Opublikowano:

Obiady szkolne

Wszyscy uczniowie mają możliwość korzystania ze stołówki szkolnej, w której codziennie ( od poniedziałku do piątku) dzieci mogą zjeść pyszny obiad, złożony z zupy podawanej z pieczywem, drugiego dania oraz napoju. Codziennie do obiadu dzieci dostają również owoc.

Posiłki przygotowywane są przez wykwalifikowany personel, zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Higienicznej, Dobrej Praktyki Produkcyjnej oraz systemu HACCP.

Planując jadłospis kierujemy się zasadami prawidłowego żywienia dzieci i młodzieży w wieku szkolnym opracowanych przez Instytut Żywności i Żywienia Człowieka, uwzględniając sezonowości i różnorodność produktów. Posiłki serwowane w naszej stołówce, są odpowiednio zbilansowane pod względem zawartości składników odżywczych oraz wartości kalorycznej. Cie­pły, dwu­da­niowy obiad to bar­dzo ważny ele­ment pra­wi­dło­wego roz­woju orga­ni­zmu dziecka. Pierw­sze i dru­gie śnia­da­nie zaspo­kaja około 45% dzien­nego zapo­trze­bo­wa­nia na ener­gię. Jeżeli dziecko przybywające w szkole 7 i więcej godzin nie zje ciepłego, sytego posiłku, przez więk­szą część dnia będzie musiało czer­pać siły z zale­d­wie połowy dzien­nej dawki ener­ge­tycz­nej.

Efektem takiego postępowania będzie apatyczne zachowanie dziecka, brak energii do nauki i zabawy oraz większe prawdopodobieństwo zaspokojenia głodu „śmieciowym jedzeniem”. Szkoła bierze udział w akcji: „Program dla Szkół” – w ramach nowego programu dzieci klas I-V otrzymują owoce i warzywa oraz produkty mleczne. Poniżej mogą Państwo pobrać kartę zgłoszenia dziecka na obiady: */