Opublikowano:

Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa Nr 56 im. kpt. ż. w. Konstantego Maciejewicza zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej Nr 56 im.kpt.ż. Konstantego Maciejewicza [ https://sp56szczecin.pl/]

Data publikacji strony internetowej: 01.12.2019r. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 23.02.2021r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
 • zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.,tj.:

 • Ctrl++ (powiększenie),
 • Ctrl+- (pomniejszenie),
 • Ctrl+0 (rozmiar pierwotny),
 • F11 (tryb pełnoekranowy),
 • Ctrl+A (zaznaczenie wszystkiego),
 • Ctrl+C (kopiowanie),
 • Ctrl+S (zapisanie strony),
 • Ctrl+F (szukanie na stronie),
 • Ctrl+P (drukowanie).

Oprócz myszki po witrynie można poruszać się za pomocą klawiatury,

 • klawisz “TAB” przesunie kursor do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie,
 • po naciśnięciu Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika,
 • używając strzałek “w dół” i “w górę” można przewijać stronę.

Oświadczenie sporządzono dnia: 31.03.2022r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Maciej Strzałkowski mailto:sp56@miasto.szczecin.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 91 812 1665. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Wejście na teren szkoły: dwa wejścia od ul. Malczewskiego i jedno od ul. Bazarowej. Do jednego wejścia od strony Malczewskiego prowadzą schody, bez podjazdu dla wózków.
 2. Do budynku prowadzą dwa wejścia od ul. Malczewskiego, do jednego z nich prowadzą schody oraz podjazdy dla wózków znajdujące się przy schodach.
 3. W budynku szkoły istnieje 5 kondygnacji: piwnica z szatniami uczniów, do której prowadzą jedynie schody, bez dostosowania dla osób niepełnosprawnych, parter oraz trzy piętra z salami lekcyjnymi, sekretariatem, biblioteką szkolną do których prowadzą jedynie schody, bez dostosowania dla osób niepełnosprawnych. Obsługa interesantów, na życzenie, odbywa się na parterze.
 4. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma pętli indukcyjnej. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 5. Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 6. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 7. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
Skip to content