Ostatnio Dodane

03.09.2012

Plan pracy szkoły 2012/2013 czytaj więcej...


Licznik odwiedzin

          Counter

 

 

 

O szkole

Wśród placówek oświatowych Szczecina Szkoła Podstawowa Nr 56 pojawiła się

1 września 1959 roku.

Jej historia zaczęła się jednak trzydzieści lat wcześniej. Z dokumentów wynika, że 2 października 1946 roku odbył się, pod  przewodnictwem Marii Dziatlik, pierwsze posiedzenie Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej Nr 10. Następnego dnia uroczyście rozpoczęto rok szkolny w oddanym przez Państwowy Urząd Repatriacyjny Budynku przy ulicy H. Pobożnego 2. Od tego czasu istnieje, chociaż zmieniła numer i siedzibę.

 

NAsz Patron

Kpt. ż. w. Konstanty Maciejewicz urodził się 29.10.1890r. w Niemirowie na Podolu. W roku 1911 ukończył Morski Korpus W Petersburgu. Brał udział w I Wojnie Światowej 1914-1918r. Staż oficerski odbywał na słynnym krążowniku "Aurora". W roku 1916 przeszedł do służby w okrętach podwodnych. Tu zasłynął z zimnej krwi i odwagi ratując swoich marynarzy z zatopionego okrętu podwodnego AG - 15 i siebie, wystrzeleniem się wyrzutniami torpedowymi. Po zakończeniu wojny współorganizuje pierwszą polską Szkołę Morską w Tczewie, gdzie początkowo jest pierwszym oficerem, a od 1927 r. komendantem statku szkolnego "Lwów". W roku 1930 przeprowadzając do stoczni duńskiej z Francji zakupiony ze składek społeczeństwa pomorskiego przyszły statek szkolny „Dar Pomorza”, w czasie ciężkiego sztormu uratował wraz z załogą statek od niechybnego zatonięcia. Przez kilka lat był jego komendantem. Pod jego dowództwem, w roku szkolnym 1934/1935 "Dar Pomorza", jako pierwszy statek pod polską banderą, opłynął w ciągu 352 dni kulę ziemską.

W roku 1939 po wkroczeniu wojsk hitlerowskich do Gdyni, kpt. ż. w. K. Maciejewicz zostaje osadzony w Stutthofie. Po zwolnieniu wyjeżdża z rodziną na Lubelszczyźnie - tu pracował jako robotnik w tartaku, pomocnik młynarza, a nawet był piwowarem.

W 1945 roku dostaje polecenie zabezpieczenia obiektów Szkoły Morskiej w Gdyni. W maju tego roku powierzono kapitanowi zarząd administracyjny i naukowy szkoły. Po przeniesieniu Wydziału Nawigacyjnego PSM do Szczecina obejmuje tu stanowisko dyrektora PSM. W roku 1953 wydział nawigacyjny postanowiono przenieść z powrotem do Gdyni. Kapitan odmówił przeniesienia. Odtąd pracuje w Polskim Rejestrze Statków, jako inspektor egzekwował przepisy z zakresu bezpieczeństwa na morzu. W roku 1962 przechodzi na emeryturę. Nadal pracuje jako konsultant w PRS-ie, jako ławnik w Izbie Morskiej, nadal zasiadał jako przewodniczący w kapitańskich komisjach egzaminacyjnych. W 1965 roku mając 75 lat - jako honorowy kapitan motorowca "Kruszwica" - odbywa rejs do Afryki Zachodniej. W 1971 brał czynny udział w uroczystościach jubileuszowych szkolnictwa morskiego w Polsce.

Za swą wieloletnią pracę pedagogiczną był odznaczony szeregiem odznaczeń państwowych. Konstanty Maciejewicz zmarł w październiku 1972 roku w wieku 82 lat. Pozostał w pamięci i sercach tych, którzy go znali, jako nieustraszony żeglarz, wspaniały kapitan, wychowawca i przyjaciel młodzieży.

 

Wizja i misja Szkoły

WIZJA SZKOŁY

 • Uczeń naszej szkoły jest samodzielny, otwarty na drugiego człowieka, ciekawy świata, odpowiedzialny za swoją naukę oraz własne wybory. Ma poczucie swojej wartości i zna swoje mocne strony. (załącznik 1 – model absolwenta)

 • Nauczyciel naszej szkoły to osoba aktywna, posiadająca autorytet, rozumiejąca dzieci i ich potrzeby, przychylna i potrafiąca zjednać ich sobie. Pobudza w nich chęć rozwoju własnej osobowości i stwarza klimat wzajemnej akceptacji. (załącznik 2 – model nauczyciela).

 • Rodzice doradzają, opiniują, wspierają organizacyjnie i materialnie szkołę, przez co mają poczucie autentycznego współudziału i współdecydowania o istocie oraz sposobach wychowywania swoich dzieci.

 • Szkoła wyposaża uczniów w wiedzę i umiejętności wykraczające poza ramowy program nauczania poprzez wprowadzenie nauki języka angielskiego i niemieckiego od klasy pierwszej oraz nauczanie podstawowej obsługi komputera.

 • Zadaniem szkoły jest stymulowanie rozwoju jednostek utalentowanych poprzez wczesne ich rozpoznawanie oraz stwarzanie odpowiednich warunków do indywidualnego rozwoju ucznia na lekcjach przedmiotowych oraz zajęciach pozalekcyjnych.

 • Szkoła otacza opieką uczniów mających trudności w nauce, w tym nad uczniami z dysfunkcjami dyslektycznymi.

Szkoła oferuje zajęcia dodatkowe:

 • ruchowe (sport, turystyka, gimnastyka korekcyjna, pływanie)

 • intelektualne rozwijające zainteresowania (koła przedmiotowe)

 • wyrównawcze (dla uczniów mających kłopoty w nauce)

 • kulturalne (chór, koło teatralne)

 • Uczniowie szkoły mogą korzystać z biblioteki, świetlicy, sali komputerowej, basenu i radiowęzła szkolnego.

Szkoła zapewnia opiekę lekarską, pedagogiczną (w tym reedukacyjną) i psychologiczną (stały kontakt z Centrum Psychologiczno – Pedagogicznym).

Szkoła spełnia rolę środowiskową poprzez organizowanie dla rodziców i uczniów wspólnych imprez i uroczystości. Otwiera swoich wychowanków na kulturę i sztukę. Zachęca i włącza  ich do twórczego udziału w życiu kulturalnym szkoły i regionu. Kształtuje ich świadomy i pełny odbiór różnorodnych dziedzin artystycznych.

Nauczyciele podnoszą efekty pracy z uczniem poprzez opracowanie kryteriów oceniania oraz oceny opisowej.

MISJA SZKOŁY

 • W naszej szkole jest przyjazna atmosfera dla uczniów, rodziców i pracowników.

 • Dbamy o wzajemny szacunek między uczniami, nauczycielami i rodzicami.

 • Stwarzamy uczniom możliwość nauki i udzielamy pomocy w celu rozwijania zainteresowań.

 • Stwarzamy im warunki do rozwoju fizycznego.

 • Uczniowie, nauczyciele i rodzice zobowiązani są do respektowania i poszanowania Praw Dziecka.

Tradycje Szkoły

Nasze szkoła ma bogatą tradycję. Codziennie podejmujemy działania  oparte na koncepcji wychowania morskiego. Umożliwiają one wpajanie  dziecku szacunku i otwarcia na różnorodne potrzeby społeczeństwa i   kultury. 

Już od samego  początku pobytu w naszej szkole małe wilczki morskie mają poczucie przynależności do braci marynarskiej. Pierwszym ważniejszym przeżyciem jest pasowanie  na marynarzy. Podczas  tej  uroczystości,  mającej  wymiar   imprezy  lokalnej   z  udziałem władz miasta, przedstawicieli Ligi Morskiej,  rodziny patrona oraz rodziców,  wręcza się uczniom  kołnierze marynarskie. Od tej chwili przyjmują na siebie obowiązek godnego reprezentowania  naszej szkoły.  Każdy rok szkolny  kończą chrztem morskim, podczas którego zdobywają kolejne stopnie marynarskie.

Wszyscy uczniowie są dumni ze swojego patrona kapitana kapitanów Konstantego Maciejewicza. Pieśń naszej szkoły chwali jego imię.

PIEŚŃ SZKOŁY

        Posiwiały ojcom skronie i zabrakło cię Macaju,

a motorki cała naprzód na żelaznych pudłach grają.

O czym kliwry na bukszprycie, tak szumiały ci po nocach,

że kochałeś słone życie pośród morza i dla morza.

 

Ref.    Kapitanie kapitanów morze nic się zmieniło,

    ale dłuży się nam rejs.

    Piękne córki oceanów

    Kapitanie kapitanów,

    Znów widać z rej, znów widać z rej.

Kliwry- dziobnik dolny, żagiel trójkątny podnoszony na sztagu, łączącym przedni maszt z bukszprytem.

Bukszpryt-dziobak, pozioma belka, wystająca poza dziobownicę statku ku przodowi, służąca do stawiania trójkątnych żagli.

Reja- poziome drzewce umocowne w środku długości masztu, służące do rozpinania żagli trapezowych.

Statut szkoły

Statut szkoły znajduje się w bibliotece szkolnej.

Statut szkoły możesz pobrać na swój komputer tutaj.