nie wolno:
 1. przebywać w szkole pod wpływem alkoholu, narkotyków i innych środków o podobnym działaniu;
 2. wnosić na teren szkoły alkoholu, narkotyków i innych środków o podobnym działaniu;
 3. wnosić na teren szkoły substancji zagrażających zdrowiu lub życiu;
 4. wychodzić poza teren szkoły w czasie trwania planowych zajęć;
 5. spożywać posiłków i napojów w czasie trwania zajęć dydaktycznych bez zgody nauczyciela prowadzącego zajęcia;
 6. rejestrować przy pomocy urządzeń technicznych obrazów i dźwięków bez wiedzy i zgody zainteresowanych;
 7. używać podczas zajęć edukacyjnych telefonów komórkowych bez zgody nauczyciela;
 8. zapraszać obcych osób do szkoły.

Nagrody dla uczniów

 1. 72.
 1. Za wzorową i przykładną postawę oraz osiągnięcia w nauce uczeń może otrzymać wyróżnienia i nagrody. 
 2. Nagrodami są:
 3. 1)pochwały:
 1. wychowawcy klasy,
 2. nauczyciela danego przedmiotu,
 3. dyrektora szkoły.
 1. 2)świadectwo z wyróżnieniem –  dla ucznia ze średnią ocen 4,75 oraz wzorowym lub bardzo dobrym zachowaniem;
 2. 3)nagrody książkowe dla uczniów wyróżniających się pod względem zachowania 

i nauki;

 1. 4)dyplomy;
 2. 5)tytuł „Ucznia z klasą”, „Pracowitego ucznia” , „Wzorowego czytelnika”, „Mistrza frekwencji” oraz Nagroda „Fair play” z wpisem do kroniki szkolnej,
 3. 6)informacje na świadectwie o osiągnięciach uczniów w konkursach rangi co najmniej miejskiej,
 4. 7)przyznanie odznaki “wzorowego ucznia”  lub “błękitnej tarczy”:
 1. a)wzorowy uczeń – odznakę otrzymuje uczeń  kl. IV – VIII, który osiągnął średnią ocen minimum   4,75 (oceny dobre i wyższe) oraz wzorowe lub bardzo dobre zachowanie,
 2. b)błękitna tarcza  –  odznakę otrzymuje uczeń  kl. IV – VIII, który otrzymał na świadectwie oceny bardzo dobre  i wyższe oraz miał wzorowe zachowanie.
 3. 8)wpis do Złotej Księgi dla absolwentów szkoły, którzy uzyskali  błękitną tarczę  w klasie VII i VIII oraz  w II etapie edukacyjnym pięć znaczących osiągnięć tj. laureat, finalista, I , II  i III miejsce w konkursach na szczeblu co najmniej miejskim.
 1. 73.
 1. Rodzice uczniów, którzy uzyskują wysokie wyniki w nauce i wzorowe zachowanie mogą być wyróżnieni listem gratulacyjnym. List przyznaje się po zakończeniu każdego etapu nauki dziecka.
 2. Rodzic, którego dziecko kończy szkołę podstawową za stałą pracę na rzecz szkoły może otrzymać tytuł „Przyjaciel Szkoły”.

Kary dla uczniów

 1. 74.
 1. W przypadku udowodnienia winy uczeń może otrzymać karę za:
 1. 1)nieprzestrzeganie zapisów statutu;
 2. 2)nieusprawiedliwione nieobecności na lekcjach;
 3. 3)posiadanie, używanie i rozprowadzanie środków odurzających;
 4. 4)zastraszenie, wymuszenie, zastosowanie przemocy fizycznej, kradzież mienia;
 5. 5)wykroczenie zagrażające życiu i zdrowiu innych członków społeczności szkoły.
 6. Uczeń może być ukarany:
 1. 1)uwagą ustną nauczyciela;
 2. 2)uwagą pisemną w zeszycie uwag lub w komunikatorze elektronicznym;
 3. 3)karą upomnienia lub nagany udzieloną przez wychowawcę klasy;
 4. 4)karą upomnienia lub nagany udzieloną przez dyrektora szkoły;
 5. 5)karą nagany udzieloną w obecności rodziców;
 6. 6)zawieszeniem prawa do udziału w zajęciach pozalekcyjnych;
 7. 7)nietypowaniem ucznia do udziału w konkursach i imprezach organizowanych przez szkołę do momentu zniesienia kary przez dyrektora szkoły na wniosek wychowawcy;
 8. 8)nietypowaniem ucznia do reprezentowania szkoły do momentu zniesienie kary przez dyrektora na wniosek wychowawcy;
 9. 9)zakazem lub odsunięciem od udziału w wycieczce klasowej albo od innych zajęć wyjazdowych;
 10. 10)przeniesieniem do równoległej klasy;
 11. 11)wystąpieniem do kuratora oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły;
 1. 75.
 1. Przy zastosowaniu kary bierze się pod uwagę w szczególności stopień winy ucznia, rodzaj i stopień naruszonych obowiązków, rodzaj i rozmiar ujemnych następstw przewinienia, dotychczasowy stosunek ucznia do ciążących na nim obowiązków, zachowanie się po popełnieniu przewinienia oraz cele zapobiegawcze i wychowawcze, które kara ma zrealizować. 
 2. Uczeń może otrzymać za to samo przewinienie tylko jedną karę. 
 3. Udzielona uczniowi kara nie może naruszać nietykalności i godności osobistej ucznia, może ograniczać jego przywileje, a nie prawa.
 4. Kara może być zastosowana tylko po uprzednim wysłuchaniu ucznia. 
 5. W razie popełnienia przez ucznia przewinienia zagrożonego karą wysłuchania dokonuje wychowawca klasy, a udzielenie upomnienia odnotowuje w dzienniku lekcyjnym.
  Z czynności wysłuchania sporządza się notatkę, którą podpisują: dyrektor szkoły, uczeń oraz wychowawca.
 6. O zastosowanej karze dyrektor szkoły zawiadamia na piśmie rodziców.
 7. Odpis zawiadomienia o ukaraniu składa się do akt ucznia. 
 8. Zawiadomienie o ukaraniu poza opisem popełnionego przez ucznia przewinienia i daty jego popełnienia winno zawierać informacje o prawie wniesienia odwołania oraz terminie i sposobie odwołania.
 9. Odwołanie wnosi się w formie pisemnej w terminie 3 dni od daty doręczenia zawiadomienia do dyrektora szkoły za pośrednictwem wychowawcy.
 10. Odwołanie wniesione przez osobę nieuprawnioną lub po terminie pozostawia się  bez rozpoznania.
 11. Odwołanie rozpatruje Komisja w składzie wychowawca, pedagog szkolny – Rzecznik Praw Ucznia,  w terminie do 14 dni od dnia wniesienia odwołania. Decyzja Komisji jest ostateczna.
 12. Wykonanie kary może zostać zawieszone na czas próbny (nie dłuższy niż jeden miesiąc), jeżeli uczeń uzyska poręczenie rady rodziców lub rady pedagogicznej.

Przeniesienie ucznia do innej szkoły

 1. 76.
 1. Rada  pedagogiczna   szkoły  może  podjąć uchwałę o  rozpoczęcie  procedury karnego  przeniesienia  ucznia do  innej  szkoły. Decyzję w sprawie przeniesienia do innej szkoły podejmuje Zachodniopomorski Kurator Oświaty. 
 2. Wykroczenia stanowiące podstawę   do  skreślenia  z  listy uczniów  (a  także  będące  podstawą  złożenia wniosku  o  przeniesienie  do  innej  szkoły):
 1. 1)świadome  działanie  stanowiące  zagrożenie  życia  lub  skutkujące  uszczerbkiem  zdrowia  dla innych  uczniów lub  pracowników szkoły; 
 2. 2)rozprowadzanie i używanie środków odurzających, w tym alkoholu i narkotyków; 
 3. 3)świadome  fizyczne  i  psychiczne  znęcanie  się  nad  członkami  społeczności  szkolnej  lub naruszanie   godności, uczuć  religijnych lub narodowych; 
 4. 4)dewastacja i celowe niszczenie mienia szkolnego; 
 5. 5)kradzież; 
 6. 6)wyłudzanie (np. pieniędzy), szantaż, przekupstwo; 
 7. 7)wulgarne odnoszenie się do nauczycieli i innych członków społeczności szkolnej,
 8. 8)czyny nieobyczajne;
 9. 9)stwarzanie sytuacji zagrożenia publicznego, np. fałszywy alarm o podłożeniu  bomby;
 10. 10)notoryczne łamanie postanowień statutu szkoły mimo zastosowania wcześniejszych środków dyscyplinujących; 
 11. 11)zniesławienie szkoły, np. na stronie internetowej; 
 12. 12)fałszowanie dokumentów szkolnych; 
 13. 13)popełnienie innych czynów karalnych w świetle Kodeksu Karnego.
 14. Wyniki  w  nauce  nie  mogą  być  podstawą  do  skreślenia  ucznia  ze  szkoły  czy  też  wnioskowania  o przeniesienie do innej szkoły.

ROZDZIAŁ XV

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA

Informacje ogólne

 1. 77.
 1. Ocenianiu podlegają:  
 1. 1)osiągnięcia edukacyjne ucznia;
 2. 2)zachowanie ucznia.
 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych. 
 2. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych w statucie szkoły.
 3. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego.
 4. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:  
 5. 1)poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;

   a) udzielaniu uczniowi pomocy w nauce w postaci informacji o tym, co uczeń zrobił dobrze, co i jak powinien poprawić;

 1. 2)motywowanie ucznia do dalszej pracy;
 2. 3)dostarczenie rodzicom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia; 
 3. 4)ukierunkowanie ucznia na samodzielne planowanie swojego rozwoju;
 4. 5)umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej. 
 1. Ocenianie wewnątrzszkolne przeprowadzają nauczyciele uczący w oddziale, do którego uczeń przynależy.
 2. Oceny są informacją dla uczniów, rodziców, wychowawcy klasowego, dyrektora szkoły i organu nadzoru pedagogicznego o efektywności procesu nauczania i wychowania. 
 3. Rodzice są informowani o postępach, sukcesach i przyczynach trudności w nauce oraz zachowaniu swoich dzieci:  
 1. 1)na spotkaniach z wychowawcą podczas zebrań z rodzicami, konsultacji;
 2. 2)na  indywidualnych spotkaniach z wychowawcą, nauczycielami uczącymi, pedagogiem, dyrektorem szkoły;
 3. 3)poprzez spostrzeżenia, uwagi i pochwały wpisywane w zeszytach przedmiotowych/dzienniczkach lub w e-dzienniku;
 4. 4)drogą urzędową w przypadku nieobecności nieusprawiedliwionych, rażącego naruszenia zasad przyjętych przez szkołę.
 1. 78.
 1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:  
 1. 1)formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych półrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych
  i dodatkowych zajęć edukacyjnych; 
 2. 2)ustalanie kryteriów oceniania zachowania; 
 3. 3)ocenianie bieżące i ustalanie półrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych
  i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz półrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach przyjętych w szkole;
 4. 4)przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych; 
 5. 5)ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali, określonej w niniejszym statucie;
 6. 6)ustalanie warunków i trybu odwołania od półrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych i zachowania;
 7. 7)warunki i tryb organizacji egzaminu klasyfikacyjnego lub poprawkowego;
 8. 8)ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach
  i trudnościach ucznia w nauce. 
 1. 79.

1. W  ocenianiu obowiązują zasady:

 1. zasada jawności ocen zarówno dla ucznia jak jego rodziców (opiekunów prawnych);
 2. zasada częstotliwości i rytmiczności – uczeń oceniany jest na bieżąco i rytmicznie. Ocena końcowa nie jest średnią ocen cząstkowych;
 3. zasada jawności kryteriów – uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) znają kryteria oceniania, zakres materiału z każdego przedmiotu oraz formy pracy podlegające ocenie;
 4. zasada różnorodności wynikająca ze specyfiki każdego przedmiotu;
 5. zasada różnicowania wymagań – zadania stawiane uczniom powinny mieć zróżnicowany  poziom trudności i dawać możliwość uzyskania wszystkich ocen;
 6. zasada otwartości – wewnątrzszkolne oceniania podlega weryfikacji i modyfikacji w oparciu o okresową ewaluację.

Obowiązki nauczycieli w procesie oceniania uczniów

 1. 80.
 1. Nauczyciel na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców o:
 1. 1)wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych półrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;
 2. 2)sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
 3. 3)szczegółowych kryteriach ustalania stopni bieżących oraz klasyfikacyjnych;
 4. 4)warunkach i trybie odwołania od oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych 
  i dodatkowych zajęć edukacyjnych. 
 5. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców o:
 1. warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania;
 2. warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej ocenie klasyfikacyjnej z zachowania;
 3. skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania. 
 1. Nauczyciel przedmiotu opracowuje przedmiotowy system oceniania zgodny 
  z wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania. 
 2. Nauczyciele i wychowawca klasy odnotowują fakt poinformowania uczniów oraz rodziców  w dzienniku lekcyjnym oraz protokołach spotkań z rodzicami w sposób ustalony z uczniami i rodzicami.
 3. Oceny klasyfikacyjne półroczne i roczne wpisuje się do dokumentacji nauczania 
  w pełnym brzmieniu.

Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności

 1. 81.
 1. W szkole stosuje się następujące formy sprawdzania wiedzy i umiejętności ucznia:  
 2. 1)ustne:
 1. a)odpowiedzi i wypowiedzi na lekcji,
 2. b)wystąpienia (prezentacje),
 3. c)recytacja. 
 4. 2)pisemne:
 1. sprawdziany i prace klasowe po skończonym dziale programowym,
 2. zadania domowe,
 3. kontrole ortograficzne,
 4. prace dodatkowe (np. praca na lekcji) – zależnie od potrzeb, 
 5. samodzielne redagowanie wybranych wypowiedzi pisemnych.
 6. 3)sprawnościowe i praktyczne.
 1. Każdy sprawdzian i praca klasowa winien być zapowiedziany z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem i poprzedzony lekcją utrwalającą. 
 2. Termin oddawania prac pisemnych – do dwóch tygodni od daty ich napisania. 
 3. Uczeń ma prawo być nieprzygotowany po chorobie na podstawie pisemnej informacji rodziców. 
 4. Uczeń ma obowiązek uzupełnić zaległości w związku z chorobą w ciągu jednego tygodnia.

Dokumentacja procesu nauczania i osiąganych wyników

 1. 82.
 1. W szkole prowadzi się dokumentację:
  1. 1)dziennik lekcyjny w wersji elektronicznej na platformie Portalu Edukacyjnego Progman;
  2. 2)dziennik oddziałów przedszkolnych;
  3. 3)dziennik zajęć pozalekcyjnych, 
  4. 4)dziennik nauczania indywidualnego;
  5. 5)dziennik świetlicy;
  6. 6)teczka nauczyciela/wychowawcy;
  7. 7)arkusz ocen.
 2. Rodzicom udostępnia się informacje o postępach ucznia w nauce w szczególności poprzez:
  1. 1)iDziennik;
  2. 2)zebrania z rodzicami, konsultacje;
  3. 3)dzienniczek ucznia, zeszyty przedmiotowe;
  4. 4)ocenę opisową półroczną i roczną. 
 3. Uczeń ma możliwość poprawiania niekorzystnych wyników w nauce poprzez:  
  1. 1)udział w zajęciach wyrównawczych;
  2. 2)poprawę sprawdzianu lub pracy klasowej;
  3. 3)pracę ucznia z rodzicami pod kierunkiem nauczyciela.
 1. 83.
 1. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców.  
 2. Na prośbę ucznia lub jego rodziców nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić pisemnie.  
 3. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne ucznia oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana uczniowi podczas lekcji, a jego rodzicom przedstawiona podczas zebrań lub konsultacji na terenie szkoły, w obecności nauczyciela albo wychowawcy. 

Indywidualizacja procesu nauczania

 1. 84.
 1. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na obowiązkowych
  i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, stosownie do potrzeb rozwojowych
  i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.
 2. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:  
 1. 1)posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, opracowanym dla ucznia na podstawie  obowiązujących przepisów;
 2. 2)posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w planie działań wspierających, opracowanym dla ucznia na podstawie obowiązujących;
 3. 3)posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej – na podstawie tej opinii oraz ustaleń zawartych w planie działań wspierających, opracowanym dla ucznia na podstawie obowiązujących  przepisów;
 4. 4)nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt 1-3, który objęty jest pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole – na podstawie ustaleń zawartych w planie działań wspierających, opracowanym dla ucznia na podstawie obowiązujących przepisów.
 1. 85.
 1. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, muzyki, plastyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia
  w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, uwzględniając w pierwszej kolejności wkład pracy, postęp w zdobywanych umiejętnościach oraz zaangażowanie i aktywność ucznia. 
 2. Dyrektor szkoły na wniosek rodziców ma możliwość zwolnienia ucznia z określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, zajęć komputerowych na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza oraz na czas określony w tej opinii.  
 3. Dyrektor szkoły na wniosek rodziców w oparciu o opinie poradni psychologiczno-pedagogicznej zwalnia ucznia z drugiego języka obcego.
 4. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki, języka obcego uniemożliwia ustalenie półrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”, „zwolniona”. 
 5. Uczeń zwolniony z ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego i z pracy przy komputerze na zajęciach komputerowych, drugiego języka ma prawo do zwolnienia
  z zajęć z tego przedmiotu po spełnieniu warunków:
 1. 1)lekcje wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, drugiego języka   z których uczeń ma być zwolniony umieszczone są w planie zajęć jako pierwsze lub ostatnie
  w danym dniu;
 2. 2)rodzice ucznia wystąpią z podaniem do dyrektora szkoły, w którym wyraźnie zaznaczą, że przejmują odpowiedzialność za ucznia w czasie jego nieobecności na zajęciach. 
 1. Uczeń zwolniony z ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego i z pracy
  przy komputerze na zajęciach komputerowych, drugiego język ma obowiązek  uczęszczać na lekcje tego przedmiotu, jeżeli w tygodniowym planie zajęć są one umieszczone w danym dniu pomiędzy innymi zajęciami lekcyjnymi.
 2. Uczeń nabiera uprawnień do zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, drugiego języka  po otrzymaniu decyzji dyrektora szkoły.

Klasyfikacja półroczna i roczna

 1. 86.
 1. Rok szkolny składa się z pierwszego i drugiego półrocza. 
 2. Klasyfikowanie półroczne przeprowadza się w ostatnim tygodniu pierwszego półrocza.
 3. Klasyfikacja półroczna i roczna w klasach I-III polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu półrocznej albo rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i półrocznej oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, z zastrzeżeniem ust. 5. Ocena w klasach I-III jest oceną opisową.
 4. Klasyfikacja półroczna i roczna, począwszy od klasy IV, polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych
  w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia oraz ustaleniu – według skali określonej w statucie szkoły – półrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i półrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, z zastrzeżeniem ust. 5. 
 5. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym klasyfikacji śródrocznej i rocznej dokonuje się z uwzględnieniem ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, o którym mowa w art. 127 kształcenie specjalne ust. 3 ustawy – Prawo oświatowe.
 1. 87.
 1. Półroczne  i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a półroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania – wychowawca klasy, po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.
 2. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej, ani na ukończenie szkoły. 
 3. Uczeń kl. IV-VIII otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w  szkolnym  planie  nauczania  uzyskał klasyfikacyjne roczne  oceny  wyższe  od  stopnia niedostatecznego.
 4. Uczeń klasy I-III otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli jego osiągnięcia edukacyjne w danym roku oceniono pozytywnie.
 5. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 3,4 nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę.
 6. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.
 7. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:

1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

System oceniania na I etapie edukacyjnym

 1. 88.
 1. Klasyfikacja roczna w klasach I-III polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych w danym roku szkolnym i ustaleniu opisowej oceny klasyfikacyjnej i oceny opisowej
  z zachowania w dzienniku  zajęć lekcyjnych, w arkuszu ocen i na świadectwie, z wyjątkiem oceny z religii/etyki.
 2. Półroczna i roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych uwzględnia poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla pierwszego etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce oraz rozwijaniem uzdolnień.
 3. Oceny bieżące oraz półroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych oraz z zachowania dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym są ocenami opisowymi.
 4. Bieżącemu ocenianiu podlegają osiągnięcia ucznia w zakresie: 
 1. 1)edukacji polonistycznej;
 2. 2)edukacji matematycznej;
 3. 3)edukacji przyrodniczej;
 4. 4)zajęć komputerowych;  
 5. 5)języka obcego nowożytnego;
 6. 6)edukacji muzycznej;
 7. 7)edukacji społecznej;
 8. 8)zajęć technicznych;
 9. 9)wychowania fizycznego;
 10. 10)edukacji plastycznej;
 11. 11)religii/etyki.
 12. Nauczyciel gromadzi informacje o uczniu we wszystkich obszarach jego aktywności,
  a w szczególności w zakresie aktywności:
 1. 1)poznawczej;
 2. 2)artystycznej;
 3. 3)fizycznej;
 4. 4)społeczno-emocjonalnej.
 5. Gromadzenie informacji o których mowa w ust. 5 może odbywać się poprzez stosowanie różnorodnych metod i technik w tym w szczególności poprzez:
 1. 1)obserwację;
 2. 2)analizę wytworów ucznia;
 3. 3)testy sprawdzające, sprawdziany;
 4. 4)rozmowy;
 5. 5)wywiady;
 6. 6)ankiety i badania socjometryczne;
 7. 7)karty pracy ucznia;
 8. 8)analizę prac domowych i inne.
 1. Dla dokonania zapisu informacji o bieżących osiągnięciach w nauce i zachowaniu dopuszczalne jest stosowanie skrótowej oceny opisowej w postaci:  znaczków, wykresów, literek, tabelek, punktów, pieczątek, obrazków, symboli i innych.
 2. Skrótowa ocena opisowa w postaci symboli ma na celu wdrożenie dzieci do świadomego odbioru oceny. Z opisem skrótowej oceny opisowej nauczyciel zapoznaje rodziców na pierwszym zebraniu.
 3. Przy dokonywaniu oceny wyróżnia się:
 1. 1)ocenę bieżącą – obejmującą dobre i słabe strony ucznia i sposoby poprawy. Wyrażona jest ona słownie lub pisemnie za pomocą punktów od 0- 6 z komentarzem lub bez niego;
 2. 2)ocenę półroczną –  opisową – obejmującą wiadomości i umiejętności ucznia zarówno
  w zakresie edukacji jak i postępów w rozwoju społeczno-emocjonalnym.
 3. 3)ocenę roczną – opisową – obejmującą wiadomości i umiejętności ucznia zarówno
  w zakresie edukacji jak i postępów w rozwoju społeczno-emocjonalnym. Ma ona charakter diagnostyczno-informacyjny,  nie zawiera zaleceń. Ocena roczna polega na sporządzeniu każdemu uczniowi świadectwa opisowego. 
 1. Fakt zwolnienia ucznia z zajęć z aktywności fizycznej zaznacza się w dokumentacji przebiegu nauczania.  
 2. Bieżące postępy edukacyjne uczniów klas I-III przedstawiane  są według następującej punktacji:   

6 pkt. otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określonych podstawą programową, sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, samodzielnie rozwiązuje problemy teoretyczne objęte programem nauczania, zadanie wykonał bezbłędnie i starannie.

5pkt. – 1 pkt. otrzymuje uczeń którego poziom opanowania wiadomości i umiejętności bądź wykonania zadania jest w zakresie podstawy programowej. W tym przypadku różnicowanie następuje co 0,5 pkt.;  

0 pkt. otrzymuje uczeń, który nie podjął pracy.

 1. Szczegółowe zasady przyznawania punktów w pracach pisemnych, testach i sprawdzianach określa System oceniania w edukacji wczesnoszkolnej.
 1. 89.
 1. Uczeń klasy I–III szkoły podstawowej otrzymuje w każdym roku szkolnym promocję do klasy programowo wyższej.
 2. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I–III szkoły podstawowej, na wniosek wychowawcy oddziału po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału, po uwzględnieniu opinii wydanej przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.
 3. Na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału albo na wniosek wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas.

System oceniania na II etapie edukacyjnym

 1. 90.
 2. Uczniowie klas IV – VIII o uzyskanych ocenach i osiągnięciach informowani są
  w następujący sposób:  
 1. 1)na bieżąco, po uzyskaniu oceny z odpowiedzi ustnej, prac pisemnych i innych;
 2. 2)w ciągu 2 tygodni po przeprowadzeniu sprawdzianu pisemnego.
 3. Informacje o uzyskanych ocenach i osiągnięciach uczniów są przekazywane rodzicom 

systematycznie, na prośbę rodzica lub podczas spotkań z rodzicami. Rodzice mają dostęp do dziennika elektronicznego i mogą na bieżąco kontrolować postępy dziecka

 1. Wyniki z pierwszego półrocza są przekazywane rodzicom ucznia podczas zebrania po posiedzeniu klasyfikacyjnej rady pedagogicznej.   
 2. Co najmniej miesiąc przed półrocznym i rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem plenarnym rady pedagogicznej, nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy są zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców  o przewidywanych dla niego półrocznych i rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania. Przewidywane oceny są odnotowywane w dzienniku elektronicznym.
 3. Nauczyciel jest zobowiązany do poinformowania ucznia i rodziców o trybie uzyskania wyższej niż przewidywana ocenie półrocznej i rocznej z zajęć edukacyjnych
  i zachowania.  
 4. Informacje o przewidywanych dla ucznia ocenach półrocznych i rocznych wychowawca klasy przekazuje rodzicom poprzez dziennik elektroniczny oraz w formie wydruku na najbliższym zebraniu.  W przypadku niestawienia się na zebranie rodziców ucznia zagrożonego oceną niedostateczną, informację wysyła się listem poleconym – za potwierdzeniem odbioru, a fakt ten rejestruje się w sekretariacie szkoły w zeszycie poczty wychodzącej. Wysłanie informacji na wskazany przez rodziców adres uznaje się za dopełnienie przez wychowawcę obowiązku poinformowania o przewidywanych dla ucznia ocenach niedostatecznych. 
 5. Półroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia. Półroczną
  i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii członków rady pedagogicznej, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia. 
 6. W przypadku nieobecności nauczyciela prowadzącego zajęcia edukacyjne lub wychowawcy w danej klasie np. w czasie zwolnienia lekarskiego, urlop zdrowotny, itp., w czasie przewidzianym na poinformowanie ucznia i jego rodziców o przewidywanej półrocznej i rocznej ocenie klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i zachowania bądź
  w czasie wystawiania półrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych, ocenę wystawia wskazany przez dyrektora szkoły wychowawca zastępczy.

Skala ocen z zajęć edukacyjnych

 1. 91.
 1. Oceny bieżące, półroczne i roczne z zajęć edukacyjnych, począwszy od klasy IV ustala się według następującej skali:  
 1. 1)celujący: 6;
 2. 2)bardzo dobry: 5;
 3. 3)dobry: 4;
 4. 4)dostateczny: 3;
 5. 5)dopuszczający: 2;
 6. 6)niedostateczny: 1.
 7. W ocenianiu bieżącym dopuszcza się stosowanie:  
 1. 1)plusów „+” ;
 2. 2)minusów „-”.
 1. Uczeń musi być oceniany systematycznie i powinien otrzymać co najmniej 1 ocenę
  w miesiącu z każdego przedmiotu.
 2. W klasach 4-8 dopuszczone jest stosowanie wagi ocen. Szczegóły określają przedmiotowe zasady oceniania.
 3. W trakcie bieżącego oceniania efektów pracy ucznia, jego osiągnięć oraz wkładanego wysiłku stosuje się ocenianie z zachowaniem zasad oceniania kształtującego. Każda forma sprawdzania osiągnięć ucznia kwitowana jest recenzją oraz komentarzem ustnym lub na piśmie, zawierającym obowiązkowo cztery elementy:
 1. 7)wyszczególnienie i docenienie dobrych elementów pracy ucznia;
 2. 8)odnotowanie tego, co wymaga poprawienia lub dodatkowej pracy ze strony ucznia, aby uzupełnić braki w wiedzy oraz opanować wymagane umiejętności;
 3. 9)przekazanie uczniowi wskazówek, w jaki sposób powinien poprawić pracę;
 4. 10)wskazanie uczniowi sposobu w jaki powinien pracować dalej.
 1. Ilość dopuszczalnych nieprzygotowań do lekcji określa nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne.
 2. Po przekroczeniu ustalonego dla danych zajęć edukacyjnych limitu zgłoszeń nieprzygotowania uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. Zgłoszenie braku zadania domowego nie zwalnia ucznia z obowiązku jego wykonania i okazania pracy na najbliższej lekcji.
 3. Uczeń może poprawić ocenę dopuszczającą lub niedostateczną z zadania domowego w ustalonym przez nauczyciela terminie. 
 4. Oceny aktywności na lekcji dokonuje się poprzez:  
 1. 1)ocenę pracy w grupie  a w szczególności organizację pracy grupy, komunikację
  w grupie, zaangażowanie, sposób prezentacji, efekty pracy;
 2. 2)odgrywanie ról – drama, inscenizacja;
 3. 3)udział w dyskusji;
 4. 4)inne.
 1. Brak aktywności ucznia na określonej lekcji nie skutkuje oceną niedostateczną, ale mała aktywność na wielu lekcjach ma wpływ na półroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną.
 2. Formy pisemne tj. prace klasowe, sprawdziany, testy są oceniane za pomocą punktów przeliczanych na oceny według następujących progów punktowych:   
 1.             99% – 100%    
 2. 90% – 98% 
 3.             75% – 89% 
 4. 50% – 74% 
 5. 5)dopuszczający   30% – 49%
 6. 6)niedostateczny     0% – 29%

Z pozostałych form kontroli najwyższą ocenę stanowi ocena bardzo dobra 

– 90% -100%. Pozostałe przedziały pozostają bez zmian.

 1. Dla uczniów, którzy mają obniżone wymagania oceny przeliczane są według następujących progów:
 1. 1)celująca                99% – 100%
 2.   85% –  98% 
 3.               70% –  84%
 4.   45% –  69%
 5.   20% –  44%
 6.     0% – 19%.
 7. Na podstawie ocen uzyskanych przez ucznia nauczyciel wystawia ocenę półroczną
  i roczną.

Pisemne formy sprawdzania wiedzy i osiągnięć edukacyjnych uczniów

 1. 92.
 1. Wyróżnia się następujące formy pisemnego sprawdzania wiedzy i umiejętności ucznia:
  1. 1)praca klasowa – wg specyfiki przedmiotu czas trwania 1-2 godziny lekcyjne;
  2. 2)sprawdzian – czas trwania 45  minut;
  3. 3)kartkówka – krótkotrwała (do ok. 15 minut), nie musi być zapowiadana, dla kartkówek nie przewiduje się poprawiania stopnia;
  4. 4)dyktanda -pisane ze słuchu, uzupełnianie luk w tekście, itp. – poprzedzone ćwiczeniami, powtórzeniem zasad, czas trwania do 45 minut;
  5. 5)test różnego typu – otwarty, wyboru, zamknięty, problemowy, zadaniowy – wg specyfiki przedmiotu, zapowiedziany z tygodniowym wyprzedzeniem, czas trwania do 90 minut.
 1. Nauczyciel ma prawo przerwać sprawdzian uczniowi lub całej klasie, jeśli stwierdzi, że zachowanie uczniów nie gwarantuje samodzielności pracy. Uczniowie, w stosunku do których nauczyciel podejrzewa brak samodzielności w pisaniu powinni zostać odpytani z danego zakresu  materiału w najbliższym możliwym czasie w obecności klasy.
 2. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczeń i jego rodzice otrzymują do wglądu wg poniższych zasad:
 1. 1)uczniowie zapoznają się z poprawionymi pracami pisemnymi w szkole po rozdaniu ich przez nauczyciela;
 2. 2)rodzice uczniów mają wgląd do poprawionych prac pisemnych swoich dzieci na terenie szkoły podczas zebrań z rodzicami, konsultacji lub po indywidualnym ustaleniu terminu z nauczycielem uczącym danego przedmiotu;
 3. 3)osoby dokonujące wglądu do prac mają prawo zapoznać się ze schematem oceniania oraz sprawdzić liczbę przyznanych punktów;
 4. 4)udostępniane do wglądu prace nie mogą być kopiowane, fotografowane ani powielane w żadnej formie.
 1. Pisemne prace kontrolne uczniów są przechowywane przez nauczyciela danego przedmiotu do końca września kolejnego roku szkolnego.
 2. Szczegółowe zasady przeprowadzania sprawdzianów pisemnych: 
 1. 1)prace klasowe są obowiązkowe dla wszystkich uczniów;
 2. 2)jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie może napisać pracy klasowej z całą klasą, powinien uczynić to w innym terminie ustalonym przez nauczyciela. Nauczyciel ma prawo bez zapowiedzi sprawdzić przewidziane sprawdzianem umiejętności ucznia, który w terminie nie napisał sprawdzianu.
 1. Poprawa prac klasowych jest dobrowolna i musi się odbyć w ciągu dwóch tygodni od daty rozdania prac. Uczeń poprawia ją tylko raz. O poprawę wnioskuje uczeń, który uzyskał ocenę niedostateczną lub dopuszczającą. Termin i formę poprawy ustala nauczyciel, informując o niej ucznia. Nauczyciel wpisuje ocenę z poprawy, niezależnie od jej wyniku. Obie oceny liczą się do średniej ocen z danego przedmiotu. 
 2. W jednym tygodniu mogą się odbyć najwyżej 3 prace klasowe lub sprawdziany lub diagnozy w danej klasie, a w ciągu jednego dnia może się odbyć 1 sprawdzian, test lub praca pisemna.
 3. Zmiana terminu pracy klasowej lub sprawdzianu może się odbyć na życzenie uczniów za zgodą  nauczyciela z zastrzeżeniem, że przy ustalaniu nowego terminu punkty 6 i 7 nie obowiązują. 

 Tryb i warunki uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny z zajęć edukacyjnych

 1. 93.
 1. Rodzice mają prawo wnioskować na piśmie do nauczycieli poszczególnych przedmiotów o określenie trybu uzyskania wyższej niż przewidywana oceny
  z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych w terminie nie dłuższym niż 7 dni od otrzymania informacji o przewidywanych półrocznych, albo rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych. Wniosek składa się w sekretariacie szkoły. 
 2. Z wnioskiem o podwyższenie oceny mogą wystąpić rodzice, o ile uczeń spełnia następujące warunki:
  1. 1)był obecny na  zapowiedzianych formach sprawdzania wiedzy i umiejętności;
  2. 2)brał udział i osiągał sukcesy w olimpiadzie, konkursach, zawodach lub turniejach
   z tego przedmiotu, z którego wnioskuje o podwyższenie ocen;
  3. 3)zaistniały inne ważne okoliczności uniemożliwiające uzyskanie oceny wyższej niż przewidywana przez nauczyciela. 
 1. Jeśli uczeń nie spełnia warunków o których mowa w ust. 2, wniosek jest rozpatrzony negatywnie.
 2. Wniosek o którym mowa w ust.1 musi zawierać uzasadnienie. Wnioski bez uzasadnienia nie będą rozpatrywane.
 3. We wniosku o którym mowa w ust.1  należy określić ocenę, o którą  uczeń się ubiega. 
 4. Nauczyciel do którego wniosek został przekazany:
 1. 1)rozpatruje wniosek i przeprowadza postępowanie zgodne z warunkami ustalonymi
  i podanymi uczniom na początku roku szkolnego;
 2. 2)ustala ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych w terminie nie późniejszym niż na 7 dni przed posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej;
 3. 3)pisemnie wraz z uzasadnieniem informuje o swojej decyzji osobę składającą wniosek.
 1. Uczeń lub jego rodzice mają prawo wnioskować na piśmie do wychowawcy o trybie uzyskania wyższej niż przewidywana oceny zachowania w terminie nie dłuższym niż 7 dni od otrzymania informacji o przewidywanej dla niego półrocznej lub rocznej ocenie zachowania. 
 2. We wniosku, o  którym mowa w ust.7 należy określić ocenę,  o którą uczeń się ubiega.
 3. Ocena zachowania ucznia może być podwyższona w przypadku:
 1. 1)zaistnienia nowych okoliczności np. informacji o pozytywnym zachowaniu ucznia, osiągnięciach, pracy społecznej na rzecz środowiska, itp.;
 2. 2)pozytywnej opinii samorządu klasowego;
 3. 3)wskazań zawartych np. w opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej. 
 4. W przypadku uznania zasadności wniosku, wychowawca klasy rozpatruje wniosek
  i ustala ocenę klasyfikacyjną zachowania w terminie nie późniejszym niż na 7 dni przed posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej. Wychowawca pisemnie wraz z uzasadnieniem informuje o swojej decyzji osobę składającą wniosek.

Ocenianie zachowania

 1. 94.
 1. Półroczna i roczna ocena zachowania w klasach I-III jest oceną opisową.
 2. Półroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, ustala się według następującej skali: 
  1. 1)wzorowe; 
  2. 2)bardzo dobre; 
  3. 3)dobre; 
  4. 4)poprawne; 
  5. 5)nieodpowiednie; 
  6. 6)naganne.
 3. Półroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania w klasach I-VIII uwzględnia
  w szczególności:
 1. 1)wywiązywanie się z obowiązku ucznia w zajęciach edukacyjnych, przygotowania się do nich;
 2. 2)postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;
 3. 3)dbałość o honor i tradycje szkoły;
 4. 4)dbałość o piękno mowy ojczystej;
 5. 5)dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
 6. 6)godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;
 7. 7)okazywanie szacunku nauczycielom, pracownikom szkoły, uczniom i innym osobom;
 8. 8)dbałość o schludny wygląd oraz noszenie odpowiedniego stroju:
  1. wymagany jest strój galowy  na określone uroczystości ogólnoszkolne oraz wyjścia do teatru, filharmonii, itp.,
  2. zabronione jest: noszenie strojów odkrywających ramiona, brzuch, plecy; farbowanie włosów; malowanie paznokci; noszenie makijażu, tatuaży; noszenie „bogatej” biżuterii, kolczykowanie ciała, z wyjątkiem uszu – jedna para kolczyków.
 9. 9)sposób używania telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych, których nie wolno używać podczas wszystkich zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych bez zgody nauczyciela. W sytuacji, kiedy uczeń nie będzie respektował powyższego zakazu, telefon komórkowy lub inne urządzenie elektroniczne zostanie mu odebrane i przekazane do sekretariatu. Uczeń będzie mógł odebrać telefon po zakończonych zajęciach.
 10. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:
 1. 1)oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;
 2. 2)promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.
 1. Przy ustaleniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe uwzględnia się wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym specjalistycznej.
 2. Półroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.
 3. Wejście w konflikt z prawem uniemożliwia uczniowi uzyskanie oceny wzorowej, bardzo dobrej, dobrej i poprawnej.
 4. Ocenę ustala wychowawca klasy po konsultacji z zespołem klasowym, nauczycielami uczącymi w danej klasie, biorąc pod uwagę również opinię innych zainteresowanych osób w tym pracowników administracji, obsługi, służby zdrowia, wychowawców świetlicy oraz ilość uzyskanych przez ucznia tzw. czerwonych kartek za łamania regulaminu szkolnego dotyczącego bezpieczeństwa. Przy ocenie zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe dopuszcza się opinie publicznej lub niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Kryteria ocen z zachowania

 1. 95.
 1. Uczeń uzyskuje dobrą ocenę zachowania jeżeli spełnia następujące kryteria:
 1. 1)osiąga wyniki w nauce na miarę swoich możliwości;
 2. 2)aktywnie uczestniczy w zajęciach dydaktycznych;
 3. 3)postępuje uczciwie;
 4. 4)zna i przestrzega statut szkoły i inne regulaminy obowiązujące w szkole;
 5. 5)nie narusza godności innych osób;
 6. 6)troszczy się o kulturę słowa;
 7. 7)właściwie reaguje w miarę możliwości na zło;
 8. 8)szanuje mienie szkolne i prywatne;
 9. 9)troszczy się o zdrowie własne i innych;
 10. 10)nie pije alkoholu i nie pali tytoniu;
 11. 11)nie zażywa narkotyków i innych substancji uzależniających;
 12. 12)troszczy się o higienę osobistą i estetykę własnego wyglądu, a w szczególności:
  1. nosi ustalony jednolity strój szkolny – z tym zastrzeżeniem, że dopuszcza się pięciokrotny brak stroju w semestrze,
  2. dba o schludność swojego stroju i wygląd,
  3. nie farbuje włosów,
  4. nie stosuje makijażu i nie maluje paznokci,
  5. nie kolczykuje ciała za wyjątkiem uszu u dziewcząt – najwyżej jeden mały kolczyk w uchu,
  6. nosi obuwie odpowiednie do wieku, 
  7. nosi obuwie zmienne i strój galowy -biała bluzka lub koszula, granatowa/czarna spódnica lub granatowe/czarne spodnie w klasach I-III kołnierz marynarski, a w klasach IV-VIII krawat marynarski.
 13. 13)szanuje pracę nauczycieli, pracowników administracji i obsługi oraz koleżanek 

i kolegów;

 1. 14)stosuje się do poleceń i uwag dyrekcji szkoły, nauczycieli i innych pracowników szkoły;
 2. 15)nie używa bez zgody nauczyciela podczas zajęć dydaktycznych sprzętu elektronicznego,
 3. 16)nie rejestruje przy pomocy urządzeń technicznych obrazów i dźwięków bez wiedzy
  i zgody zainteresowanych,
 4. 17)używa telefonu komórkowego wyłącznie w czasie przerwy jedynie do kontaktu
  z rodzicami lub w czasie zajęć za zgodą nauczyciela,
 5. 18)Uczeń przebywa na terenie szkoły pod opieką nauczycieli. W czasie wolnym od lekcji nie może być przy sklepiku szkolnym, na korytarzu, dziedzińcu, boisku lub w innych miejscach bez nadzoru. W takich sytuacjach otrzymuje pisemne upomnienie, a rodzice są o tym powiadomieni przez wychowawcę za pośrednictwem dziennika elektronicznego. Więcej niż trzy pisemne upomnienia w ciągu półrocza skutkują obniżeniem oceny  z zachowania.
 6. O uzyskaniu oceny wyższej decyduje spełnienie wszystkich kryteriów na ocenę dobrą 

i dodatkowo:

 1. 1)na ocenę bardzo dobrą uczeń winien nosić ustalony strój szkolny – dopuszcza się trzykrotny brak stroju w semestrze i spełniać co najmniej dwa z dodatkowych kryteriów podanych w pkt 3; 
 2. 2)na ocenę wzorową  uczeń winien nosi ustalony strój szkolny – dopuszcza się jednokrotny brak stroju w semestrze i spełniać co najmniej cztery z dodatkowych kryteriów podanych w pkt 3;
 3. 3)dodatkowe kryteria na ocenę bardzo dobrą lub wzorową, które winny być spełniane przez ucznia:
 1. prezentuje nienaganna kulturę osobistą,
 2. aktywnie pracuje w samorządzie klasowym i szkolnym, angażuje się w działania na rzecz klasy,
 3. uczestniczy w konkursach przedmiotowych, turniejach, olimpiadach, zawodach sportowych,
 4. reprezentuje szkołę w uroczystościach szkolnych,
 5. aktywnie uczestniczy w realizacji organizowanych w szkole akcji i imprez w tym społecznych, naukowych, artystycznych,
 6. pomaga koleżankom i kolegom, kieruje się życzliwością, bezinteresownością i troską,
 7. pracuje systematycznie i sumiennie nad rozwojem osobistym oraz osiągnięciem lepszych wyników w nauce poprzez samokształcenie i uczestnictwo w zajęciach dodatkowych.
 1. Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który naruszył wymagania stawiane przez szkołę na ocenę dobrą, ale w wyniku uwag i upomnień ze strony wychowawcy, nauczycieli, dyrekcji szkoły lub innych pracowników szkoły pracuje nad poprawą swojego postępowania. W przypadku spełnienia dwóch z kryteriów na ocenę bardzo dobrą/wzorową, uczeń może uzyskać ocenę dobrą.
 2. Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń lekceważąco odnoszący się do stawianych przez szkołę wymagań – określonych w kryteriach na ocenę dobrą. Przez lekceważenie rozumiemy brak poprawy postępowania pomimo uwag i upomnień ze strony wychowawcy, nauczycieli, dyrekcji szkoły i innych pracowników szkoły.
 3. Ocenę naganną może otrzymać uczeń, w stosunku do którego zostały wyczerpane wszystkie podejmowane przez szkołę działania o charakterze wychowawczym 
  i profilaktycznym i który w szczególności:
 1. stosuje w szkole przemoc fizyczną wobec uczniów, nauczycieli lub innych osób zagrażającą ich życiu lub zdrowiu bądź naruszającą ich bezpieczeństwo;
 2. na terenie szkoły: posiada, używa lub rozpowszechnia środki odurzające, substancje psychotropowe, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe, środki pirotechniczne;
 3. przynosi do szkoły materiały przedstawiające zachowanie agresywne, okrucieństwo wobec drugiego człowieka, treści pornograficzne lub obrażające uczucie religijne;
 4. świadomie niszczy dobra materialne należące do szkoły, uczniów, nauczycieli lub innych osób;
 5. narusza godność osobistą uczniów, nauczycieli lub innych osób poprzez zniesławienie, agresję lub prowokację;
 6. opuścił bez usprawiedliwienia ponad 40% czasu przeznaczonego na realizację wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
 1. Przy wystawianiu oceny zachowania wychowawca bierze pod uwagę samoocenę ucznia, ocenę innych uczniów z klasy oraz opinie innych nauczycieli i pracowników szkoły.
 2. Uczeń, który ma powyżej 30 godzin nieusprawiedliwionych nie może mieć oceny wyższej niż poprawna.
 3. Uczeń, który ma ponad 50 godzin nieusprawiedliwionych nie może mieć oceny wyższej niż nieodpowiednia.
 4. Uczeń, który popadł w konflikt z prawem w szczególności poprzez kradzież, pobicie, itp. nie może mieć oceny wyższej niż nieodpowiednia.
 5. Wychowawca może pominąć zastrzeżenia w pkt. 7,8,9 tylko i wyłącznie wtedy, gdy uczeń naprawił szkodę i diametralnie zmienił swoje zachowanie i przez okres co najmniej 2 miesięcy od zdarzenia nie było żadnych zastrzeżeń do jego zachowania.
 1. 96.
 1. W przypadku rażącego naruszenia praw ucznia przez nauczycieli i innych pracowników szkoły uczeń ma prawo złożyć pisemną skargę:
  1. 1)do dyrektora szkoły w formie bezpośredniej lub za pośrednictwem nauczyciela-wychowawcy;
  2. 2)do organu sprawującego nadzór pedagogiczny, jeśli dobra osobiste ucznia zostały naruszone przez dyrektora szkoły;
  3. 3)do Rzecznika Praw Dziecka lub Rzecznika Praw Obywatelskich.
 2. Uczeń za pośrednictwem swoich rodziców może także dochodzić swoich praw na drodze sądowej.

Egzamin klasyfikacyjny

 1. 97.
 1. Jeżeli w wyniku klasyfikacji półrocznej lub rocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła, w miarę możliwości, stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków. 
 2. Ustalona przez nauczyciela ocena klasyfikacyjna może być zmieniona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego lub poprawkowego.
 3. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych,  jeżeli brak jest podstaw do ustalenia półrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
 4. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
 5. Na wniosek rodziców ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.
 6. Egzamin klasyfikacyjny ma prawo zdawać także  uczeń, który:
  1. 1)realizuje, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny program lub tok nauki;
  2. 2)spełnia obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.
 1. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w ust. 6 pkt 2, nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zajęć technicznych, plastyki, muzyki
  i wychowania fizycznego oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.
 2. Uczniowi, o którym mowa w ust. 6 pkt 2, zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny zachowania.
 3. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z zastrzeżeniem ust. 10.
 4. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć technicznych, zajęć  komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć edukacyjnych.
 6. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.
 7. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.
 8. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 6 pkt 2, przeprowadza komisja, powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji wchodzą:
 1. 1)dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji;
 2. 2)nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy.
 1. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w ust. 6 pkt 2, oraz jego rodzicami, liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.
 2. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice ucznia.
 3. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności:
 1. 1)imiona i nazwiska nauczycieli, a w przypadku egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadzanego dla ucznia, o którym mowa w ust. 6 pkt 2 – skład komisji;
 2. 2)termin egzaminu klasyfikacyjnego;
 3. 3)zadania -ćwiczenia egzaminacyjne;
 4. 4)wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.
 1. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
 2. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
 3. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się “nieklasyfikowany”.
 4. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego półroczna i roczna  ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna.
 5. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna półroczna i roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
 6. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna, lecz w wyjątkowych przypadkach może zostać zmieniona na wniosek rady pedagogicznej.

Egzamin poprawkowy

 1. 98.
 1. Począwszy od klasy IV uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednego lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy. 
 2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć komputerowych, zajęć technicznych oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 
 4. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii zimowych lub letnich.
 5. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji  wchodzą:
  1. 1)dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji;
  2. 2)nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący;
  3. 3)nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji.
 1. Nauczyciel, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
 2. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności:
 1. 1)skład komisji;
 2. 2)termin egzaminu poprawkowego;
 3. 3)pytania egzaminacyjne;
 4. 4)wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę.

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 1. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września. 
 2. Po zdanym przez ucznia egzaminie poprawkowym, na najbliższym posiedzeniu rada pedagogiczna zatwierdza zmianę oceny z danego przedmiotu. Po zatwierdzeniu przez radę pedagogiczną oceny wychowawca klasy, jest zobowiązany w ciągu 14 dni wypisać uczniowi nowe świadectwo szkolne. 
 3. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę z zastrzeżeniem ust. 11.
 4. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.
 1. 99.
 1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia w formie pisemnej do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 
 2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:
  1. 1)w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych. Sprawdzian ten przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń;
  2. 2)w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów;
   w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. Posiedzenie komisji odbywa się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń.
 1. Termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.
 2. W skład komisji wchodzą:
 3. 1)w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
  1. dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,
  2. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
  3. dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne;
 4. 2)w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
 1. dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,
 2. wychowawca klasy,
 3. wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne
  w danej klasie,
 4. pedagog,
 5. przedstawiciel samorządu uczniowskiego,
 6. przedstawiciel rady rodziców.
 1. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt 1 lit. b, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach.
  W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
 2. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
 3. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
 4. 1)w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
 1. skład komisji,
 2. termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1,
 3. zadania  – pytania  sprawdzające,
 4. wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę.
 5. 2)przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
 1. a) skład komisji,
 2. b)termin posiedzenia komisji,
 3. c)wynik głosowania,
 4. d)ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem. 
 1. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
 2. Do protokołu, o którym mowa w ust. 7 pkt 1, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
 3. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu
  w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
 4. Przepisy ust. 1-9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej oceny wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku, ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

Egzamin ósmoklasisty

 1. 100.
 1. Egzamin przeprowadza się w klasie VIII szkoły podstawowej jako obowiązkowy egzamin zewnętrzny
 2. Egzamin obejmuje  wiadomości i umiejętności kształcenia ogólnego w odniesieniu do czterech kluczowych przedmiotów nauczanych na dwóch pierwszych etapach edukacyjnych tj. Języka polskiego, matematyki i języka obcego oraz jednego z wybranych przedmiotów spośród: biologii, geografii, chemii, fizyki lub historii.
 3. Egzamin ma formę pisemną. Przystąpienie do niego jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej.
 4. Uczeń może wybrać tylko jeden język, który uczy się w szkole jako obowiązkowy.
 5. Egzamin jest przeprowadzany w trzech kolejnych dniach. 
 6. Jeżeli uczeń uczy się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego więcej niż jednego języka obcego nowożytnego, jego rodzice (prawni opiekunowie) składają dyrektorowi szkoły, nie później niż do 30 września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin pisemną  deklarację wskazującą język obcy nowożytny, z którego uczeń przystąpi do drugiej części egzaminu.
 7. Uczeń, który jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej albo laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, organizowanego z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem jest zwolniony z odpowiedniej części egzaminu. Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem z tej części egzaminu najwyższego wyniku. 
 8. Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniowie niepełnosprawni, niedostosowani społecznie oraz zagrożeni niedostosowaniem społecznym, przystępują do egzaminu w warunkach i/lub formach dostosowanych do ich potrzeb. Szczegółowe informacje dotyczące dostosowań są ogłaszane w komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej publikowanym na stronie internetowej CKE do końca sierpnia poprzedzającego rok szkolny, w którym jest przeprowadzany egzamin.
 9. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzona i oceniona praca ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) do wglądu w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej.
 10. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania dostosowanie warunków i formy przeprowadzania egzaminu do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
 11. Opinia powinna być wydana przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną, nie później niż do końca września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin.
 12. Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia przedkładają opinię dyrektorowi szkoły, w terminie do dnia 15 października roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin.
 13. Uczniowie chorzy lub niesprawni czasowo, na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia, wydanego przez lekarza, mogą przystąpić do egzaminu w warunkach i formie odpowiednich ze względu na ich stan zdrowia.
 14. Uczeń który z przyczyn losowych lub zdrowotnych:
 1. nie przystąpił do egzaminu lub danej części egzaminu w ustalonym terminie albo;
 2. przerwał daną część egzaminu przystępuje do egzaminu  w dodatkowym terminie ustalonym w harmonogramie przeprowadzania egzaminu w szkole, której jest uczniem.
 1. Uczeń, który nie przystąpił do egzaminu lub danej części egzaminu w dodatkowym terminie, ustalonym w harmonogramie przeprowadzania egzaminu powtarza ostatnią klasę odpowiednio szkoły podstawowej oraz przystępuje do egzaminu w następnym roku.
 2. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do egzaminu w dodatkowym terminie, ustalonym w harmonogramie przeprowadzania egzaminu dyrektor komisji okręgowej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu lub danej części egzaminu. dyrektor szkoły składa wniosek w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia. 
 3. W przypadku, o którym mowa w ust. 16, w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu zamiast wyniku z egzaminu  z odpowiedniej części egzaminu wpisuje się odpowiednio „zwolniony” lub „zwolniona”.”
 4. Uczeń, który jest chory w czasie trwania egzaminu może korzystać ze sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę.
 5. Za dostosowanie warunków i formy przeprowadzania egzaminu do potrzeb uczniów odpowiada przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego.

Wyniki egzaminu

 1. 101.
 1. Prace uczniów sprawdzają egzaminatorzy wpisani do ewidencji egzaminatorów, powołani przez dyrektora komisji okręgowej. Wynik egzaminu ustala komisja okręgowa na podstawie liczby punktów przyznanych przez egzaminatorów.
 2. Wynik egzaminu ustalony przez komisję okręgową jest ostateczny.
 3. Wyniki egzaminu są wyrażane w skali procentowej 
 4. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów), sprawdzona i oceniona praca ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) do wglądu w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej.
 5. Wynik egzaminu nie wpływa na ukończenie szkoły. Wyniku egzaminu  nie odnotowuje się na świadectwie ukończenia szkoły.
 6. Wyniki egzaminu oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach tego egzaminu dla każdego ucznia komisja okręgowa przekazuje do szkoły nie później niż na 7 dni przed zakończeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych, a w przypadku, o którym mowa w §83 ust. 14 – do dnia 31 sierpnia danego roku.
 7. Zaświadczenie o wynikach egzaminu dyrektor szkoły przekazuje uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom).

Promowanie i ukończenie szkoły

 1. 102.
 1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej z zastrzeżeniem postanowień art. 63 ust.11. 
 2. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.
 3. Ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym promuje się do klasy programowo wyższej, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami.
 4. Uczeń klasy I-III otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli jego osiągnięcia edukacyjne w danym roku oceniono pozytywnie.
 5. W wyjątkowych sytuacjach rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III na wniosek wychowawcy klasy oraz po zasięgnięciu opinii rodziców.
 6. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który uzyskał tytuł laureata konkursu przedmiotowego
  o zasięgu wojewódzkim bądź laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej albo półrocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.
 7. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 1, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę.
 8. Uczeń, który posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i ma opóźnienie
  w realizacji programu nauczania co najmniej jednej klasy, a który w szkole uzyskuje  ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych oceny uznane za pozytywne w ramach wewnątrzszkolnego systemu oceniania oraz rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym programów nauczania dwóch klas, może być promowany do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.
 1. 103.
 1. Uczeń kończy szkołę podstawową:
 1. 1)jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się półrocznej i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz półroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych w szkole danego typu, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej;
 2. 2)jeżeli ponadto przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa §83.
 1. Uczeń kończy szkołę podstawową z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, o której mowa w ust. 1 pkt. 1, uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.
 2. O ukończeniu szkoły przez ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia na zakończenie klasy programowo najwyższej rada pedagogiczna, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia,
  w porozumieniu z rodzicami.
 1. 104.
 1. Szkoła zapewnia opiekę nad uczniami szczególnie zdolnymi poprzez umożliwienie realizowania indywidualnych programów nauczania, indywidualnego toku nauczania oraz ukończenia szkoły w skróconym czasie.
 2. Na indywidualny program lub tok nauki zezwala dyrektor szkoły, na wniosek lub za zgodą rodziców, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej, wyznaczając nauczyciela opiekuna.
 3. Indywidualny program lub tok nauczania mają na celu umożliwienie uczniowi rozwijania szczególnych uzdolnień i zainteresowań przez dostosowanie zakresu i tempa uczenia się do jego indywidualnych możliwości i potrzeb.
 4. Indywidualny tok zakłada ukończenie nauki w skróconym czasie, dzięki możliwości klasyfikowania i promowania ucznia w ciągu całego roku szkolnego oraz dzięki możliwości zrealizowania w jednym roku kilku lub wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu dwu, a nawet więcej klas.
 5. Uczeń realizujący indywidualny tok nauki może być zwolniony z obowiązku uczęszczania na lekcje tych zajęć edukacyjnych do właściwej klasy; może uczęszczać na zajęcia do klasy programowo wyższej, a także do szkoły wyższego stopnia .
 6. Uczeń realizujący indywidualny program lub tok nauczania może być promowany do klasy programowo wyższej poza normalnym trybem w czasie roku szkolnego i na koniec roku szkolnego uchwałą rady pedagogicznej. 
 7. Wniosek o promowanie poza normalnym trybem może być złożony do dyrektora szkoły przez:
 1. 1)rodziców;
 2. 2)wychowawcę klasy. 
 3. Promowanie poza normalnym trybem musi być odnotowane w arkuszu ocen z klauzulą: „uchwałą rady pedagogicznej, z dnia … promowany/a poza normalnym trybem do klasy …”. 

ROZDZIAŁ XVI

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE

Informacje ogólne

 1. 105.
 1. Szkoła prowadzi oddział/y przedszkolny/e.
 2. Nauczyciele pracujący w oddziale przedszkolnym zatrudniani są według zasad obowiązujących w placówkach nieferyjnych.
 3. Oddział przedszkolny w szczególności: 
 1. realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego;
 2. przygotowuje dzieci do podjęcia nauki w szkole.
 1. 106.
 1. Oddział przedszkolny funkcjonuje cały rok szkolny, z wyjątkiem przerwy wakacyjnej. 
 2. Oddział przedszkolny pracuje w godzinach od 7.00 do 17.00, zatwierdzonych przez organ prowadzący.
 3. Oddział przedszkolny czynny jest pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku bezpłatnie przez 5 godzin dziennie.
 4. Dopuszcza się możliwość dłuższego, odpłatnego  pobytu dziecka w placówce. Wysokość opłaty ustala organ prowadzący.
 5. Dzienny czas pracy oddziału przedszkolnego uwzględnia przepisy w sprawie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
 6. Termin przerwy wakacyjnej dla oddziału przedszkolnego ustala organ prowadzący na wniosek dyrektora.
 7. O terminie przerwy wakacyjnej rodzice zostają poinformowani z co najmniej  sześciomiesięcznym uprzedzeniem.
 8. W okresie przerwy wakacyjnej dzieciom zapewnia się opiekę w dyżurującym oddziale przedszkolnym w innej szkole.
 9. W miesiącu wakacyjnym, w którym placówka prowadzi działalność dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą do oddziału przedszkolnego mogą być przyjmowane dzieci z innych szkół.
 10. W okresie dyżuru pełnionego przez oddział przedszkolny rodzice dokonują zgłoszenia dziecka na piśmie w terminie wyznaczonym przez dyrektora w macierzystej placówce.
 1. 107.
 1. Godzina zajęć w oddziale przedszkolnym trwa 60 minut.
 2. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest wg przyjętego przedszkolnego programu nauczania umożliwiającego realizację  podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
 3. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, w szczególności zajęć umuzykalniających, nauki języka obcego, nauki religii powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić 30 minut.
 4. Sposób prowadzenia przez nauczyciela oddziału przedszkolnego dokumentacji regulują odrębne przepisy.
 1. 108.
 1. Liczba dzieci w oddziale nie powinna przekraczać 25.
 2. Dyrektor powierza każdy oddział opiece jednemu lub dwóm nauczycielom, zależnie od zgody organu prowadzącego.
 3. Oddział przedszkolny  organizuje w ciągu roku szkolnego trzy stałe spotkania z rodzicami. 


Bezpieczeństwo dzieci

 1. 109.
 1. Oddział przedszkolny zapewnia dzieciom bezpieczeństwo, w szczególności poprzez:
 1. sprawowanie przez nauczycieli, którym powierzono dzieci, opieki nad nimi;
 2. przyjęcia odpowiedzialności za bezpieczeństwo dziecka od momentu oddania dziecka  przez rodziców pod opiekę nauczycieli;
 3. zapewnienie dzieciom pełnego poczucia bezpieczeństwa – zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym.
 1. Opiekę nad dziećmi podczas zajęć poza terenem szkoły, w trakcie organizowanych  wycieczek, sprawują nauczyciele, których opiece powierzono oddziały uczestniczące w zajęciach lub nauczyciele wyznaczeni przez dyrektora oraz – w razie potrzeby – za zgodą dyrektora inne osoby dorosłe, w szczególności rodzice.
 2. Obowiązki opiekunów podczas organizowanych wycieczek określają odrębne przepisy.
 1. 110.
 1. Dzieciom uczęszczającym do oddziału przedszkolnego nie są podawane żadne leki.
 2. W przypadku choroby zakaźnej dziecka rodzice zobowiązani są do powiadomienia o tym nauczyciela lub dyrektora placówki.
 3. Rodzice zobowiązani są do przyprowadzania tylko zdrowego dziecka, a w przypadku otrzymania informacji o chorobie dziecka w trakcie jego pobytu w oddziale przedszkolnym do jego niezwłocznego odebrania
 1. 111.
 1. Rodzice opłacają na początku każdego roku szkolnego, dobrowolną składkę ubezpieczeniową za dziecko. 


Zasady rekrutacji do oddziału przedszkolnego

 1. 112.
 1. Do oddziału przedszkolnego mogą uczęszczać dzieci w wieku od 5 do 6 lat.
 2. Do oddziału przedszkolnego mogą również uczęszczać dzieci starsze, którym na podstawie odrębnych przepisów odroczono spełnianie obowiązku szkolnego. 
 3. Rekrutację dzieci do oddziału przedszkolnego przeprowadza się w oparciu o zasadę  powszechnej dostępności.
 4. Rekrutacja do oddziału przedszkolnego  prowadzona jest w dwóch etapach:
 1. I etap rekrutacji odbywa się z wykorzystaniem systemu elektronicznego;
 2. II etap rekrutacji, bez wykorzystania systemu elektronicznego, prowadzony jest w sytuacji gdy szkoła  dysponuje wolnym miejscem w oddziale przedszkolnym.
 1. Zasady, kryteria i terminy rekrutacji elektronicznej ustalane są co roku przez organ prowadzący i dostępne są na stronie internetowej BIP organu prowadzącego oraz na tablicy ogłoszeń w Szkole.
 2. Niepodpisanie przez rodziców  w wyznaczonym terminie oświadczenia potwierdzającego wolę kontynuacji rocznego przygotowania przedszkolnego jest  równoznaczne z rezygnacją z miejsca w oddziale przedszkolnym.
 3. Nieusprawiedliwiona, co najmniej 50 % nieobecność dziecka w miesiącu podczas obowiązkowych zajęć edukacyjnych w oddziale przedszkolnym jest równoznaczna z niespełnianiem obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego.
 4. Niespełnianie  obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Przyprowadzanie i odbieranie dziecka z oddziału przedszkolnego

 1. 113.
 1. Przyprowadzanie i odbieranie dziecka z oddziału przedszkolnego dokonywane jest przez rodziców lub upoważnioną przez nich osobę pełnoletnią.
 2. Upoważnienie dokonywane jest w formie pisemnej.
 3. Rodzice obowiązani są przekazać dziecko pod opiekę nauczycielowi, wyklucza się pozostawienie samych dzieci przed budynkiem lub w szatni.
 4. Dzieci przyprowadzane do zerówki szkolnej przed godziną 8.00 pozostają pod opieką nauczyciela dyżurującego.
 5. Dzieci odbierane z zerówki szkolnej po godzinie 16.00 pozostają pod opieką nauczyciela dyżurującego. Dzieci muszą być odebrane do godziny 17.00.
 6. Fakt odbioru dziecka należy zgłosić nauczycielowi.
 7. Niedopuszczalne jest odbieranie dziecka przez osobę będącą w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub będącą pod wpływem środków odurzających.
 8. W przypadku nieodebrania dziecka o czasie szkoła informuje o tym fakcie policję, a za jej pośrednictwem przekazuje dziecko właściwej placówce opiekuńczej.
 1. 114.
 1. Rodzic zobowiązuje się do:
 1. powiadomienia o terminie nieobecności dziecka najpóźniej w drugim dniu nieobecności dziecka;
 2. złożenia pisemnego usprawiedliwienia długotrwałej, ciągłej nieobecności dziecka obejmującej co najmniej 25 % dni w miesiącu  kalendarzowym.
 1. 115.

Prawa i obowiązki dziecka w oddziale przedszkolnym

 1. Wychowanek grupy przedszkolnej ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji o Prawach Dziecka, a w szczególności prawo do:
 1. 1)akceptacji takim jakie jest;
 2. 2)zabawy i wyboru towarzyszy zabawy;
 3. 3)opieki i ochrony;
 4. 4)właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznego  zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i pracy umysłowej; odpowiadającego jego potrzebom, zainteresowaniom i możliwościom psychofizycznym; zgodnego z tempem indywidualnego rozwoju;
 5. 5)szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania;
 6. 6)ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej;
 7. 7)ochrony i poszanowania jego godności osobistej oraz własności;
 8. 8)doświadczania konsekwencji własnego zachowania (ograniczonego względami bezpieczeństwa własnego i innych);
 9. 9)aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymania w tym pomocy;
 10. 10)odkrywania, pobudzania i wzmacniania własnego potencjału twórczego;
 11. 11)znajomości swoich praw oraz obowiązków.
 12. Wychowanek grupy przedszkolnej ma obowiązek: 
 1. 1)szanować nietykalność cielesną innych dzieci i dorosłych,
 2. 2)kulturalnie i z szacunkiem odnosić się do rówieśników i osób dorosłych (szanować prawa innych ludzi),
 3. 3)zachowywać się zgodnie z przyjętymi normami i zasadami akceptowanymi przez grupę i społeczność szkolną,
 4. 4)służyć pomocą młodszym i słabszym,
 5. 5)przestrzegać ustalonych zasad bezpieczeństwa w budynku i poza nim, w szczególności nie oddalać się od grupy,
 6. 6)dbać o estetykę i higienę własnego wyglądu,
 7. 7)dbać o otoczenie na miarę swoich możliwości (m.in. sprzątać po skończonej zabawie i pracy),
 8. 8)starać się w miarę możliwości wywiązywać z przyjętych na siebie obowiązków np. dyżurnego,
 9. 9)respektować polecenia nauczyciela i innych osób uczestniczących w procesie wychowania,
 10. 10)informować nauczyciela o potrzebach fizjologicznych,
 11. 11)przyjaźnie odnosić się do świata przyrody,
 12. 12)godnie reprezentować szkołę w kontaktach ze  środowiskiem.

ROZDZIAŁ XVII

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

 1. 116.

 Obowiązki i prawa nauczycieli

 1. Nauczyciele prowadzą pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą, są odpowiedzialni za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych ich opiece uczniów.
 2. Do obowiązków nauczycieli należy:
  1. 1)dbałość o życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć organizowanych przez szkołę;
  2. 2)prawidłowa organizacja i realizacja procesu dydaktycznego w przydzielonych oddziałach, m.in. wykorzystanie najnowszej wiedzy merytorycznej i metodycznej do pełnej realizacji wybranego  programu nauczania danego przedmiotu, wybór optymalnych  form organizacyjnych i metod nauczania w celu maksymalnego ułatwienia uczniom zrozumienia istoty realizowanych zagadnień, motywowanie uczniów do aktywnego udziału w lekcji, formułowania własnych opinii i sadów, wybór odpowiedniego podręcznika   i poinformowanie o nim uczniów;
  3. 3)kształcenie i wychowywanie młodzieży w umiłowaniu ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka;
  4. 4)dbanie o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów;
  5. 5)tworzenie własnego warsztatu pracy dydaktycznej, wykonywanie pomocy dydaktycznych wspólnie z uczniami, udział w gromadzeniu innych niezbędnych środków dydaktycznych (zgłaszanie  dyrekcji zapotrzebowania, pomoc w zakupie), dbałość o pomoce i sprzęt szkolny;
  6. 6)wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności  i zainteresowań;
  7. 7)rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych, a w szczególności rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń szkolnych, ryzyka wystąpienia specyficznych trudności  w nauce, rozpoznawanie predyspozycji i uzdolnień uczniów;
  8. 8)indywidualizowanie pracy z uczniami na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, a w szczególności dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych uczniów objętych w szkole pomocą psychologiczno-pedagogiczną;
  9. 9)wnioskowanie do wychowawcy o objęcie pomocą psychologiczno-pedagogiczną ucznia, w przypadkach, gdy podejmowane przez nauczyciela działania nie przyniosły oczekiwanych zmian lub, gdy nauczyciel zdiagnozował wybitne uzdolnienia;
  10. 10)dostosowanie wymagań edukacyjnych z nauczanego przedmiotu do indywidualnych potrzeb psychofizycznych  i edukacyjnych ucznia:
 1. posiadającego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania  i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych albo przepisów w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach   i oddziałach oraz w ośrodkach,
 2. posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego orzeczenia,
 3. posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej – na podstawie tej opinii,
 4. nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w lit. a – c , który objęty jest pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów, o którym mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach;
 5. posiadających opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania określonych ćwiczeń na wychowaniu fizycznym.
 1. 11)bezstronne, obiektywne, systematyczne i sprawiedliwe ocenianie wiedzy
  i umiejętności uczniów z zachowaniem wspierającej i motywującej funkcji oceny;
 2. 12)uzasadnianie wystawianych ocen w sposób określony w wewnątrzszkolnym systemie oceniania;
 3. 13)informowanie rodziców uczniów, wychowawcy klasy i dyrektora szkoły
  o wynikach dydaktyczno-wychowawczych swoich uczniów;
 4. 14)doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej, aktywny udział we wszystkich posiedzeniach rady pedagogicznej;
 5. 15)aktywny udział w życiu szkoły: uczestnictwo w uroczystościach i imprezach organizowanych przez szkołę, opieka nad uczniami skupionymi w organizacji, kole przedmiotowym, zainteresowań lub innej formie organizacyjnej;
 6. 16)przestrzeganie tajemnicy rady pedagogicznej;
 7. 17)przestrzeganie dyscypliny pracy: aktywne pełnienie dyżurów, natychmiastowe informowanie dyrektora o nieobecności w pracy, punktualne rozpoczynanie
  i kończenie zajęć;
 8. 18)prawidłowe i terminowe prowadzenie dokumentacji przedmiotu oraz czynności
  i zajęć dodatkowych;
 9. 19)przestrzeganie zasad współżycia społecznego i dbanie o właściwe relacje pracownicze;
 10. 20)wykonywanie poleceń przełożonych i realizowanie zapisów regulaminów wewnętrznych obowiązujących w szkole;
 11. 21)dbałość o pomoce i sprzęt, wzbogacanie własnego warsztatu pracy przedmiotowej
  i wychowawczej;
 12. 22)dokonanie wyboru podręczników i programu nauczania lub opracowanie własnego programu nauczania i zapoznanie z  nimi uczniów i rodziców, po uprzednim przedstawieniu ich do zaopiniowania przez Radę Pedagogiczną;
 13. 23)uczestniczenie w przeprowadzaniu egzaminu w ostatnim roku nauki w szkole.
 14. Nauczyciel ma prawo:
 1. 1)decydować w sprawie doboru metod, form organizacyjnych pracy dydaktycznej, podręczników i pomocy dydaktycznych w nauczaniu swojego przedmiotu;
 2. 2)decydować o treści programu koła lub zespołu;
 3. 3)decydować o ocenach bieżących, semestralnych i rocznych swoich uczniów;
 4. 4)składać propozycję ocen zachowania uczniów;
 5. 5)wnioskować w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar regulaminowych dla swoich uczniów;
 6. 6)decydować w sprawach określonych w regulaminie rady pedagogicznej.
 7. Nauczyciel odpowiada przed dyrektorem szkoły, organem prowadzącym i rodzicami za:
 1. 1)życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów;
 2. 2)poziom wyników dydaktyczno-wychowawczych ze swojego przedmiotu;
 3. 3)tragiczne skutki wynikłe z braku właściwego nadzoru nad bezpieczeństwem uczniów na zajęciach szkolnych, podczas dyżurów, na zajęciach pozalekcyjnych i wycieczkach;
 4. 4)nieprzestrzeganie procedury postępowania po zaistnieniu wypadku uczniowskiego lub na wypadek pożaru;
 5. 5)stan warsztatu pracy, powierzonych sprzętów i urządzeń oraz środków dydaktycznych;
 6. 6)zniszczenie lub stratę elementów majątku i wyposażenia szkoły przydzielonych mu przez kierownictwo szkoły, a wynikające z nieporządku, braku prawidłowego nadzoru.
 1. Praca nauczyciela jest hospitowana i oceniania zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Zadaniem nauczyciela edukacji przedszkolnej jest prowadzenie obserwacji pedagogicznej mającej na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dziecka oraz dokumentowanie tych obserwacji. Nauczyciel edukacji przedszkolnej przeprowadza analizę gotowości szkolnej dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej, tzw. diagnozę przedszkolną.
 3. W szkole może być, za zgodą organu prowadzącego, zatrudniony asystent nauczyciela prowadzącego zajęcia w klasach I – III lub asystent wychowawcy świetlicy. Do zadań asystenta należy wspieranie nauczycieli lub wychowawcy świetlicy. Asystent wykonuje zadania pod kierunkiem nauczyciela, do którego jest przydzielony.
 1. 117.

Zadania wychowawców klas

 1. Zadaniem wychowawcy klasy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a   w szczególności:  
 1. 1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz    przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie;
 2. 2)inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów;
 3. 3)podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.
 4. Wychowawca realizuje zadania poprzez: 
 1. 4)bliższe poznanie uczniów, ich zdrowia, cech osobowościowych, warunków rodzinnych
  i bytowych, ich  potrzeb i oczekiwań;
 2. 5)rozpoznawanie i diagnozowanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych wychowanków;
 3. 6)wnioskowanie o objęcie wychowanka pomocą psychologiczno-pedagogiczną;
 4. 7)tworzenie środowiska zapewniającego wychowankom prawidłowy rozwój fizyczny
  i psychiczny, opiekę wychowawczą oraz atmosferę bezpieczeństwa i zaufania;
 5. 8)ułatwianie adaptacji w środowisku rówieśniczym (kl.1) oraz pomoc w rozwiązywaniu konfliktów  z rówieśnikami;
 6. 9)pomoc w rozwiązywaniu napięć powstałych na tle konfliktów rodzinnych, niepowodzeń szkolnych  spowodowanych trudnościami w nauce;
 7. 10)organizowanie życia codziennego wychowanków w szkole, wdrażanie ich do współpracy
  i współdziałania z nauczycielami i wychowawcą;
 8. 11) realizację planu zajęć do dyspozycji wychowawcy;
 9. 12) czuwanie nad organizacją i przebiegiem pracy uczniów w klasie oraz nad wymiarem
  i rozkładem prac zadawanych im do samodzielnego wykonania w domu;
 10. 13)utrzymywanie systematycznego kontaktu z nauczycielami uczącymi w powierzonej mu klasie w celu ustalenia zróżnicowanych wymagań wobec uczniów i sposobu udzielania im pomocy w nauce;
 11. 14)rozwijanie pozytywnej motywacji uczenia się, wdrażanie efektywnych technik uczenia się; 
 12. 15) wdrażanie uczniów do wysiłku, rzetelnej pracy, cierpliwości, pokonywania trudności, odporności na niepowodzenia, porządku i punktualności, do prawidłowego i efektywnego organizowania sobie pracy;
 13. 16) systematyczne interesowanie się postępami (wynikami) uczniów w nauce: zwracanie szczególnej uwagi  zarówno na uczniów szczególnie uzdolnionych, jak  i na tych, którzy mają trudności i niepowodzenia w   nauce, analizowanie wspólnie  z wychowankami, samorządem klasowym, nauczycielami i rodzicami przyczyn niepowodzeń uczniów w nauce, pobudzanie dobrze i średnio uczących się do dalszego podnoszenia wyników w nauce, czuwanie nad regularnym uczęszczaniem uczniów na zajęcia lekcyjne,  badanie przyczyn opuszczania przez wychowanków zajęć szkolnych, udzielanie wskazówek i pomocy tym, którzy (z przyczyn obiektywnych) opuścili znaczną ilość zajęć szkolnych i mają trudności w uzupełnieniu materiału;
 14. 17) wdrażanie wychowanków do społecznego działania oraz kształtowania właściwych postaw moralnych, kształtowanie właściwych stosunków miedzy uczniami — życzliwości, współdziałania, wzajemnej pomocy, wytwarzanie atmosfery sprzyjającej rozwijaniu wśród nich koleżeństwa i przyjaźni, kształtowanie umiejętności wspólnego gospodarowania na terenie klasy, odpowiedzialności za ład, czystość estetykę klas, pomieszczeń i terenu szkoły,  rozwijanie samorządności i inicjatyw uczniowskich;
 15. 18) podejmowanie działań umożliwiających pożyteczne i wartościowe spędzanie czasu wolnego, pobudzanie do różnorodnej działalności i aktywności sprzyjającej wzbogacaniu osobowości i kierowanie tą  aktywnością, rozwijanie zainteresowań i zamiłowań, interesowanie się udziałem uczniów w życiu szkoły, konkursach, zawodach, ich działalnością w kołach i organizacjach;
 16. 19) tworzenie poprawnych relacji interpersonalnych opartych na życzliwości i zaufaniu, m.in. poprzez organizację  zajęć pozalekcyjnych, wycieczek, biwaków, rajdów, obozów wakacyjnych, zimowisk, wyjazdów na „ zielone szkoły”; 
 17. 20) unikanie złośliwości i przesady w ocenie błędów i wad uczniów;
 18. 21)tworzenie warunków umożliwiających uczniom odkrywanie i rozwijanie pozytywnych stron ich osobowości: stwarzanie uczniom warunków do wykazania się nie tylko zdolnościami poznawczymi, ale  także – poprzez powierzenie zadań na rzecz spraw i osób drugich – zdolnościami organizacyjnymi, opiekuńczymi, artystycznymi, menedżerskimi, przymiotami ducha i charakteru;
 19. 22) wdrażanie uczniów do dbania o zdrowie, higienę osobistą i psychiczną, o stan higieniczny otoczenia oraz  do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w szkole  i poza szkołą;
 20. 23) współpraca z rodzicami, opiekunami uczniów w sprawach  ich zdrowia,  organizowanie opieki i pomocy materialnej  uczniom;
 21. 24) udzielanie pomocy, rad i wskazówek uczniom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych, występowanie do organów szkoły i innych instytucji z wnioskami o udzielenie pomocy. 
 1. Wychowawca ustala ocenę zachowania swoich wychowanków po zasięgnięciu opinii ucznia, jego kolegów i nauczycieli, wnioskuje w sprawie przyznawania nagród i udzielania kar. Wychowawca  ma prawo ustanowić przy współpracy z Klasową Radą rodziców własne formy nagradzania i motywowania wychowanków. 
 2. Wychowawca zobowiązany jest do wykonywania czynności administracyjnych dotyczących klas:
 1. prowadzi dziennik lekcyjny, arkusze ocen;
 2. sporządza zestawienia statystyczne dotyczące  klasy;
 3. nadzoruje prowadzenie ewidencji wpłat składek przez skarbnika klasowego;
 4. wypisuje świadectwa szkolne;
 5. wykonuje inne czynności administracyjne dotyczące klasy, zgodnie z zarządzeniami  władz  szkolnych,  poleceniami dyrektora  szkoły oraz uchwałami rady pedagogicznej.
 1. 118.

Zadania nauczycieli w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczniom

 1. Nauczyciel jest odpowiedzialny za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów, nad którymi sprawuje opiekę podczas zajęć edukacyjnych organizowanych przez szkołę.
 2. Nauczyciel jest zobowiązany skrupulatnie przestrzegać i stosować przepisy
  i zarządzenia odnośnie bhp i p/poż., a także odbywać wymagane szkolenia z tego zakresu.
 3. Nauczyciel jest zobowiązany pełnić dyżur w godzinach i miejscach wyznaczonych przez dyrektora szkoły. W czasie dyżuru nauczyciel jest zobowiązany do: 
 1. punktualnego rozpoczynania dyżuru i ciągłej obecności w miejscu podlegającym jego nadzorowi;
 2. aktywnego pełnienia dyżuru:
 1. reagowania na wszelkie przejawy zachowań odbiegających od przyjętych norm, w szczególności na niebezpieczne, zagrażające bezpieczeństwu uczniów zachowania (agresywne postawy wobec kolegów, bieganie, siadanie na poręcze schodów, parapety okienne i inne,
 2. nie może zajmować się sprawami postronnymi, jak przeprowadzanie rozmów z rodzicami i innymi osobami i czynnościami, które przeszkadzają w czynnym spełnianiu dyżuru;
 1. przestrzegania zakazu otwierania okien na korytarzach, obowiązku zamykania drzwi do sal lekcyjnych;
 2. dbania, by uczniowie nie śmiecili, nie brudzili, nie dewastowali ścian, ławek  i innych urządzeń szkolnych oraz by nie niszczyli roślin i dekoracji;
 3. zwracania uwagi na przestrzeganie przez uczniów ustalonych zasad wchodzenia do budynku szkolnego lub sal lekcyjnych;
 4. egzekwowania, by uczniowie nie opuszczali terenu szkoły podczas przerw;
 5. niedopuszczenia do palenia papierosów na terenie szkoły – szczególnie  w toaletach szkolnych;
 6. natychmiastowego zgłoszenia dyrekcji szkoły faktu zaistnienia wypadku i podjęcia działań zmierzających do udzielenia pierwszej pomocy i zapewnienia dalszej opieki oraz zabezpieczenia miejsca wypadku.
 1. Nauczyciel nie może pod żadnym pozorem zejść z dyżuru bez ustalenia zastępstwa
  i poinformowania o tym fakcie dyrektora szkoły lub wicedyrektora;
 2. Nauczyciel obowiązany jest zapewnić właściwy nadzór i bezpieczeństwo uczniom biorącym udział w pracach na rzecz szkoły i środowiska. Prace mogą być wykonywane po zaopatrzeniu uczniów w odpowiedni do ich wykonywania sprzęt, urządzenia i środki ochrony indywidualnej.
 3. Nie wolno rozpoczynać zajęć, jeżeli w pomieszczeniach lub innych miejscach, w których mają być prowadzone zajęcia stan znajdującego się wyposażenia stwarza zagrożenia dla bezpieczeństwa.
 4. Nauczyciel jest zobowiązany do niezwłocznego przerwania i wyprowadzenia
  z zagrożonych miejsc osoby powierzone opiece, jeżeli stan zagrożenia powstanie lub ujawni się w czasie zajęć.
 5. Nauczyciel jest zobowiązany do zaznajamiania uczniów przed dopuszczeniem do zajęć przy maszynach i innych urządzeniach technicznych w laboratoriach i pracowniach z zasadami  i metodami pracy zapewniającymi bezpieczeństwo i higienę pracy przy wykonywaniu czynności na stanowisku roboczym. Rozpoczęcie zajęć może nastąpić po sprawdzeniu i upewnieniu się przez prowadzącego zajęcia, iż stan maszyn i urządzeń technicznych, instalacji elektrycznej  i narzędzi pracy, a także inne warunki środowiska pracy nie stwarzają zagrożeń dla bezpieczeństwa uczniów.
 6. Nauczyciele zobowiązani są do przestrzegania ustalonych godzin rozpoczynania
  i kończenia zajęć edukacyjnych oraz respektowania prawa uczniów do pełnych przerw międzylekcyjnych.
 7. Nauczyciel ma obowiązek zapoznać się i przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa pożarowego w szkole.
 8. Nauczyciel organizujący wyjście uczniów ze szkoły lub wycieczkę ma obowiązek przestrzegać zasad ujętych w procedurze organizacji wycieczek szkolnych i zagranicznych, obowiązującej w Szkole.
 9. Nauczyciel w trakcie prowadzonych zajęć w klasie:
 1. ma obowiązek wejść do sali pierwszy, by sprawdzić czy warunki do prowadzenia lekcji nie zagrażają bezpieczeństwu uczniów i nauczyciela; jeżeli sala lekcyjna nie odpowiada warunkom bezpieczeństwa nauczyciel ma obowiązek zgłosić to do dyrektora szkoły celem usunięcia usterek; do czasu naprawienia usterek nauczyciel ma prawo odmówić prowadzenia zajęć w danym miejscu;
 2. podczas zajęć nauczyciel nie może pozostawić uczniów bez żadnej opieki;
 3. w razie stwierdzenia niedyspozycji ucznia, jeśli stan jego zdrowia pozwala, należy skierować go  w towarzystwie drugiej osoby do pielęgniarki szkolnej;
 1. jeśli zaistnieje taka potrzeba udzielić mu pierwszej pomocy,
 2. o zaistniałej sytuacji należy powiadomić rodziców ucznia,
 3. jeśli jest to nagły wypadek powiadomić dyrektora szkoły;
 1. nauczyciel powinien kontrolować właściwą postawę uczniów w czasie zajęć, korygować zauważone błędy i dbać o czystość, ład i porządek podczas trwania lekcji i po jej zakończeniu;
 2. po skończonej lekcji nauczyciel powinien sam otworzyć drzwi, by nie dopuścić do gwałtownego ich otwarcia przez wybiegających uczniów;
 3. uczniów chcących skorzystać z toalety nauczyciel zwalnia pojedynczo;
 4. przed rozpoczęciem lekcji nauczyciel zobowiązany jest do wywietrzenia sali lekcyjnej, zapewnienia właściwego oświetlenia i temperatury;
 5. nauczyciel ustala zasady korzystania z sali lekcyjnej.
 6. Wychowawcy klas są zobowiązani zapoznać uczniów z:
 1. zasadami postępowania w razie zauważenia ognia;
 2. sygnałami alarmowymi na wypadek zagrożenia;
 3. z planami ewakuacji, oznakowaniem dróg ewakuacyjnych;
 4. zasadami zachowania i wynikającymi z tego obowiązkami w czasie zagrożenia.
 1. 119.

Pracownicy szkoły

 1. Pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę w szkole są pracownikami samorządowymi i podlegają regulacjom ustawy o pracownikach samorządowych.
 2. Pracownik zatrudniony w szkole zobowiązany jest przestrzegać szczegółowy zakres obowiązków na zajmowanym stanowisku. Przyjęcie szczegółowego zakresu obowiązków jest potwierdzane podpisem pracownika.
 3. Do podstawowych obowiązków pracownika samorządowego należy w szczególności:
 1. przestrzeganie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i innych przepisów prawa;
 2. wykonywanie zadań sumiennie, sprawnie i bezstronnie;
 3. udzielanie informacji organom, instytucjom i osobom fizycznym oraz udostępnianie dokumentów znajdujących się w posiadaniu jednostki, w której pracownik jest zatrudniony, jeżeli prawo tego nie zabrania;
 4. dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej;
 5. zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, zwierzchnikami, podwładnymi oraz współpracownikami;
 6. zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim;
 7. stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych;
 8. sumienne i staranne wykonywanie poleceń przełożonego;
 9. złożenie oświadczenia przez pracowników na stanowiskach urzędniczych o prowadzeniu działalności gospodarczej, zgodnie z wymogami ustawy;
 10. 10) złożenie przez pracownika na stanowiskach urzędniczych, na życzenie dyrektora szkoły, oświadczenia o stanie majątkowym.
 11. Zakresy zadań na poszczególnych stanowiskach pracy określa regulamin organizacyjny szkoły. 
 1. 120.

Regulamin pracy

 1. W Szkole obowiązuje regulamin pracy, ustalony przez dyrektora szkoły   w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi działającymi w placówce. 
 2. Każdy pracownik szkoły jest obowiązany znać i przestrzegać postanowień zawartych  w regulaminie pracy. Fakt zapoznania się z regulaminem pracy pracownik szkoły potwierdza własnoręczny podpisem.
 3. W szkole mogą działać, zgodnie ze swoimi statutami i obowiązującymi w tym względzie przepisami prawnymi związki zawodowe zrzeszające nauczycieli lub innych pracowników szkoły.
 4. Szkole mogą działać stowarzyszenia, organizacje i fundacje, których celem statutowym jest działalność  wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej   i opiekuńczej szkoły.  Zgodę na podjecie działalności przez stowarzyszenia i organizacje, wyraża dyrektor szkoły po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej  opinii rady rodziców i rady pedagogicznej.
 1. 121.

Zespoły nauczycielskie

 1. W szkole działają zespoły przedmiotowe, wychowawczy oraz inne zespoły problemowo-zadaniowe, w skład których wchodzą nauczyciele i specjaliści zatrudnieni w szkole.
 2. Pracą zespołów kierują powołani przez dyrektora przewodniczący zespołów.
 3. Zespół przedmiotowy tworzą nauczyciele danych przedmiotów.
 4. Cele i zadania zespołów przedmiotowych w szczególności obejmują:
 1. 1)ustalenie szkolnego programu nauczania danego przedmiotu; 
 2. 2)organizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia realizacji programów nauczania, korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych;
 3. 3)na prośbę dyrektora opiniowanie programów z zakresu kształcenia ogólnego przed dopuszczeniem ich do użytku w szkole;
 4. 4)wspólne opracowanie wymagań edukacyjnych, kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów badania wyników nauczania;
 5. 5)organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego;
 6. 6)wspólne opiniowanie opracowanych w szkole autorskich, innowacyjnych i eksperymentalnych programów nauczania;
 7. 7)organizowanie przedsięwzięć pozalekcyjnych związanych z danym przedmiotem; 
 8. 8)współdziałanie w organizowaniu pracowni oraz dbałość o ich wyposażenie;
 9. 9)współtworzenie planu uroczystości, imprez w roku szkolnym;
 10. 10)ustalanie terminów, zakresu materiału i przeprowadzanie sprawdzianów  porównawczych oraz opracowanie ich wyników;
 1. Nadzorowanie przygotowań uczniów do olimpiad, konkursów, 
 2. Spotkania  zespołów, o których mowa w ust. 3 odbywają się minimum dwa razy
  w półroczu.
 3. Zespół wychowawczy powołuje dyrektor szkoły. Koordynatorem wszelkich działań jest pedagog/psycholog szkolny.
 4. Zespoły wychowawcze spotykają się dwa razy w półroczu lub częściej (w razie zaistnienia problemów wychowawczych) z inicjatywy pedagoga lub dyrektora szkoły.
 5. Cele i zadania zespołów wychowawczych w szczególności obejmują:
 1. 1)tworzenie programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły;
 2. 2)planowanie i koordynacja realizacji zadań zawartych w programie wychowawczo-
  profilaktycznym;
 3. 3)diagnozowanie sytuacji wychowawczej w celu zapewnienia warunków sprzyjających prawidłowemu rozwojowi ucznia;
 4. 4)ocenianie efektów pracy wychowawczej;
 5. 5)wspieranie nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych
  i rozwijaniu umiejętności pedagogicznych;
 6. 6)opracowanie procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych.
 1. 122.

Współpraca rodziców z nauczycielami

 1. Rodzice współdziałają z nauczycielami w sprawach wychowania i kształcenia swych dzieci.
 2. Rodzice mają prawo do:
 1. 1)znajomości programu wychowawczo-profilaktycznego, w tym zadań
  i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w danej klasie oraz przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów;
 2. 2)znajomości wewnątrzszkolnego systemu oceniania oraz zasad klasyfikowania i promowania uczniów;
 3. 3)uzyskania we wcześniej ustalonym terminie (wyłączając z tego godziny lekcyjne, przerwy podczas dyżuru nauczyciela) rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania, postępów lub ewentualnych trudności w nauce;
 4. 4)uzyskiwania informacji oraz porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia dziecka;
 5. 5)wyrażania i przekazywania dyrektorowi opinii na temat pracy szkoły;
 6. 6)zapoznania się z kalendarzem stałych spotkań, podanym na pierwszym zebraniu rodziców;
 7. 7)pisemnej informacji na temat braków programowych i zagrożeń oceną niedostateczną z poszczególnych przedmiotów na miesiąc przed zakończeniem pierwszego lub drugiego półrocza;
 8. 8)udziału w imprezach szkolnych;
 9. 9)udziału w organizowanych dla nich pogadankach, wykładach i warsztatach szkoleniowych;
 10. 10)pisemnego usprawiedliwiania nieobecności ucznia w terminie dwóch tygodni od ostatniego dnia nieobecności. Usprawiedliwienie ma na celu przekonanie wychowawcy, że powód nieobecności ucznia w szkole na obowiązkowych zajęciach, był ważny. Usprawiedliwienie musi zawierać termin i powód nieobecności.
 1. Szkoła organizuje spotkania z rodzicami, stwarzając możliwości wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze.
 2. Rodzice mają obowiązek przyprowadzania dzieci zgodnie z planem lekcji i odbierania ich o wyznaczonej godzinie.
 3. Rodzice zapisując dzieci do szkoły zobowiązują się do przestrzegania statutu 
  i regulaminów obowiązujących w szkole.
 4. Każdy rodzic ma prawo skorzystać z dobrowolnego grupowego ubezpieczenia swojego dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 5. Szkoła pomaga w zawieraniu w/w ubezpieczenia poprzez przedstawienie radzie rodziców ofert towarzystw ubezpieczeniowych. Decyzję o wyborze ubezpieczyciela, składkach podejmuje rada rodziców.

ROZDZIAŁ XVII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. 123.
 1. Szkoła używa pieczęci urzędowych zgodnie z odrębnymi przepisami oraz prowadzi rejestr wszystkich pieczęci.
 2. Szkoła prowadzi dokumentację zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.
 3. Szkoła przechowuje dokumentację, która jest podstawą wydawania świadectw i ich duplikatów zgodnie z odrębnymi przepisami.
 4. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej szkoły określają odrębne przepisy.
 1. 124.
 1. Dla realizacji celów statutowych szkoła posiada odpowiednie pomieszczenia zgodnie z art. 103 ust. 1 ustawy Prawo Oświatowe, a ponadto:
 1. pomieszczenia dla działalności sklepiku;
 2. stołówkę szkolna;
 3. archiwum szkoły;
 4. szatnie dla uczniów;
 5. gabinety psychologa i pedagoga.
 1. 125.
 1. Postanowienia Statutu obowiązują całą społeczność szkoły uczniów, nauczycieli, rodziców i pracowników administracji i obsługi. 
 2. Statut szkoły otrzymują wszystkie organy szkoły. Jego kopia jest dostępna
  w bibliotece szkolnej – miejscu ogólnie dostępnym dla uczniów i rodziców, nauczycieli szkoły.
 3. Wszelkie sprawy nieuregulowane w statucie rozstrzyga się na podstawie stosownych przepisów.
 4. Zmiany – nowelizacja statutu mogą być wprowadzane na wniosek  organów szkoły.
 5. Tryb wprowadzania zmian  – nowelizacji statutu jest identyczny jak tryb jego uchwalania. 
 6. Wszelkie zmiany dotyczące statutu wprowadzone są mocą uchwały rady pedagogicznej – zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
 7. Szkoła publikuje tekst jednolity statutu najpóźniej po trzech nowelizacjach w formie obwieszczenia.
 8. Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia ……………………………….. przyjęto do stosowania.