Opublikowano:

Dbamy o naszą szkołę

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 56

kpt. ż. w. Konstantego Maciejewicza

w Szczecinie

PROJEKT  

WSZYSCY DBAMY O NASZĄ SZKOŁĘ

– Szczecin 2018 –

WSTĘP

Projekt pt. „Wszyscy dbamy o naszą szkołę” obejmuje całą społeczność szkolną. Poprzedzony był debatą, na którą zaproszeni zostali wszyscy rodzice, nauczyciele oraz reprezentanci klas, przedstawiciele samorządów klasowych. Realizowany będzie w okresie od 1.11.2018r do 21.06.2019r.

CELE:

  • uczenie dzieci szacunku do własnego i cudzego wysiłku;
  • wzmocnienie roli dyżurnego w klasie;
  • zapoznanie uczniów z różnymi rodzajami prac, a szczególnie takimi jak: prace porządkowe, gospodarcze;
  • kształtowanie u wychowanków samodzielności, wytrwałości, systematyczności, wrażliwości na dobro społeczne i gotowości do współpracy;
  • stworzenie uczniom okazji do przejawiania gotowości do dobrowolnego podejmowania zadań stałych, jak i doraźnych, wynikających z potrzeb w zespole, klasie, szkole;
  • kształtowanie umiejętności planowania pracy, właściwego podziału zadań i oceniania wyników działań własnych i kolegów;
  • kształtowanie wrażliwości na potrzeby otoczenia i uczenie dostrzegania sytuacji, w których mogą być przydatne i potrzebne innym;
  • dostarczanie dzieciom okazji do przeżywania autentycznej radości i satysfakcji ze swego działania na rzecz drugich osób.

PLAN DZIAŁANIA:

Lp.ZadanieOkresOdpowiedzialniUwagi
1.Opracowanie kodeksu utrzymania czystości i porządku w szkole.do 30 X 2018r.  
2.Sprzątanie placów wokół szkoły – plac A, B, C.raz w roku, w trakcie 1hnauczyciele klas0-VIII 
3.Grabienie liści.w razie potrzeb, nie więcej niż 2h w ciągu półrocza na klasęnauczyciele w-fIV-VIII 
4.Pełnienie dyżurów w trakcie lekcji – dyżurni zgodnie w wykazem w dzienniku.codziennienauczyciele klas0-VIII– wzmocnienie roli dyżurnych– zgłaszanie się dyżurnych do n-la na początku każdych zajęć– wprowadzenie obowiązku wychodzenia z klasy po uzyskaniu akceptacji n-la
5.Pełnienie dyżurów w stołówce szkolnej zgodnie z grafikiem.codzienniewychowawcyV-VIII 
6.Pełnienie dyżurów w trakcie przerw lekcyjnych zgodnie z grafikiem.codzienniewychowawcyII-VIII 
7.Porządkowanie korytarzy po przerwie – budynek A, budynek B zgodnie z grafikiem.codzienniewychowawcyII-VIII– ci sami dyżurni, co w trakcie przerwy 
8.Organizowanie „Dnia generalnych porządków”.dwa razy w półroczunauczyciele klas0-VIII– termin wykonania zadania nauczyciel zgłasza wicedyrektorom w celu nagrodzenia uczniów kotwicą lub jokerem
9.Wykonywanie prac społecznych za akty wandalizmu.na bieżąco – 1hpedagodzy, wicedyrektorzy– termin wykonania pracy odbywa się przed lub po lekcjach po wcześniejszym ustaleniu z rodzicem
Skip to content