O szkole


Dbamy o przyszłość naszych dzieci

MISJA SZKOŁY

 • W naszej szkole jest przyjazna atmosfera dla uczniów, rodziców i pracowników.
 • Dbamy o wzajemny szacunek między uczniami, nauczycielami i rodzicami.
 • Stwarzamy uczniom możliwość nauki i udzielamy pomocy w celu rozwijania zainteresowań.
 • Stwarzamy im warunki do rozwoju fizycznego.
 • Uczniowie, nauczyciele i rodzice zobowiązani są do respektowania i poszanowania Praw Dziecka.

WIZJA SZKOŁY

 • Uczeń naszej szkoły jest samodzielny, otwarty na drugiego człowieka, ciekawy świata, odpowiedzialny za swoją naukę oraz własne wybory. Ma poczucie swojej wartości i zna swoje mocne strony. (załącznik 1 – model absolwenta)
 • Nauczyciel naszej szkoły to osoba aktywna, posiadająca autorytet, rozumiejąca dzieci i ich potrzeby, przychylna i potrafiąca zjednać ich sobie. Pobudza w nich chęć rozwoju własnej osobowości i stwarza klimat wzajemnej akceptacji. (załącznik 2 – model nauczyciela).
 • Rodzice doradzają, opiniują, wspierają organizacyjnie i materialnie szkołę, przez co mają poczucie autentycznego współudziału i współdecydowania o istocie oraz sposobach wychowywania swoich dzieci.
 • Szkoła wyposaża uczniów w wiedzę i umiejętności wykraczające poza ramowy program nauczania poprzez wprowadzenie nauki języka angielskiego i niemieckiego od klasy pierwszej oraz nauczanie podstawowej obsługi komputera.
 • Zadaniem szkoły jest stymulowanie rozwoju jednostek utalentowanych poprzez wczesne ich rozpoznawanie oraz stwarzanie odpowiednich warunków do indywidualnego rozwoju ucznia na lekcjach przedmiotowych oraz zajęciach pozalekcyjnych.
 • Szkoła otacza opieką uczniów mających trudności w nauce, w tym nad uczniami z dysfunkcjami dyslektycznymi.

Szkoła oferuje zajęcia dodatkowe:

 • ruchowe (sport, turystyka, gimnastyka korekcyjna, pływanie)
 • intelektualne rozwijające zainteresowania (koła przedmiotowe)
 • wyrównawcze (dla uczniów mających kłopoty w nauce)
 • kulturalne (chór, koło teatralne)
 • Uczniowie szkoły mogą korzystać z biblioteki, świetlicy, sali komputerowej, basenu i radiowęzła szkolnego.

Szkoła zapewnia opiekę lekarską, pedagogiczną (w tym reedukacyjną) i psychologiczną (stały kontakt z Centrum Psychologiczno – Pedagogicznym).

Szkoła spełnia rolę środowiskową poprzez organizowanie dla rodziców i uczniów wspólnych imprez i uroczystości. Otwiera swoich wychowanków na kulturę i sztukę. Zachęca i włącza  ich do twórczego udziału w życiu kulturalnym szkoły i regionu. Kształtuje ich świadomy i pełny odbiór różnorodnych dziedzin artystycznych.

Nauczyciele podnoszą efekty pracy z uczniem poprzez opracowanie kryteriów oceniania oraz oceny opisowej.