Wizja / misja


Szkoła Podstawowa nr 56 w Szczecinie

Misja szkoły

          Szkoła to placówka przyjazna rodzinie, wspiera ją w procesie wychowania. Stwarza bezpieczne, optymalne warunki rozwoju intelektualnego i emocjonalnego uczniów, gwarantujące atrakcyjne i skuteczne nauczanie. To szkoła, która kształtuje swoich wychowanków w oparciu o szacunek do drugiego człowieka, poszanowanie uniwersalnego systemu wartości, dziedzictwa historycznego i kulturowego.

Wizja szkoły

  • Szkoła jest społecznością działającą na zasadach partnerstwa, przyjaźni, szacunku i życzliwości.
  • Nauczyciele w pracy dydaktyczno – wychowawczej kierują się dobrem uczniów, troszczą się o ich bezpieczeństwo i zdrowie, kształtują właściwą postawę moralną i obywatelską swoich wychowanków, dążą do pełnego rozwoju ich osobowości.
  • Szkoła wspiera rozwój uczniów poprzez stworzenie bezpiecznej i twórczej atmosfery procesu nauczania, rozpoznawanie, zachęcanie i rozwijanie indywidualnych uzdolnień i umiejętności, rozbudzanie chęci i szacunku do nauki, pojmowanej jako proces trwający przez całe życie.
  • Szkoła przygotowuje uczniów do przyszłego życia poprzez uczenie wzajemnej tolerancji i zrozumienia potrzeb innych ludzi, kształtowanie pozytywnego podejścia do nauki i pracy, zachęcanie do działania zespołowego, uświadamianie odpowiedzialności za rozwój środowiska przyrodniczego i społecznego.